• Školský poriadok 2023/2024

    •  

      

      

      

      

      

      

     REŽIM ŠKOLY

     A

     VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

      

      

      

      

     Základnej školy,  906 05 Sobotište č. 317

      

      

      

      

      

      

      

      

     Aktualizované pre školský rok 2023/2024

      Platný od 1. 9. 2023

      

      

     OBSAH

     1. Práva žiaka
     2. Povinnosti a pravidlá správania sa žiakov

                    1.  Základné povinnosti žiaka

                    2.  Príchod do školy

                    3.  Denný chod školy

                    4.  Správanie sa žiakov v škole a mimo školy

                    5.  Používanie mobilného telefónu v škole

                    6.  Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí

                    7.  Dochádzka a uvoľňovanie žiaka

                    8.  Znížená známka zo správania

                    9.  Sociopatologické prejavy správania

     1. Spolupráca rodiny a školy

                    1.  Práva rodiča (zákonného zástupcu) 

                    2.  Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu) 

      

      

      

     Školský  poriadok  pre  žiakov

      Vnútorný poriadok školy definuje práva, povinnosti a pravidlá pre správanie sa žiakov v škole, mimo školy a na školských akciách, zjednocuje pedagogický zbor k spoločnému výchovnému pôsobeniu na žiakov školy. Dodržiavanie školského poriadku je základnou povinnosťou všetkých žiakov. Učiteľ bude vo svojej práci rešpektovať tento školský poriadok. Školský poriadok sa prerokuje v pedagogickej rade, rade školy a je zverejnený na webovej stránke školy. So školským poriadkom sú oboznámení žiaci, zamestnanci a o jeho vydaní sú informovaní rodičia. (§153 zákona 245/2008).

      

                                                           I. Práva žiaka

     1.  Škola je miesto určeným pre Teba, aby si tu získal potrebné vedomosti a naučil sa žiť medzi ostatnými ľuďmi. Preto máš právo, aby Ti nové poznatky učitelia vysvetlili zrozumiteľne, a aby si sa ich na nejasnosti mohol opýtať. Máš právo na 45 minútovú vyučovaciu hodinu, na priebežné objektívne hodnotenie, vedieť ako si bol hodnotený, vidieť svoje písomné práce.

     2.  Ak Ti závažné dôvody (podľa metodických pokynov na klasifikáciu a hodnotenie žiakov) neumožnia klasifikáciu v riadnom termíne, máš právo na vyskúšanie a klasifikáciu v náhradnom termíne.

     3. Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky, emócie a byť za ne a  ich dôsledky sám zodpovedný.

     4. Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Môžeš sa pomýliť, prípadne niečo zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť. Tvoj učiteľ Ti umožní, aby si svoj omyl alebo chybu napravil.

     5. Máš právo vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním tých druhých alebo vyjadriť svoj názor, vhodným spôsobom, ak si myslíš, že by sa v škole malo niečo zmeniť k lepšiemu.

     6. Máš právo stravovať sa v školskej jedálni, ak budeš dodržiavať zásady spoločenského stolovania.

     7. Aby si sa v škole dobre cítil, máš právo vybrať si priateľa, alebo vybrať si s kým chceš sedieť, po dohode s vyučujúcim, ale podmienkou je nenarúšanie vyučovacieho procesu.

     8. Máš právo prežiť deň v príjemnom prostredí školy, ktoré nevytvára len jej zariadenie, ale aj čisto a vkusne upravený a primerane oblečený žiak.

     9. Máš právo na prestávku, ktorú oznamuje po každej vyučovacej hodine zvonenie. Využívaj prestávku na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale nezabúdaj, že aj tí druhí oddychujú.

     10. Nezabúdaj, že aj všetci ostatní majú také isté práva, preto ich vždy rešpektuj a správaj sa tolerantne.

     11. Máš právo na ochranu pred šikanovaním a diskrimináciou, na zdravý duševný a telesný rozvoj. V prípade problémov máš právo obrátiť sa na dospelého, ktorému dôveruješ.

                                                              

                                                          

                                        II.   Povinnosti a pravidlá správania sa žiakov

      

     1. Základné povinnosti žiaka

     • Žiak svojim konaním  nesmie narušovať výchovný a  vzdelávací proces.
     • Je povinný na vyučovanie sa riadne pripravovať – písomne i ústne, nosiť si na vyučovanie učebnice, zošity a iné potrebné školské pomôcky a potreby.
     • Uvedomelou pracovnou disciplínou je povinný prispievať k efektívnemu získavaniu nových vedomostí, zručností a návykov.
     • Žiak je povinný bez komentára a odvrávania rešpektovať pokyny, nariadenia a príkazy  vyučujúceho súvisiace  s organizáciou vyučovacieho procesu, prestávok, exkurzií, výletov a organizovaní ďalších školských aktivít (pokiaľ nie sú v rozpore s listinou ľudských práv).
     • Žiak svojim konaním nesmie ohrozovať zdravie iných žiakov a pracovníkov školy.
     • Žiak svojim správaním nesmie ohrozovať duševnú rovnováhu iných žiakov (ponižovaním, hrubým správaním, šikanovaním, vysmievaním sa, vyhrážaním sa a pod.).
     • V zimnom období, keď vonkajšie priestory školy (chodníky, spevnené plochy, trávnaté plochy) sú pokryté súvislou vrstvou snehu, používajú žiaci len  komunikačné trasy, ktoré sú príslušne upravené. Výnimku z tohto opatrenia tvoria len zimné hry na snehu pod dozorom učiteľov, resp. vychovávateliek ŠK.
     • Správanie sa  v zmysle režimu školy je záväzné pre žiaka v čase plnenia výchovného a  vzdelávacieho procesu, ale tiež v čase mimo vyučovania.

      

     2. Príchod do školy

     -  Žiaci prichádzajúci  do školy peši, prichádzajú na vyučovanie v čase od  725  do   740 hod.. Žiaci prichádzajúci do školy autobusmi, prichádzajú do školy ihneď po príchode autobusu.

     -  Žiaci používajú hlavný vchod do budovy. Bočné východy zo spodnej  chodby slúžia len ako únikové východy v prípade  ohrozenia, resp. ako bezbariérový vstup pre určené osoby.

     -  Žiaci bývajúci v Sobotišti (mimo dochádzajúcich  autobusmi) prichádzajú do školy pred určeným časom len s povolením  riaditeľa školy (jeho zástupcu)  resp. učiteľa , ktorý ale preberá v tom prípade zodpovednosť za jeho ochranu zdravia a dodržiavania pravidiel BOZ.

     -  Dozor učiteľov podľa plánu dozorov  vypracúva zástupca riaditeľa školy.

     -  Žiaci  cestou do školy a taktiež cestou zo školy sú povinní dodržiavať  pravidlá cestnej premávky.

     -  Pri vstupe do budovy si žiaci očistia obuv. Odchádzajú do šatne, kde sa prezujú do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi (prezuviek). Je zakázané používať prezuvky, ktoré znečisťujú podlahu. Obuv musia mať žiaci podpísanú. Na uloženie kabátov sú vyhradené vešiaky pri triedach alebo v triedach.

     -  Žiaci prichádzajú do školy vhodne, nie vyzývavo oblečení (hlboké výstrihy, krátke sukne...), dievčatá môžu byť jemne namaľované, ale vyzývavé, výrazné a extravagantné maľovanie nie je prípustné. Svojou úpravou nevzbudzujú pohoršenie a provokácie.

     -  Žiaci používajú dezodoranty len na osobnú hygienu a neohrozujú nimi svoje okolie.

     -  Žiaci si budú odkladať bicykle len na miesta pre nich určené.

     -  Počas vyučovania a cez prestávku je zakázané odchádzať z budovy školy. Výnimku tvoria žiaci, ktorí majú písomný súhlas rodičov a sú uvoľnení triednym učiteľom, príp. vyučujúcim.

      

     3. Denný chod školy

     -  Dopoludňajšie vyučovanie sa začína o 750 hod.

         Zvonenie

         1. hodina:  750 - 835

         2. hodina:  840 – 925

         3. hodina:  935 – 1020

         4. hodina:  1030 – 1115

         5. hodina:  1125 – 1210

         6. hodina:  1215 – 1300

         7. hodina:  1320 – 1400

     -  Zamestnanie žiakov v škole je organizované podľa rozvrhu hodín, plánu práce triedneho učiteľa, plánu činnosti záujmových krúžkov.

     -  V prípade,  že konkrétny vyučujúci (alebo v jeho neprítomnosti zastupujúci vyučujúci) nepríde do triedy v čase  najneskôr päť minút po zazvonení  oznamujúcom začiatok vyučovacej hodiny, je povinnosťou službukonajúcich žiakov v triede na tento jav  okamžite upozorniť  riaditeľa školy alebo jeho zástupcu, v prípade ich neprítomnosti učiteľa v najbližšej vedľajšej triede.

     -  Žiaci sedia v učebni podľa zasadacieho poriadku. Bez súhlasu učiteľa nie je dovolené meniť žiakom určené miesta.

     -  Počas prestávok je určený nasledovný režim:

              * Po prvej vyučovacej hodine žiaci ostávajú v triede (odchádzajú len na potrebu)

              *  Po druhej vyučovacej hodine (veľká prestávka) sa žiaci zdržujú  na chodbách pavilónov, môžu desiatovať v triede

             *  Po tretej vyučovacej hodine sú žiaci  na chodbe alebo v triede (v prípade priaznivého počasia na školskom dvore).

            *  Po štvrtej vyučovacej hodine sa žiaci zdržujú v triede

            *  Po piatej hodine sa žiaci zdržujú v triede

     Kde sa žiaci počas prestávok budú  zdržiavať je na rozhodnutí dozor konajúcich učiteľoch.

     -  Do odborných učební (TEV, CHE, FYZ, INF a pod.) sa žiaci premiestňujú zásadne pod dozorom vyučujúceho.

     -  Telesná výchova sa vyučuje v telocvični, v posilňovni  a na ihriskách školy (prípadne na ihrisku TJ). Vstup do telocvične a posilňovne je povolený len v telocvičnej obuvi (nesmie poškodzovať a znečisťovať podlahu). Žiakom nie je povolené zdržiavať sa v budove telocvične bez dozoru učiteľa. Žiaci odchádzajú do telocvične a vracajú sa späť len pod dozorom učiteľa.

     -  Na Tv  musia žiaci vykonávať telovýchovnú činnosť len v cvičebných úboroch, ktoré majú uložené v triedach (nie v priestoroch šatní telocvične).

     -  Žiak je povinný pri prácach na školskom pozemku, pri prácach v skleníku, na úprave školského areálu a pod. používať pracovný odev.

     -  Na obed do školskej jedálne odchádzajú žiaci po poslednej vyučovacej hodine, v prípade poobedňajšieho vyučovania po šiestej vyučovacej hodine – pod dozorom službukonajúceho učiteľa.

     -  Areál školy môže žiak  v čase vyučovania opustiť iba so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, alebo učiteľa vykonávajúceho dozor.

     -  Žiakom je počas prestávky zakázané odchádzať do obchodov.

     -  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny vyložia žiaci stoličky na lavice, upracú si svoje miesta, zoberú si svoje veci a odchádzajú pod dozorom vyučujúceho poslednej hodiny domov.

     -  Vyučujúci poslednej  vyučovacej hodiny uzamyká triedu. Týka sa i telesnej výchovy – učiteľ uzamyká pri odchode  telocvičňu, odvádza žiakov do triedy a triedu uzamyká.

     -  Je prísne zakázané zdržiavať sa žiakom v triedach po skončení vyučovania  bez priameho dozoru učiteľa.

     -  V budove školy (v určenej triede a pod.) ostávajú po skončení dopoludňajšieho vyučovania len žiaci majúci  popoludňajšie vyučovanie, doučovanie, žiaci pracujúci v krúžkoch a pod. Nad týmito žiakmi vykonáva dozor od 1315 hod. príslušný vyučujúci, vedúci krúžku a pod.

     -  Žiaci dochádzajúci autobusmi po ukončení vyučovania môžu čas medzi ukončením vyučovania a odchodom autobusu stráviť v školskom klube  detí (zapísaní do ŠKD).

     -  Žiakom je prísne zakázané voziť sa počas prestávok na bicykli, kolobežke, skateboarde, prípadne kolieskových korčuliach (žiaci, ktorí prídu do školy na bicykli – sú povinní poznať a dodržiavať dopravné predpisy – nenechávajú ich na chodníku pod strieškou hlavného vchodu – blokujú prístupové a únikové trasy do budovy školy). Ďalej sa žiakom prísne zakazuje jazdiť na bicykli po chodníkoch v areáli školy. Z bicyklov zosadnú pri vchode do areálu a bicykel po chodníku sú povinní tlačiť – neprehľadnosť pri rohoch budov (riziko úrazov).

     -  Žiaci prichádzajú do svojich tried, pripravujú si veci potrebné na vyučovanie.

