• Testovanie 5

    •  

      

     TESTOVANIE T5-2023                                 BOLO ZRUŠENÉ!

      

     TERMÍN TESTOVANIA

      


      

      

     TESTOVANIE JE URČENÉ

     • žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami

      

      

      

     CIELE TESTOVANIA

     • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2
     • poskytnúť školám,  širokej odbornej verejnosti spätnú     väzbu      a komplexnejší      obraz      o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže

     pri skvalitňovaní vyučovania

      

     TESTOVANÉ PREDMETY

     • matematika
     • slovenský jazyk a literatúra na všetkých ZŠ okrem ZŠ s VJM
     • maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM

      

     TESTOVANÉ UČIVO

     • obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

      

     ČAS RIEŠENIA TESTOV

      

     • 60 minút – matematika
     • 60 minút – vyučovací jazyk

      

     POČET TESTOVÝCH ÚLOH

      

     • 30 úloh – matematika
     • 30 úloh – vyučovací jazyk

      

      

      

      

      

     FORMA TESTOVÝCH ÚLOH

      

     • MATEMATIKA
      • úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh
      • úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 10 úloh
     • VYUČOVACÍ JAZYK
      • úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh
      • úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 20 úloh