• Zásady ochrany osobných údajov ZŠ Sobotište dotknuté osoby

    • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Základná škola Sobotište

     Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Základná škola Sobotište, so sídlom: Sobotište 317, 906 05 Sobotište, IČO: 37 837079 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).

      

     Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“),so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a s inými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a iné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

      

     Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení.

      

     Prostredníctvom týchto Zásad Vám poskytujeme informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov ako aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tento dokument predstavuje splnenie informačnej povinnosti podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia.

      

     1.        Ako môžete Prevádzkovateľa kontaktovať?

      

     Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Základná škola Sobotište,Sobotište 317, 906 05 Sobotište alebo e-mailom na e-mailovú adresu [email protected].

      

     2.        Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

      

     Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby plnil svoje zákonné povinnosti, uzatvorené zmluvy, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo osobné údaje, na ktorých ste mu udelili svoj súhlas, vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

      

     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov ako aj osobitných kategórií osobných údajov, v závislosti od určeného účelu spracúvania.

      

     Pri dotknutých osobách – žiakoch spracúva Prevádzkovateľ najmä meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, fotografie, výsledky tvorivej činnosti, ako aj údaje o fyzickom zdraví, duševnom zdraví a mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

      

     Pri dotknutých osobách – zákonných zástupcoch žiakov spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje výlučne v rozsah bežných osobných údajov, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontaktné údaje na účely komunikácie so zákonným zástupcom.

      

     Pri spracúvaní osobných údajov ostatných kategórií osobných údajov (napr. pri dodávateľoch služieb), spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

      

     Konkrétne osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov sú uvedené v nižšie, v tabuľke účelov.

      

     Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v príslušných právnych predpisoch, predovšetkým v § 11 a § 157 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Školský zákon“). Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa, stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

      

     3.        Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

      

     Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje prevažne priamo od Vás – žiakov základnej školy a ich zákonných zástupcov, prípadne iných dotknutých osôb.

      

     V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov ako od Vás, a to najmä Centrálneho registra vedeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý je informačným systémom verejnej správy pre potreby škôl a školských zariadení a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republiky.

      

      

     4.        Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

      

     Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľom spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

      

      

      

     Účely

      

      

     Právny základ

     Zákonná požiadavka / Zmluvná požiadavka / Oprávnený záujem / Súhlas

     Kategórie dotknutých osôb

     Kategória osobných údajov

      

     Výchovno-vzdelávací proces

      

     Prijímanie žiakov na predprimárne vzdelávanie

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základenej škole

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

     fyzické osoby - žiaci základnej školy, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov, uchádzači o prijatie do základnej školy

     osobné údaje v rozsahu stanovenom § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Vedenie pedagogickej dokumentácie žiakov základnej školy podľa § 11 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá pozostáva najmä  z:  triednej knihy, triedneho výkazu, katalógového listu žiaka, osobného spisu dieťaťa, denníku evidencie odborného výcviku, protokolov o vykonaných skúškach a školského poriadku

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školaký zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základenej škole

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

     osobné údaje v rozsahu stanovenom § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Poskytovanie osobných údajov žiakov do centrálneho registra vedeného MŠVVŠ SR

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

     osobné údaje v rozsahu stanovenom § 157 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Rozhodovanie o oslobodení žiakov od vyučovania niektorých predmetov na základe ich zdravotného stavu

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

     bežné osobné údaje, údaje o zdravotnom stave uvedené v odporúčaní príslšného lekára

     Zabezpečovanie ďalších úloh v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole Sobotište

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

     osobné údaje v rozsahu stanovenom § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Evidovanie údajov o zdravotnom stave za účelom poskytnutia prvej pomoci alebo nevyhnutnej starostlivosti žiakovi základnej školy 

      

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

     údaje o zdravotnom stave

      

     Prezentácia

      

     Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov žiakov školy na webovom sídle prevádzkovateľa pri prezentačnej činnosti prevádzkovateľa

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy

     meno, priezvisko, fotografie a prejavy osobnej povahy zachytené na audiovizuálnom zázname

     Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a jej zákonného zástupcu  pri organizovaní výletov, exkurzií, jazykových pobytov, športových výcvikov, pobytov v škole v prírode, účasti na preventívnych programoch CPPP a P a obdobných aktivít pre žiakov základnej školy

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy

     bežné osobné údaje a číslo cestovného pasu

     Sprístupnenie osobných údajov dotknutej osoby pre získanie zliav pri návštevách kina, divadla, ZOO a iných kultúrnych a podobných inštitúcií počas akcií pre žiakov základnej školy

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy

     bežné osobné údaje

     Uvedenie osobných údajov dotknutej osoby v na súpiske (v evidencií účastníkov) Základnej školy Sobotište pre školské aj mimoškolské žiacke aktivity – súťaže, krúžky a pod.

