• Školský poriadok ŠKD

    • Školský poriadok v ŠKD

     Školský poriadok ŠKD obsahuje tieto kapitoly:

      

     Čl.1    Riadenie a organizácia ŠKD

     Čl.2    Prevádzka ŠKD

     Čl.3    Zaraďovanie detí do ŠKD

     Čl.4    Dochádzka detí do ŠKD

     Čl.5    Preberanie detí

     Čl.6    Dodržiavanie zásad v jedálni

     Čl.7    Podmienky zaobchádzania s majetkom

     Čl.8    Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

     Čl.9    Práva a povinnosti dieťaťa

     Čl.10  Práva a povinnosti zákonného zástupcu

     Čl.11  Opatrenia vo výchove

     Čl.12  Dokumentácia ŠKD

     Čl.13  Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD

     Čl.14  Záverečné ustanovenia

      

      

     Článok 1

     Riadenie a organizácia ŠKD

      1.Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť základnej školy, riadi riaditeľ ZŠ. ŠKD je

         zriadený podľa Vyhlášky MŠ SR číslo 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom

         stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku

         odbornej praxe.

      2.Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť oddy-

         chová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou na vyu-

         čovanie a ďalšie formy voľno časových aktivít žiakov, ako aj bezpečný odchod dochá-

         dzajúcich žiakov.

      3.Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD organizuje vedúca vychovávateľka ŠKD. Vedúca

         vychovávateľka ŠKD je vedúcim pedagogickým zamestnancom, zúčastňuje sa porád

         vedenia školy.

      4.Pedagogickí zamestnanci ŠKD sú členmi pedagogickej rady. Zároveň sú členmi MZ,

         ktorého činnosť vedie vedúca MZ.

      5.Riaditeľ určí počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených žiakov. Oddelenie ŠKD sa

         ruší, ak  počet žiakov v oddelení klesne na 12.

      

     Článok 2

     Prevádzka ŠKD

      1.ŠKD je v prevádzke po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviat-

         kov, denne od 11,15 do 16,00hod., pričom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných

         zástupcov žiakov a na ekonomické podmienky školy.

     2 .Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľ povinný mať vypracovaný plán

         činnosti na príslušný deň. Deti svojho oddelenia preberá od vyučujúceho po poslednej

         vyučovacej hodine. Získa potrebné informácie o deťoch, preberanom učive a úlohách,

         odvedie deti do triedy určenej na prevádzku ŠKD.

      3.Deti sa od skončenia vyučovania zúčastňujú na činnosti vo svojom oddelení.

      4.O prerušení prevádzky ŠKD počas školských prázdnin a o rozsahu prevádzky rozhoduje

         riaditeľ školy. Prihliada pritom na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov detí a

         ekonomické podmienky školy. Prevádzka je možná, ak je prihlásených minimálne 15

         detí.

     5.Rozdelenie služieb, zadelenie zastupovania, sledovanie nadčasov vykonáva zástupkyňa

     riaditeľa školy.

      

     Článok 3

     Zaraďovanie detí do ŠKD

      1.Deti sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok a to na základe písomnej prihlášky podanej

         zákonným zástupcom dieťaťa /zápisný lístok/ na začiatku príslušného školského ro-

         ka. Dieťa je možné prihlásiť aj odhlásiť v priebehu školského roka.

      2.O zaradení dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy. O vyradení dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy

         po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou.

      3.Deti sa zaraďujú do ŠKD podľa tried, oddelenie nemusí byť totožné s triedou dieťaťa.

      4.Do ŠKD možno zaradiť dieťa aj na prechodné obdobie a na nepravidelnú dochádzku.

      5.Do ŠKD sa zaraďujú prevažne deti z nižších ročníkov, prihlásené na pravidelnú dochádzku

      

     Článok 4

     Dochádzka detí do ŠKD

      1.Zápis dieťaťa do ŠKD je dobrovoľný, po zápise do ŠKD je dochádzka povinná.

      2.Dochádzka do ŠKD sa denne eviduje. Pri neodôvodnenej neprítomnosti dieťaťa, ktorá na-

         sleduje za sebou 7 pracovných dní v mesiaci, sa  dieťa vyradí zo zoznamu pravidelne do-

         chádzajúcich a považuje sa  dieťa s nepravidelnou dochádzkou.

      3.Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odcho-

         du zo ŠKD uvedie zákonný zástupca na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke a odchode

         oznamuje zákonný zástupca písomne.

      4.Vychovávateľ uvoľní dieťa zo ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného

         zástupcu dieťaťa.