     Povinnosti týždenníkov:

     a) Zodpovedajú triednemu učiteľovi za poriadok v triede.

     -  Upozornia žiakov, ktorí znečisťujú triedu, aby nedostatok po sebe odstránili, ak títo neuposlúchnu, nahlásia stav triednemu učiteľovi, resp. vyučujúcemu.

     -  Upozornia žiakov, ktorí nedodržujú normy správania sa, aby sa správali v zmysle noriem školského  poriadku, ak títo neuposlúchnu, nahlásia stav triednemu učiteľovi resp. vyučujúcemu.

     -  Prácu služby kontroluje a usmerňuje triedny učiteľ.

     b) Pripravujú pomôcky na vyučovanie

     c) Ak 5 minút po zazvonení na začiatok hodiny nepríde do triedy vyučujúci, ohlásia túto skutočnosť okamžite riaditeľovi školy, alebo jeho zástupcovi, resp. v ich neprítomnosti vyučujúcemu v najbližšej triede.

     d) Majú na zreteli, aby každý vyučujúci zapísal učivo do triednej knihy.

     e) Sú povinní nosiť triednu knihu do špeciálnych učební a naspäť po skončení hodiny do triedy. Po skončení vyučovania dbajú, aby bola uložená v zborovni.

     f) Dbajú, aby po skončení vyučovania vyučujúci uzamkol triedu.

     g) Upozornia triedneho učiteľa resp. učiteľa vykonávajúceho dozor na žiakov porušujúcich  školský poriadok v triede – okamžite, bez vyčkávania.

     h) Riadia sa ďalšími pokynmi triedneho učiteľa.

      

     4.   Správanie sa žiakov v škole a mimo školy

     -  Správanie sa žiakov je usmerňované „Vnútorným poriadkom a režimom školy ZŠ Sobotište“. Každý žiak  musí byť dôkladne oboznámený s jeho obsahom (zodpovedá triedny učiteľ). Všetci učitelia kontrolujú sústavne jeho plnenie.

     -  Žiaci sú povinní správať sa k sebe ohľaduplne – v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a to na pôde školy i mimo nej.

     -  Žiaci sú povinní dodržiavať zásady slušnosti voči dospelým osobám a to na pôde školy i mimo školy.

     -  Žiakom je zakázané poškodzovať verejný majetok i osobný majetok iných osôb. Verejný majetok sú povinní  (ak to neohrozuje ich bezpečnosť a zdravie) chrániť.

     -  Žiaci sa pred začiatkom vyučovania a cez prestávky pripravujú na vyučovanie – pripravujú si pomôcky a opakujú a precvičujú si učivo.

     -  Otvárať obloky  v čase  neprítomnosti vyučujúceho  alebo triedneho  učiteľa je zakázané. Nie je povolené vyprašovať  prachovky cez oblok a z oblokov vyhadzovať akékoľvek predmety.

     -  Je prísne zakázané žiakom sedieť  na parapetách okien, nahýbať sa z okien alebo iným spôsobom ohrozovať svoje zdravie.

     -  Cez prestávky sa žiaci zdržujú vo svojej triede,  na chodbách pavilónu, alebo sa zdržujú na školskom dvore. Určia učitelia vykonávajúci dozor. Po skončení prestávky , na pokyn dozoru žiaci pokojne (nebežia) odchádzajú do tried.

     - V čase malých prestávok (5 minútových) vychádzajú žiaci z tried len v prípade  nevyhnutnej potreby.

     -  Cez prestávky i pred vyučovaním nie je dovolené klopaním vyvolávať učiteľov zo zborovne (toto pravidlo neplatí v tom prípade, ak služba potrebuje oznámiť, že vyučujúci nenastúpil na vyučovaciu hodinu, alebo hrozí akékoľvek nebezpečenstvo.

     -  Vzhľadom na analýzu školských úrazov z minulosti, je zakázané žiakom behať a naháňať sa v interiéroch budov (triedy, chodby, schodišťa) a hrať sa v týchto priestoroch loptové hry.

      -  Je prísne zakázané biť sa, provokovať iných žiakov do bitky alebo fyzického napádania sa.

     -  Každý žiak je povinný udržiavať si svoje miesto vo vzornej čistote. Všetky odpadky  odnáša do odpadkového koša.

     -  Žiakom sa zakazuje odhadzovať žuvačky na dlážku tried, podlahy. V prípade porušenia  bude daná trieda (priestor) vyčistená na náklady žiaka (triedy).