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy

     bežné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia)

     Zverejňovanie literárnych, výtvarných, ručných a iných prác dotknutej osoby a výsledkov dotknutej osoby dosiahnutých v rôznych súťažiach na webovom sídle prevádzkovateľa a v priestoroch Základnej školy Sobotište

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy

     bežné osobné údaje

     Zverejňovanie výsledkov Dotknutej osoby dosiahnutej pri rôznych školských súťažiach verejnosti (na nástenke v priestoroch základnej školy a na webovom sídle prevádzkovateľa)

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

     fyzické osoby - žiaci základnej  školy

     bežné osobné údaje

      

     Školská jedáleň

      

     Vedenie evidencie stravníkov v školskej jedálni

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zriadení školského stravovania v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - stravníci (fyzické osoby - žiaci základnej školy a ich zákonný zástupcovia, zamestnanci, pedagógovia, iný stravníci)

     bežné osobné údaje

     Prihlasovanie a odhlasovanie z odberu jedál a nápojov

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zriadení školského stravovania v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - stravníci (fyzické osoby - žiaci základnej  školy a ich zákonný zástupcovia, zamestnanci, pedagógovia, iný stravníci)

     bežné osobné údaje

      

     Účtovné doklady, správa registratúry, oznamovanie protispoločenskej činnosti a ostatné interné postupy

      

     Spracovanie účtovných dokladov

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v súvislosti so spracovaním účtovných dokladov, najmä zamestnanci, dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia a zamestnanci, iné dotknuté osoby uvedené na účtovných dokladoch a zápisoch

     bežné osobné údaje

     Správa registratúry a prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej úradnej schránky obce)

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z. z.. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - odosielatelia a
     prijímatelia úradnej korešpondencie, zástupcovia a zamestnanci právnických osôb - odosielateľov a prijímateľov úradnej korešpondencii, dotknuté osoby uvedené v registratúrnych záznamoch

     bežné osobné údaje

     Prešetrovanie a evidencia podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby, ktoré podali podnet a fyzické osoby, ktoré sú prešetrované

     bežné osobné údaje a údaje potrebné na prešetrenie podnetu

     Evidencia a vedenie správnych konaní

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení,  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré vystupujú v konaní

     bežné osobné údaje

     Plnenie povinností voči zriaďovateľovi, týkajúce sa financovania Základnej školy Sobotište, školskej jedálne, poskytovania príspevkov na stravu a vedenia evidencie detí vo veku povinnej školskej dochádzky

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     zamestnanci, žiaci

     bežné osobné údaje

     Výkon úloh rady školy

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     riaditeľ, kandidáti na riaditeľa základnej školy, členovia rady školy

     bežné osobné údaje

     Zverejňovanie členov rady školy na webovej stránke Prevádzkovateľa

     Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

     fyzické osoby - členovia rady školy

     meno, priezvisko, funkcia

     zadávanie zákaziek a realizácia verejných obstarávaní

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - účastníci verejného obstarávania, fyzické osoby - zástupcovia účastníkov verejného obstarávania, iné fyzické osoby, ktoré vystupujú vo verejnom obstarávaní

     meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, pri odborne spôsobilých osobách aj adresa, dátum narodenia, údaje o odbornej kvalifikácii, vlastnoručný podpis, vzdelanie, prax a iné bežné osobné údaje

     Vyhodnocovanie verejných obstarávaní

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - účastníci verejného obstarávania, fyzické osoby - zástupcovia účastníkov verejného obstarávania,  iné fyzické osoby, ktoré vystupujú vo verejnom obstarávaní

     meno, priezvisko, dátum narodenia, ak nebolo prideléné identifikačné číslo, e-mail, telefónne číslo, pri odborne spôsobilých osobách aj adresa, dátum narodenia, údaje o odbornej kvalifikácii, vlastnoručný podpis, vzdelanie, prax a iné bežné osobné údaje

     Zriaďovanie komisie pre verejné obstarávanie

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - členovia komisie, náhradníci

     bežné osobné údaje

     Monitorovanie priestorov školského dvora a priestorov chodby na prízemí v budove základnej školy za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a predchádzania protiprávnym konaniam

     Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na ochrane jeho majetku, osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a na zabezpečení účinného a preventívneho prostriedku proti páchaniu protiprávnych konaní

     fyzické osoby, nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch

     obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy zachytené kamerovým systémom

      

     Podnety, Infozákon, Sťažnosti

      

     Vybavovanie iných podnetov (správ a žiadostí) z kontaktných formulárov na webovej stránke  prevádzkovateľa

     Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v záujme na vybavení dopytov doktknutých osôb, ktoré kontaktujú prevádzkovateľa za účelom získania informácií o činnosti Základnej školy Sobotište

     fyzické osoby, ktoré kontaktujú prevázdkovateľa

     emailová adresa, meno a priezvisko v prípade, ak ich dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytne (nepovinné informácie)

     Vybavovanie a evidencia infožiadostí

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (PO) a jej zástupca

     meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, iné údaje zistené alebo predložené k infožiadosti