      

     Článok 5

     Preberanie detí

      1.Počas konania záujmových krúžkov, nepovinných predmetov vyučujúci preberajú deti od v

         vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení činnosti ich odovzdajú vychovávate-

         ľovi.

      2.Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom, po-

         kiaľ v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa zo ŠKD. Po vyvolaní dieťaťa čaká na chodbe a nenarúša činnosť ŠKD.

      3.Všetkiy zmeny o čase odchodu dieťaťa oznámi zákonný zástupca písomne vychovávateľo-

         vi, ktorý následne zmenu poznačí do osobného spisu dieťaťa.

      4.Zo ŠKD nemôže dieťa odísť svojvoľne.

      5.Pri vychádzke, výlete alebo inom podujatí organizovanom ŠKD mimo areálu školy zod-

         povedá vychovávateľ za dieťa až do príchodu do školy. Z miesta konania podujatia môže

         vychovávateľ uvoľniť dieťa iba na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.

      

     Článok 6

     Dodržiavanie zásad v jedálni

      1.Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí v jedálni. Deti prichádzajú

         do jedálne spolu s vychovávateľom.

      2.V jedálni sa dieťa správa slušne, svojím správaním nevyrušuje ostatných stravníkov, nebe-

         há, počká kým sa naobedujú aj ďalší spolužiaci. Po skončení obeda odchádza celé oddele-

         nie spoločne.

      3.Odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie v školskej jedálni, ako aj vyplatenie stravy

         zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa.

      

     Článok 7

     Podmienky zaobchádzania s majetkom

      1.Každé dieťa ŠKD je povinné šetriť majetok Základnej školy,  ako aj

         majetok školského klubu detí pri ZŠ. Ak dieťa úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí

        majetok školy alebo školského klubu je zákonný zástupca povinný nahradiť škodu

        v plnom rozsahu.

      2.Papiere, odpadky je povinné dieťa odhadzovať do odpadkových košov, na dvore

         do košov, prípadne do vriec určených na odpadky.

      3.Manipulovať s oknami a žalúziami je zakázané, taktiež otvárať veľké okná.

      

     Článok 8

     Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

      1.Za bezpečnosť detí zodpovedá vychovávateľ.

      2.Prechod detí do klubu v priestoroch a areáli školy zabezpečuje vychovávateľ a učiteľ vykonávajúci dozor.

      3.Pre výchovnú činnosť v škole využívajú deti areál školského dvora, telocvičňu,

         špeciálne učebne školy.

      4.Dieťa sa zdržiava v priestoroch svojho oddelenia v čistom oblečení, v zdravotne

         nezávadnej obuvi - v prezuvkách, ktoré používa aj v škole.

      5.Deťom je zakázané nosiť do ŠKD predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie. Taktiež

         nosenie do ŠKD a požitie drog, omamných látok, liehových nápojov a zábavnej pyro-

         techniky sa zakazuje.

      6.Pri úraze, ktorý sa stane dieťaťu ŠKD poskytne vychovávateľ predlekársku prvú po-

         moc. V prípade potreby zabezpečí prevoz zraneného na ošetrenie u lekára, resp. pri-

         volá z kancelárie školy jednotku RZS.

      7.Každý úraz, ktorý sa stane v ŠKD sa musí oznámiť v kancelárii školy a službukonajú-

         ceho vedúceho pedagogického zamestnanca, resp. u ekonómky školy. Vychovávateľ

         je povinný s priebehom úrazu a následným ošetrením dieťaťa oboznámiť zákonného

         zástupcu.

      

      

     Článok 9

     Práva a povinnosti dieťaťa

     Dieťa má právo na:

      1.rovnoprávny prístup k výchove a k vzdelávaniu

      2.individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie, zdravotný stav

      3.úctu k vierovyznaniu, národnostnej a etnickej príslušnosti

      4.poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou

      5.výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

      6.úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu

         násiliu

      7.slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami

     Dieťa je povinné:

      1.neobmedzovať svojim konaním práva a právom chránené záujmy ostatných osôb zúčast-

         ňujúcich sa na výchove

      2.dodržiavať školský poriadok školy, ďalšie vnútorné predpisy školy, ako aj školský poria-

         dok ŠKD

      3.chrániť pred poškodením majetok školy a ŠKD

      4.chrániť pred poškodením hračky a ostatné pomôcky

      5.konať tak, aby neohrozil svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostatných

         osôb zúčastňujúcich sa na výchove

      6.rešpektovať pokyny zamestnancov školy a ŠKD

      7.oznámiť vychovávateľovi v oddelení ŠKD, ak má u seba mobilný telefón, tento využívať

         len po súhlase vychovávateľa ŠKD

      8.rešpektovať zákaz vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov na mobilný telefón

         alebo iné médium

      