     -  Žiaci sú povinní šetrne zaobchádzať s majetkom školy a tento chrániť pred  poškodením.

     -  Akékoľvek úmyselné poškodenie majetku školy (alebo keď je majetok školy poškodený v súvislosti so správaním sa, ktoré je v rozpore s Vnútorným poriadkom a režimom školy ZŠ Sobotište) je žiak (jeho zákonný zástupca) povinný uhradiť v plnej finančnej výške, alebo poškodenie uviesť na vlastné náklady do predchádzajúceho stavu. Pedagogická rada sa bude ničením a poškodzovaním majetku zaoberať a posudzovať mieru a výšku škody a bude sa riadiť klasifikačným poriadkom v hodnotení  správania sa žiaka.

     -  Je zakázané v triedach i v iných priestoroch školy oblievať sa vodou, inými tekutinami alebo hádzať po sebe odpadky, zvyšky ovocia a pod.. V prípade porušenia tohto príkazu a poškodenia  maľovky stien triedy alebo iného priestoru budú tieto opäť vymaľované na finančné náklady tých, ktorí tento príkaz porušili (resp. žiakov celej triedy).

     - Je prísne zakázané pred vyučovaním, po vyučovaní, cez prestávky a počas vyučovania  kopať loptu do stien telocvične.

     -  Vzhľadom na zložitosť a riadne fungovanie termoregulačného  systému vykurovania vnútorných priestorov budov školy je žiakom  prísne zakázané manipulovať  termoregulačnými ventilmi na radiátoroch ústredného kúrenia. A podobne akýmkoľvek spôsobom manipulovať so žalúziami. V prípade nedovolenej manipulácie a následne poškodenia budú  finančné náklady vymáhané od tých, ktorí tento príkaz porušili (resp. žiakov celej príslušnej triedy).

     Žiaci sú povinní udržiavať učebnice nepoškodené po celý rok. Učebnice, ktoré žiak stratí, poškodí alebo znehodnotí, nahradí podľa nariadenie vlády č. 282/94 Z. z.

      

     5.   Používanie mobilného telefónu a iných multifunkčných zariadení v škole

     V zmysle § 20 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón a iné multifunkčné zariadenia. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa, alebo ním povereného zástupcu.

      Žiak má zakázané: * používať mobilné telefóny, mp3 prehrávače, tablety a iné multifunkčné zariadenia v priestoroch školy a počas školských akcií mimo školy. V prípade porušenia tohto zákazu odoberie vyučujúci vypnutý mobilný telefón, mp3 prehrávač, tablet a iné multifunkčné zariadenia žiakovi. Takto odobraté zariadenia odovzdá rodičovi (zákonnému zástupcovi žiaka).

                                        * vytvárať fotografie a videozáznamy bez vedomia vyučujúceho počas vyučovania a následne ich zverejňovať v médiách, sociálnych sieťach alebo iným obdobným spôsobom.  Za porušenie týchto ustanovení bude žiak postihovaný v zmysle tohto školského poriadku.

      

     6. Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí

     Z dôvodu úpravy školského zákona č. 245/2008 Z. z., novelizácii zákona o ochrane nefajčiarov č.538/2005 Z. z. a v súlade s Národným programom boja proti toxikománii, upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov na úpravu školského poriadku: V budove školy, v ostatných priestoroch areálu školy, pred bránou školy a počas školských akcií aj mimo budovy školy je zakázané fajčiť, prinášať a užívať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky a predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy. V zmysle § 20 ods. 6 a 8 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok a žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov (nožíky, zapaľovače, zápalky ...). V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.

      

     7. Dochádzka a uvoľňovanie žiaka

     Žiak je povinný dochádzať do školy na vyučovanie pravidelne a dochvíľne. Ak žiak zostane doma, sú rodičia povinní neprítomnosť oznámiť ústne, písomne alebo telefonicky (t. č. školy 034/62 82 108 alebo 0902 282 108) do 2 pracovných dní. Ak neprítomnosť žiaka  z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich  vyučovacích dní, tak jeho neprítomnosť v škole ospravedlňuje písomne zákonný zástupca žiaka.

      Ospravedlnenku je potrebné priniesť maximálne do 3 pracovných dní po návrate do školy, inak sa absencia považuje za neospravedlnenú. Mimoškolské aktivity a rodinné dovolenky treba prispôsobiť školským požiadavkám mimo vyučovacieho procesu. V ojedinelých prípadoch môže riaditeľ školy uvoľniť žiaka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s prihliadnutím na správanie žiaka, na dosahovaný prospech a počet vymeškaných hodín.

