• Rámcový učebný plán na šk. rok 2023/2024

     vzdelávacia  vyučovací predmet primárne vzdelávanie sekundárne vzdelávanie
     oblasť   1. 2. 3. 4. Σ 5. 6. 7. 8. 9. Σ
     Jazyk  slovenský jazyk a literatúra 9 8+1 7+1 7 31+2 5 5 4+1 5 5+1 24+3
     a komunikácia anglický jazyk 1 1 3.3 3 6+2 3.3 3 3.3 3 3 15
       nemecký jazyk               2.2 2 2 6
     Matematika a práca matematika 4 4 4 4 16 4+1 4+1 4 4+1 5+1 21+4
     s informáciami informatika     1.1 1 2 1.1 1 1.1 1   4
       prvouka 1 2     3            
       prírodoveda     1 2 3            
     Človek fyzika             2 1 2 1 6
     a príroda chémia               2 2 1 5
       biológia           2 1+1 2 1 1+1 7+2
       vlastiveda     1 2 3            
     Človek dejepis           1+1 1+1 1 1 2 6+2
     a spoločnosť geografia           2 1 1 1 1 6
       občianska náuka             1 1 1 1 4
     Človek a hodnoty ETV / NBV ev / NBV kat 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5
     Človek pracovné vyučovanie     1 1 2            
     a svet práce technika           1.1 1 1.1 1 1 5
     Umenie hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1   4
     a kultúra výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5
     Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 2+1 2+1 2+1 2 2 10+3
     Základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127
     Voliteľné predmety 2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19
     Spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146