• Plán práce

    • Plán práce

     na školský rok 2022/2023

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Základná škola, 906 05 Sobotište 317

     Adresa školy

     906 05 Sobotište 317

     Telefón

     034/6282108

     E-mail

     [email protected]

     WWW stránka

     sobotiste.edupage.org

     Zriaďovateľ

      Obec Sobotište

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     telefón

     e-mail

     Riaditeľ

     Mgr Jana Sukupčáková

     034/6282108

     [email protected]

     ZRŠ

     Mgr. Viktória Čederlová

     0902282108

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     predseda

     Mgr. Erika Šulcová

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Erika Šulcová, Ľubica Havlová

     ostatní zamestnanci

     Martina Marčeková

     zástupcovia rodičov

     Ing.Norbert Schultz

      

     Gabriela Krčková

      

     Ing. Gabriela Pukančíková

      

     Bc. Petra Štefečková

     zástupca zriaďovateľa

     Ing. Peter Hollý


     Ing. Igor Jankových

      

     Mgr. Alojz Jašurek

      

     Mgr. Ľubica Kadlec Melišová

     Poradné orgány školy

     Členmi MZ a PK sú učitelia podľa toho, ktorý predmet učia. Pracujú podľa plánu práce. Cieľom je koordinovať vyučovací proces v zmysle nových učebných plánov a osnov, sledovať všetky novinky v príslušnom vyučovacom predmete, učebnice a pomôcky. Prerokovávajú a navrhujú spôsob hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých predmetoch. 

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     Metodické združenie ŠKD

     Ľubica Havlová

     oddelenia školského klubu detí

     Metodické združenie I. stupňa

     Mgr. Dagmar Slováková

     predmety primárneho vzdelávania

     PK jazykových a spoločenskovedných predmetov

     Mgr. Elena Zelenáková

     SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN

     PK prírodovedných

     Mgr.Viktória Čederlová

     MAT, FYZ, CHE, BIO, INF, GEG

     PK výchovné predmety

     Mgr. Eva Končitá

     TEV, HUV, VYV,THD, NBV, ETV

     Personálne zabezpečenie vyučovania

     Pedagóg / zamestnanec

     Funkcia

     Triednictvo

     Ďalšie úlohy a kompetencie

     Mgr. Jana Sukupčáková

     Riaditeľka

      

      

     Mgr. Viktória Čederlová

     Zástupkyňa

      

      

     Ľubica Havlová

     Vychovávateľka

     1. oddelenie

      

     Mária Jastrábová

     Vychovávateľka

     2. oddelenie

      

     Mgr.Mária VaculkováUčiteľka

     Mgr. Pavla Košinárová

     Učiteľka

     3.

      

     Mgr. Mária Pavlovičová

     Učiteľka

      2.

      

     Mgr. Dagmar Slováková

     Učiteľka

     1.

     Mgr. Erika Šulcová

     Učiteľka

      6.

      drog.koordinátor, výchova k manželstvu a rodičovstvu

     Mgr. Peter Kovačič

     Učiteľ

     7.

      

     Mgr. Eva Končitá

     Učiteľka

     3.


     Mgr. Dana Hyžová

     Učiteľka

     9.

      environmentálna výchova, zdravotník

     Mgr. Iveta Sadloňová

     Učiteľka

      8.

      vých. a kariérne poradenstvo

     Vladimíra Šrámková

     Asistentka učiteľa


      

     Mgr.  Elena Zelenáková

     Učiteľka

      4.

      

     Mgr. Marcel Ištván

     Učiteľ náb.vých.

     1.     – 9.

      

     Mgr. Jozef Bicák

     Učiteľ náb. vých.

     1.     – 9.

      


     Mgr. Alojz Jašurek

     Martina Marčeková

     PAM

     Miroslav Slezák

     Školník

      

     Monika Zelenková

     Upratovačka

      

     Kristína Kuchtová

     Upratovačka

      

      

     Zuzana Skoková 

     Vedúca jedálne

      

     Eva Majerová

     Hlavná kuchárka

      

      

     Zuzana Halabrínová

     Kuchárka

      


     Pomocná kuchárka

      


     Údaje o počte žiakov

     Ročník:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     počet tried

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     9

     počet žiakov

      19

      25

     10

      22

      16

      19

      16

      13

      8

      148

     z toho ŠVVP

      0

      0

      0

      1

      0

      1

      1

      0

      1

      5

     z toho v ŠKD

      15

      20

      5

      15

      0

      0

      0

      0

      0

     55

     Organizácia školského roka

     Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

     Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

     Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

     Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 25. januára 2023.

     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023

     Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 21. júna 2023.