     Ak má žiak viac ako 60% vymeškaných hodín z daného predmetu v jednom polroku, môže riaditeľ školy nariadiť po prerokovaní pedagogickou radou vykonanie komisionálnej skúšky.

     Uvoľňovanie žiakov na základe telefonického rozhovoru s rodičom (zákonným zástupcom) nie je možné. Uvoľniť môže triedny učiteľ, vychovávateľka v ŠKD a vyučujúci len na základe písomnej žiadosti na samostatnom lístku alebo formou sms správy. Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania z rodinných dôvodov (1 deň) len po prerokovaní s triednym učiteľom, príp. riaditeľom školy, najviac trikrát v školskom roku.

      

     8.  Znížená známka zo správania

     Porušenia školského poriadku školy najmä v oblasti ohrozenia života alebo zdravia žiakov sa považujú za veľmi závažné priestupky a budú riešené v súčinnosti s rodičmi, políciou a ďalšími orgánmi zaoberajúcimi sa touto problematikou. Žiakovi za porušenie školského poriadku hrozí zhoršenie známky zo správania až na najvyšší stupeň, prípadne odchod do vhodného zariadenia navrhnutého inými vyšetrovacími alebo zdravotnými organizáciami. V prípade podozrenia na prítomnosť nebezpečných predmetov je žiak povinný umožniť prehliadku vecí a odovzdať ich na požiadanie vyučujúcemu. Nebezpečné predmety môže vyučujúci žiakom odobrať a vrátiť len zákonnému zástupcovi najneskôr do konca školského roka. Žiak je povinný správať sa slušne k dospelým aj deťom, nepoužívať vulgárne slová a nadávky. Medzi zápisy v klasifikačnom hárku, ktoré ovplyvnia známku zo správania, patria:

     •  žiak nemá žiacku knižku,
     • žiak odmieta pracovať a nerešpektuje pokyny vyučujúceho,
     • žiak vyrušuje na hodine napriek upozorneniu vyučujúceho,
     • žiak sa vulgárne vyjadruje,
     • žiak sa bije, ubližuje spolužiakom, šikanuje ich,
     • žiak ničí školský majetok (lavice, skrinky, steny, podlahu ...),
     • krádež žiaka v škole,
     • žiak si nenosí prezuvky,
     • žiak fajčí a požíva omamné látky v areáli školy, pred školou, na školskej akcii,
     • žiak si neplní povinnosti týždenníka,  
     • neskoré príchody na vyučovanie, príp. na jednotlivé vyučovacie hodiny,
     • používanie mobilného telefónu, mp3 prehrávača a tabletu v škole,
     • svojvoľné opustenie budovy, areálu školy, školskej akcie,
     • žiak nosí do školy nebezpečné predmety a omamné látky.

      

     Postupnosť výchovných opatrení

     Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za :

     -  neskorý príchod na vyučovaciu hodinu

     -  nevhodné správanie sa žiakov v škole , alebo na verejnosti

     -  ojedinelé dopúšťanie sa menej závažných previnení proti školskému poriadku

     -  menej časté zabúdanie učebných pomôcok , žiackej knižky a pod.

     Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje za :

     -   jednu vymeškanú neospravedlnenú vyučovaciu  hodinu

     -  opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti škol. poriadku

     -  narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi

     -  nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy

     -  opakované nevhodné správanie sa žiakov v škole , alebo na verejnosti

     -  časté zabúdanie učebných pomôcok , žiackej knižky a pod.

     Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

     Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje za :

     -  2  -  7  vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín

     -  opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti

     -  časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.

     Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

     Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku , je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

     Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za :

     -  8  -  12 vymeškaných hodín neospravedlnených hodín

     -  opakované závažné aj menej závažné porušovanie školského poriadku

     -  fyzické napadnutie spolužiaka , agresívne správanie sa voči žiakom , alebo zamestnancom

     -  falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov , záznam v ŽK, ...

     -  úmyselné poškodzovanie majetku školy , veci spolužiakov a zamestnancov školy ...

     Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé):

     Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších priestupkov .