     Vybavovanie opravných prostriedkov k infožiadostiam

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (PO) a jej zástupca

     meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, iné údaje zistené alebo predložené k infožiadosti

     Vybavovanie a evidencia sťažností

     § 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

     meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

     Evidencia opakovaných sťažností

     § 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

     meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

     Vybavovanie a evidencia sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti

     § 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

     meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

     Odloženie sťažnosti

     § 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

     meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

     Vybavovanie a evidencia infožiadostí

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (PO) a jej zástupca

     meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, iné údaje zistené alebo predložené k infožiadosti

     Vybavovanie žiadostí a uplatnených práv dotknutých osôb

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva

     meno, priezvisko, adresa, iné osobné údaje uvedené v žiadosti

     Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a evidencia vybavenia uplatnených práv dotknutých osôb

     Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb pre účely prípadnej kontroly a preukázania splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa

     fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva

     bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

      

     Zmluvy

      

      

     Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa na základe uzatvorených zmlúv

     Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

     spracúvanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkov

     fyzické osoby - účastníci zmluvy, fyzické osoby - štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy,  fyzické osoby - predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

     bežné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu zmluvy

     Evidencia uzatvorených zmlúv prevádzkovateľa (povinne zverejňované)

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - účastníci zmluvy, fyzické osoby - štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy,  fyzické osoby - predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

     bežné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu zmluvy

     Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv na úradnej tabuli

     Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

     spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkov

     fyzické osoby - štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany, fyzické osoby - predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

     meno, priezvisko, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, funkcia fyzickej osoby, príslušnosť k organizácií

      

     V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke).

      

     4.      Doba uchovávania osobných údajov

      

     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

      

     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa a v Zázname o spracovateľských činnostiach a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov.

      

     Registratúrny plán Prevádzkovateľa je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa ktorého uchováva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje.

      

     V závislosti od druhu uchovávaného dokumentu, uchováva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje napr. nasledovne:

      

     ·            Osobné údaje, ktoré sú uvedené v triednom výkaze – 60 rokov od narodenia žiakov,

     ·            Osobné údaje, ktoré sú uvedené v osobnom spise žiaka – 10 rokov od jeho vyhotovenia,

     ·            Osobné údaje, ktoré sú uvedené v triednych knihách – 10 rokov od konca školského roka, ktorého sa týkajú alebo

     ·            Osobné údaje, ktoré sú uvedené v klasifikačnom zázname – 5 rokov od konca školského roka, ktorého sa týkajú.

      

     V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme ďalšie informácie o dobe uchovávania Vašich osobných údajov.

      

     5.      Práva Dotknutých osôb

      

     Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

      

      

     Vaše právo

      

      

     Popis

      

     Právo na prístup

      

     Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

      

     Právo na opravu

      

     Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

      

     Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

      

     Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

      

     Právo na obmedzenie spracúvania

      

     Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

      

     Právo na prenosnosť údajov

      

     Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

      

     PRÁVO NAMIETAŤ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo v prípade, ak pri spracúvaní prichádza k profilovaniu, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu osobných údajov. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

      

     PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

      

     Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

      

     Právo podať sťažnosť alebo podnet

      

     V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: [email protected].

      

      

      

     6.      Uplatnenie práv Dotknutých osôb

      

     Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad ochrany osobných údajov môžete uplatniť:

      

     -          písomne, zaslaním žiadosti na adresu Základná škola Sobotište, Sobotište 317, 906 05 Sobotište,

     -          elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].

      

     Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

      

     Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

      

     7.      Profilovanie

      

     Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

      

     8.      Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

      

     Prevádzkovateľ nevykonáva pri spracúvaní Vašich osobných údajov pri svojej bežnej činnosti prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

      

     K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Google, LLC, môže prichádzať v prípade, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa (údaje o Vašej aktivite na webovej stránke), prostredníctvom súborov cookies. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google, LLC v EU-US PrivacyShield. 

      

     9.      Príjemcovia

      

     Prevádzkovateľ však má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje zákonom určeným príjemcom, najmä štátnym orgánom a iným verejnoprávnym orgánom v oblasti školstva (napr. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnej školskej inšpekcií, NÚCEM-u, CPPP a P inštitútom), ako aj zriaďovateľovi – Obci Sobotište, či súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

      

     Sprostredkovatelia

     V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa v súčasnosti sú spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky (vrátane hostingových služieb) či spoločnosť poskytujúca služba online knižnice.

      

     Ďalší príjemcovia

     V niektorých prípadoch je príjemcom Vašich údajov o Vašej aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa aj spoločnosť Google, LLC, ktorá je poskytovateľom služieb využívajúcich súbory cookies, ktoré webová stránka v prípade Vášho súhlasu ukladá do Vášho zariadenia.

      

     10.  Platnosť

      

     Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 10.01.2020.

      

     Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť Zásady ochrany osobných údajov. V prípade zmeny Zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.