      

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl:  bolo zrušené

     1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5 - 2022 sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     Zápis do 1. ročníka sa koná od 1. apríla do 30. apríla 2023

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl:

     1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 - 2023 sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023

      

     Prázdniny

     Termín prázdnin

     Nástup do školy

     jesenné

     28. október – 31. október 2022

     2. november 2022 (streda)

     vianočné

     23. december 2022 – 7. január 2023

     9. január 2023 (pondelok)


     jarné

     20.február – 24.február  2023

     27.február  2023 (pondelok)

     veľkonočné

     6. apríl – 11. apríl 2023

     12. apríl 2023 (streda)

     Kalendár akcií školy

     Dátum

     Názov

     Organizuje (zodpovednosť)

     September 2022

      

      

     5. 9. 2022

     Otvorenie školského roka

     riaditeľka

     september. 2022

     Zasadnutie rady školy a Rady rodičov

     predseda Rady školy

     Múzeum Senica - 5. roč.

     Sadloňová

     Habánsky mlyn - exkurzia

     triedni učitelia

     v priebehu mesiaca

     Skanzen Modrá - 6., 7. roč. 

     Sadloňová

     Október 2022

      Múzeum holokaustu Sereď - 8., 9.roč.

      Sadloňová

     Súťaž o najkrajšieho strašiaka

     všetci

     v priebehu mesiaca

     Vystúpenie žiakov - Mesiac úcty k starším

     všetci učitelia

     V priebehu mesiaca

     Púšťanie šarkanov

     Ľ. Havlová

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     November 2022

      

      

     počas mesiaca

     Lampiónový sprievod

     Ľ.Havlová

     počas mesiaca

     Prezentácia stredných škôl

     Mgr. Iveta Sadloňová

     počas mesiaca

     Múzeum S. Jurkoviča

     Mgr. Dagmar  Slováková

     koncom mesiaca

     Rodičovské združenie - 9.11.2022

      

     Múzeum Senica-Sokolovňa 5.-7.roč.

     triedni učitelia

      

     Mgr. Iveta Sadloňová

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     December 2022

      

      

     začiatok mesiaca

     Mikuláš v škole

     v priebehu mesiaca

     Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu

     triedni učitelia


     Divadelné predstavenie - 8., 9.roč. Sadloňová

     v priebehu mesiaca

     Vianočné besiedky a dielničky

     triedni učitelia

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Január 2023

      Divadielko Žužu-bábkové 1.-3.roč.

      

     Mgr. Dagmar Slováková

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Február 2023

      

      

     počas mesiaca

     Karneval

     V priebehu mesiaca

     Divadlo - anglické

     Mgr. Elena Zelenáková

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Marec 2023

      

      

     začiatkom mesiaca

     Zasadnutie rady školy a Rady rodičov

     predseda Rady školy

     počas mesiaca

     Obecná knižnica 1.-4. roč,

     Triedne učiteľky

     Papiernička Prietrž 2.roč.

      

     Otvorená hodina pre predškolákov

     Mgr. Pavlovičová

      

     Mgr. Slováková, Mgr. Pavlovičová

     26. 3. 2023

     Dnes učíme my- Deň učiteľov

     Deň vody

     Mgr. Dana Hyžová

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Apríl 2021

      

      

     začiatkom mesica

     Zápis do prvého ročníka

     7.4.

     Svetový deň zdravia

     Triedne učiteľky

     24.4.

     Deň stromov-zasaď strom

     Mgr. Dana Hyžová

     počas mesiaca

     Aktivity ku Dňu Zeme, Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú ozdobu


     počas mesiaca

     Rodičovské združenie - 19.4.2023

     triedni učitelia

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Máj 2023

      

      

     počas mesiaca

     6.5.

     ČK – Mladý záchranár

     Mgr. Dana Hyžová

     v priebehu mesiaca

     Turistika - Korlátko - 2. ročník

     Mgr. Pavlovičová

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Jún 2023

      

      

     1. 6. 

     Deň detí

     triedni učitelia

     ŠVP  3. – 4.roč.

     Mgr. Dagmar Slováková

     počas mesiaca

     Zasadnutie rady školy a Rady rodičov

     predseda Rady školy

     koncom mesiaca

     Účelové cvičenia v teréne

     triedni učitelia

     koncom mesiaca

     Didaktické hry

     koncom mesiaca

     Rozlúčka s deviatakmi

     triedne učiteľky

     v priebehu mesiaca

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     30. 6. 2023

     Slávnostné ukončenie školského roka

     Mgr. Jana Sukupčáková

     Plán exkurzií

      

      

     september - október

     Múzeum holokaustu Sereď

     Mgr. Iveta Sadloňová

     október

     Divadlo Trnava, Bratislava 5.-6.roč., 8.-9.

     Mgr. Iveta Sadloňová

     október

     Brezová  5.-7.roč.


     Regionálna exkurzia z geografie  5. roč.

     triedne učiteľky

      

     Mgr. Viktória Čederlová

     november

     Prezentácia SŠ

     marec, apríl

     Divadelné predstavenie 6. - 9.

