• Prihláška na štúdium na našej škole

  Informácie k zápisu

  ZÁPIS do 1. ročníka sa uskutoční podľa rozhodnutia MŠ SR 10. apríla 2024  (streda) v priestoroch základnej školy za účasti oboch zákonných zástupcov a dieťaťa. 

  Je potrebné priniesť si so sebou vyplnenú, vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku obidvoma rodičmi, prefotený rodný list dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. Na zápise sa vyberá 10 € na pracovné zošity pre žiaka do 1. ročníka.

  V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0902 282 108, alebo na mailovej adrese: [email protected]

  Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu!

  Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy. 

   

  Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.  

   

  Milí rodičia!

  Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna. Ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

  Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.  Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

   

  Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

  Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinnosťou rodičov je prihlásiť školopovinné dieťa po dovŕšení šiestich rokov na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

  Dôvody na odklad školskej dochádzky:

  dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,

  nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,

  má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,

  dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,

  nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,

  nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,

  nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,

  nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),

  dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé

  Ak máte záujem požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, na zápise treba predložiť:

  žiadosť o odklad

  odporučenie detského lekára

  odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  Ak máte záujem požiadať o predčasné zaškolenie, na zápise treba predložiť:

  žiadosť o predčasné zaškolenie

  odporučenie detského lekára

  odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  V prípade záujmu o odklad povinnej školskej dochádzky alebo predčasného zaškolenia budú poskytnuté tlačivá na vyplnenie pri odovzdávaní vyplnenej, vytlačenej a podpísanej elektronickej prihlášky.

  Ďakujeme

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: