• Profil školy

    • Základná škola Sobotište

     Je plnoorganizovaná škola (1.- 9. ročník) s právnou subjektivitou. V každom ročníku je po jednej samostatnej triede. Maximálna prepočítaná kapacita školy po prijatí racionalizačných opatrení je 237 žiakov.

     Škola je umiestnená na ohradenej ploche parkového charakteru veľkosti približne 2 ha v tichom prostredí na východnom okraji obce cca 200 metrov od centra obce.

     Školský obvod tvoria obce Sobotište a Podbranč. Dochádzka z Podbranča i zo vzdialenejších častí Sobotišta je zabezpečovaná autobusmi SAD. Žiakmi školy sú na želanie rodičov i deti z iných obcí (Senica, Vrbovce) V Škole sa vzdelávajú i žiaci so ŠVP.  V školskom roku 2023/24 má škola 175 žiakov.

     V škole pôsobia a žiakov usmerňujú :

     1. riaditeľka školy - Mgr. Viktória Čederlová

     2. zástupkyňa riaditeľky - Mgr. Jana Sukupčáková

     3. školský poradca  - Mgr. Iveta Sadloňová

     4. koordinátor pre environmentálnu výchovu - Mgr. Hyžová Dana

     5. koordinátor prevencie kriminality a nežiaducich súvislostí  - Mgr. Šulcová Erika

     6. koordinátor zdravotnej výchovy  - Mgr. Hyžová Dana

     7. koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu  - Mgr. Iveta Sadloňová

      

     Krúžková činnosť 2023/2024

      

      

     Dlhodobé projekty :

     Otvorená škola, Práca s talentovanými žiakmi v predmete matematika, geografia, Projekt ochrany žiakov pred negatívnymi vplyvmi a v oblasti sebapoznania a medziľudských vzťahov, Škola podporujúca zdravie, INFOVEK, Program ochrany prírody a životného prostredia, Modernizácia vzdelávacieho procesu, Komunitná škola, BIG SK-AT, Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3), NP edIT.