     Znížená známka zo správania  na stupeň  3 sa udeľuje napr. za :

     -  13  -  30  vymeškaných neospravedlnených hodín

     -  vážne porušenie školského poriadku  a neprístupnosť výchovnému pôsobeniu

     -  fyzické napadnutie spolužiaka , ublíženie na zdraví a šikanovanie

     -  falšovanie úradného dokumentu

     -  poškodenie školského majetku s väčším  rozsahom škody

     -  za propagáciu rasizmu , xenofóbie

     Znížená známka zo správania na stupeň  4 sa udeľuje napr. za :

     -  31 a viac vymeškaných hodín

     -  Žiak sústavne  porušuje pravidlá správania a školský poriadok a nie je prístupný výchovnému pôsobeniu

      

     9.  Sociopatologické prejavy správania

     Sociopatologické prejavy správania sa prejavujú ako výrazne negatívny spoločenský fenomén, ktorý v značnej miere pôsobí na obmedzovanie ľudských práv a na deformáciu spoločenských vzťahov. Ide napríklad o drogovú a alkoholovú závislosť, kriminalitu a tiež prejavy, ktoré k nim vedú, ako napr. šikanovanie, záškoláctvo a pod. Základným preventívnym opatrením našej školy je osvojenie si základného princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

      Život v škole nekončí s posledným zvonením, ale organizujeme rôzne záujmové útvary aj v poobedňajších hodinách.

      

      

                                                                III. Spolupráca rodiny a školy

      

     1. Práva rodiča (zákonného zástupcu) 

     Rodič (zákonný zástupca) má právo na:

     • ochranu osobných údajov dieťaťa ako aj informácií týkajúcich sa jeho osobného alebo rodinného života,
     • poskytnutie bezplatného vzdelávania detí v štátnych školách; v iných ako štátnych školách za úhradu,
     • vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,
     • informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy (varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok),
     • prihlásenie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa školy,
     • integrovanie svojho dieťaťa a individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní,
     • požiadať o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok,
     • povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
     • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,
     • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka,  jeho dochádzke do školy                 ( informovať sa môže v čase mimo vyučovania po dohode s vyučujúcim, triednym učiteľom a v čase konania RZ),
     • vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpis vysvedčenia a pod.,
     • podanie nápadov alebo návrhov na obohatenie a zlepšenie podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu,
     • zapojiť sa do práce rodičovského združenia pri základnej škole a obhajovať záujmy a potreby detí,
     • informácie o aktivitách organizovaných pre žiakov v škole,
     • prihlásenie svojho dieťaťa na obedy v školskej jedálni,

      

     1.  Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu) 

     Rodič (zákonný zástupca) je povinný:

     • prihlásiť školopovinné dieťa na zápise do školy,
     • zabezpečiť pravidelnú dochádzku svojho dieťaťa do školy,
     • nahlasovať triednej učiteľke zmeny týkajúce sa bydliska dieťaťa, telefónnych čísel rodičov, zmeny v rodinných pomeroch a pod.,
     • oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní,
     • oznámiť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu (osobne, písomne alebo telefonicky do 2 pracovných dní), neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka zo zdravotných dôvodov, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, môže ospravedlniť rodič príp. zákonný zástupca. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka zo zdravotného dôvodu trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, je potrebné predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže škola žiadať aj potvrdenie od lekára o chorobe žiaka kratšej ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni (podozrenie na záškoláctvo).
     • dbať na to, aby dieťa dochádzalo pravidelne do ŠKD (ak svoje dieťa prihlási do ŠKD),
     • včas uhrádzať príspevok za ŠKD,
     • poskytnúť vychovávateľke splnomocnenia v prípade, ak bude vyberať zo ŠKD jeho dieťa iná ním poverená osoba,
     • zabezpečiť dieťaťu školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu,
     • zabezpečiť zdravotne nezávadné prezuvky,
     • zúčastniť sa na schôdzkach rodičovských združení,
     • dostaviť sa na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy.

      

      

     Tieto ustanovenia vychádzajú z ustanovení nasledovných zákonov:

     • 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
     • 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
     • 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
     • 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

      

     Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.9.2023.

     Žiaci budú oboznámení so školským poriadkom na triednickej hodine: 4.9.2023

     Zamestnanci boli oboznámení: 30.8.2023

     Rodičia boli informovaní o vydaní školského poriadku na webovej stránke školy a v rámci rodičovského združenia.

      

      

                                                                                                                                 Mgr. Viktória Čederlová

                                                                                                                                          riaditeľka školy