     Mgr. Sadloňová


     máj, jún

     Školské výlety

     triedne učiteľky

     máj, jún

     Dopravné ihrisko 1.-4.roč.

     máj, jún

     Exkurzia Rakúsko- krúžok

     Mgr. Elena Zelenáková

     jún


     Kalendár porád

     Pedagogická rada zasadá spravidla 6x ročne. Prerokúva dôležité dokumenty školy: plán práce, školský vzdelávací program, školský výchovno-vzdelávací program, vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov, školský poriadok a iné dôležité dokumenty školy. Pracovné porady sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla vždy prvú stredu v mesiaci. Operatívna porada vedenia školy sa schádza podľa potreby. Okrem vedúcich zamestnancov sú na ňu podľa potreby prizvaní: výchovný poradca, vedúci MZ a PK, administratívny zamestnanec, školník a ostatní pracovníci.

     SWOT analýza

     Silné stránky školy

     - vysoká kvalifikovanosť pedagogického zboru,

     - výsledky Testovania 5 a Testovania 9

     - záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie

     - veková vyváženosť zboru a kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,

     - realizácia škôl v prírode, dopravnej výchovy, plaveckých, lyžiarskych výcvikov,

     - dostatok záujmových útvarov,

     - dobrá spolupráca s Radou rodičov a Radou školy,

     Slabé stránky školy

     - vek budovy-z toho vyplývajúce opravy

     -potreba modernizácie počítačových učební

     - neodborné vyučovanie niektorých predmetov na druhom stupni,

     - nedostatočné vybavenie niektorých učební (technické práce,fyzika, chémia, hudobná výchova).

     - potreba opravy chodníka a oplotenie školského areálu

     Príležitosti

     - návrat k tradíciám školy -

     - optimalizácia organizačnej štruktúry školy a úväzkov zamestnancov.

     Hrozby

     - demografický pokles populácie,

     - nedostatok finančných prostriedkov na investície,

     - nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

     - pozastavenie projektov,

     - vandalizmus - areál školy,

     - odchod žiakov z piateho ročníka na osemročné gymnáziá a bilingválne gymnázium, OA z 8.roč.,

     - znižujúca sa vedomostná úroveň a študijné návyky žiakov.

      

     Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

      

     V rámci spolupráce riaditeľka školy úzko spolupracuje s nasledovnými orgánmi:

     Rada školy

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. V prípade potreby je riaditeľ školy prizvaný na jej zasadnutia. Rada školy pracuje podľa vlastného štatútu a plánu práce.

     Rodičovská rada

     Členmi rodičovskej rady sú zvolení rodičia. Rodičovské združenie je registrované ako občianske združenie. Pomáha finančne pri rôznych akciách školy a pri materiálnom a technickom vybavení školy.

     Výbor ZO OZ

     Je najvyšším orgánom odborovej organizácie zamestnancov Základnej školy v Sobotišti. Zamestnávateľ s výborom ZO OZ vystupujú ako partneri pri rokovaní a uzatvorení kolektívnej zmluvy. Kolektívna zmluva upravuje všeobecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, podrobnejšie určuje práva, záväzky a podmienky v oblasti odmeňovania, sociálnej oblasti, v oblasti starostlivosti o zamestnancov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kolektívna zmluva je základný dokument, ktorý upravuje partnerské vzťahy zamestnávateľa a zamestnancov.

      

     Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

     Pravidelne kontrolovať zverený majetok, aktualizovať inventár školy.

     Zabezpečovať nákup učebných pomôcok podľa finančných možností školy, hľadať sponzorov na podporu školy.

     Šetriť energiami, účelne využívať finančné prostriedky z rozpočtu školy.

     Pravidelne sa starať o areál školy (kosenie, hrabanie, postreky,...) a zabezpečiť práce spojené s údržbou školy.

     V stanovených termínoch zabezpečovať včasnú a úplnú vybavenosť školy učebnicami, tlačivami a potrebami k chodu školy, zabezpečiť stojany na bicykle, prekrytie.

      

     Projekty

     Názov projektu: Infovek, Big Sk- At, GLOBE....

     Cieľ: .....

     Zodpovedná osoba: ..Mgr. Elena Zelenáková

     Termín: .....

     Ďalšie vzdelávanie učiteľov

     Typ vzdelávania

     Pedagóg

     Termín od-do

     Poskytovateľ

     Funkčné

      2

      

      

     Adaptačné

      

      

      

     Aktualizačné

      18

      

      

     Inovačné

      

      

      

     Špecializačné

      

      

      

     Kvalifikačné

      

      

      

     Kontinuálne


     atestačné


     Záver

     Vypracovala: Mgr. Jana Sukupčáková

     V Sobotišti, 26 8. 2023

     Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:26. 8. 2023