     Článok 10

     Práva a povinnosti zákonných zástupcov

     Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

      1.žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v ŠKD poskytovali deťom informácie

         a vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade

         s cieľmi výchovy a vzdelávania podľaplatných štátnych vzdelávacích programov

      2.oboznámiť sa so školským poriadkom ŠKD

      3.byť informovaný o výchovných výsledkoch svojho dieťaťa

      4.na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní dieťaťa

      

     Zákonný zástupca je povinný:

      1.vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v ŠKD

      2.dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom školy a ŠKD

      3.informovať školu a ŠKD o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných problémoch a iných zá-

         važných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na výchovu a vzdelávanie

      4.nahradiť škodu, ktorú dieťa zavinilo

      5.uhrádzať poplatky za dieťa v ŠKD

      6.informovať školu a ŠKD o infekčnom ochorení dieťaťa, resp. rodinných príslušníkov žijúcich

         v jednej domácnosti

      

     Článok 11

     Opatrenia vo výchove

      1.Dieťaťu možno udeliť za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin pochvalu

         alebo iné ocenenie

      2.Ak dieťa svojim správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí alebo narúša výchovu a

         vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ

         školy alebo školského zariadenia môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie

         dieťaťa z výchovy a vzdelávania - umiestnenie dieťaťa do samostatnej miestnosti za prítomnosti

         pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú

         pomoc, príslušníka PZ SR. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy

         písomný záznam.

      

      

     Článok 12

     Dokumentácia ŠKD

      1.Dokumentácia ŠKD je určená zákonom NR SR číslom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,

         ďalšie podrobnosti určuje Vyhláška MŠ SR  číslo 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom

         stredisku záujmovej činnosti, CVČ, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

      2.Za vedenie dokumentácie  v oddelení zodpovedá vychovávateľ, za dokumentáciu ŠKD je zodpo-

         vedná vedúca vychovávateľka ŠKD.

      

     Článok 13

     Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

      1.Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je určený riaditeľom školy na základe VZN zriaďo-

         vateľa ŠKD.

      2.Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti, na základe písomnej žiadosti môže riaditeľ školy

         rozhodnúť o znížení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.

      3.Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca zo ŠKD nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky

         príspevku na  úhradu  za pobyt dieťaťa v ŠKD.

      4.Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza za obdobie sept.- december a január- jún

         príslušného kalendárneho roka.

      5.Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli v ŠKD

        využité všetky primerané a dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy

        o vyradení  dieťaťa zo ŠKD.

      

     Článok 14

     Záverečné ustanovenie

     Školský poriadok školského klubu detí je záväzný pre každé dieťa zapísané do ŠKD. Za

     jeho porušenie nesie každé dieťa zodpovednosť a budú voči nemu vyvodené sankcie:

      1.Pokarhanie triednym učiteľom môže udeliť za menej závažné porušenie školského

         poriadku ŠKD, za použitie hrubého výrazu, za manipuláciu s mobilným telefónom po

         upozornení vychovávateľom, za nerešpektovanie pokynov vychovávateľa, za hrubé a

         vulgárne správanie voči ostatným deťom.

      2.Pokarhanie riaditeľom školy sa môže udeliť za krádež, úmyselné poškodenie majetku

         školy a ŠKD, za hrubé a vulgárne opakujúce sa správanie voči deťom, za hrubé a vulgárne

         správanie voči pedagogickým zamestnancom ŠKD a ostatným zamestnancom školy.

      3.Vylúčenie zo ŠKD. O vylúčení zo ŠKD môže rozhodnúť riaditeľ školy po prerokovaní

         s vedúcou vychovávateľkou ŠKD za závažné porušenie školského poriadku ŠKD, za ubli-

         žovanie a ohrozovanie zdravia ostatných detí ŠKD /fyzické napadnutie/, za šikanovanie

         spolužiaka.

      4.Tento školský poriadok ŠKD platí od 1.9.2018

      5.Tento školský poriadok ŠKD bol prečítaný deťom ŠKD a je prístupný rodičom u vedúcej

         vychovávateľky ŠKD, v kancelárii základnej školy.

      

      

     V Sobotišti dňa 1.9.2023

      

     Schválil : Mgr. Viktória Čederlová,  riaditeľka Základnej školy