• Plán práce

    • Plán práce na školský rok 2023/2024

      

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Základná škola, 906 05 Sobotište 317

     Adresa školy

     906 05 Sobotište 317

     Telefón

     034/6282108

     E-mail

     [email protected]

     WWW stránka

     sobotiste.edupage.org

     Zriaďovateľ

      Obec Sobotište

      

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     telefón

     e-mail

     Riaditeľ

     Mgr. Viktória Čederlová

     0902282108

     [email protected]

     ZRŠ

     Mgr. Jana Sukupčáková

     034/6282108

      

     Vedúca ŠJ

     Zuzana Skoková

     034/6282113

      

      

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     predseda

     Mgr. Erika Šulcová

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Erika Šulcová, Ľubica Havlová

     ostatní zamestnanci

     Martina Marčeková

     zástupcovia rodičov

     Ing. Norbert Schultz

      

     Gabriela Krčková

      

     Ing. Gabriela Pukančíková

      

     Bc. Petra Štefečková

     zástupca zriaďovateľa

     Ing. Peter Hollý

      

     Ing. Igor Jankových

      

     Mgr. Alojz Jašurek

      

     Mgr. Ľubica Kadlec Melišová

      

     Poradné orgány školy

     Členmi MZ a PK sú učitelia podľa toho, ktorý predmet učia. Pracujú podľa plánu práce. Cieľom je koordinovať vyučovací proces v zmysle nových učebných plánov a osnov, sledovať všetky novinky v príslušnom vyučovacom predmete, učebnice a pomôcky. Prerokovávajú a navrhujú spôsob hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých predmetoch. 

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     Metodické združenie ŠKD

     Ľubica Havlová

     oddelenia školského klubu detí

     Metodické združenie I. stupňa

     Mgr. Dagmar Slováková

     predmety primárneho vzdelávania

     PK jazykových a spoločenskovedných predmetov

     Mgr. Elena Zelenáková

     SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, GEG

     PK prírodovedných

     Mgr. Jana Sukupčáková

     MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

     PK výchovných predmetov a techniky

     Mgr. Peter Kovačič

     TEV, HUV, VYV,THD, NBV, ETV

      

     Personálne zabezpečenie vyučovania

     Pedagóg / zamestnanec

     Funkcia

     Triednictvo

     Ďalšie úlohy a kompetencie

     Mgr. Viktória Čederlová

     Riaditeľka

      

     Kabinet geografie

      

     Mgr. Jana Sukupčáková

     Zástupkyňa

      

     Kabinet matematiky

      

     Mgr. Katarína Ivančíková

     Učiteľka

     1. A

      

     Mgr. Mária Pavlovičová

     Učiteľka

     1. B

     Kabinet výchov a 1. stupňa

     Mgr. Dagmar Slováková

     Učiteľka

     2.

      

     Mgr. Erika Šulcová

     Učiteľka

     3.

     drog. koordinátor, Kabinet jazykov

     Mgr. Andrea Trimlová

     Učiteľka

     4.

     zdravotník, Kabinet telesnej výchovy

     Mgr. Elena Zelenáková

     Učiteľka

     5.

     Kabinet informatiky

     Mgr. Mária Vaculková

     Učiteľka

     6.

      

     Mgr. Dana Hyžová

     Učiteľka

     7.

     environmentálna výchova, zdravotník, Kabinet biológie a chémie

     Mgr. Peter Kovačič

     Učiteľ

     8.

     ŠDK, Kabinet fyziky a techniky

     Mgr. Iveta Sadloňová

     Učiteľka

     9.

     vých. a kariérne poradenstvo, výchova k manželstvu a rodičovstvu, Kabinet dejepisu a slovenského jazyka

     Mgr.  Pavla Košinárová

     Učiteľka

      

      

     Mgr. Libuša Orgoníková

     Učiteľka

      

      

     Mgr. Marcel Ištván

     Učiteľ náb. vých.

     1.- 9.

      

      

     Mgr. Jozef Bicák

     Učiteľ náb. vých.

     1.- 9.

      

     Ľubica Havlová

     I.oddelenie ŠKD

      

     Kabinet ŠKD

     Mária Jastrábová

     II.oddelenie ŠKD

      

      

     Jana Černáková

     III.oddelenieŠKD

      

      

     Vladimíra Šrámková

     Asistentka učiteľa

      

      

     Martina Marčeková

     PAM

      

      

     Miroslav Slezák

     Školník

      

     Dielňa a kotolňa

      

     Monika Zelenková

     Upratovačka

      

      

     Kristína Kuchtová

     Upratovačka

      

      

     Zuzana Skoková

     Vedúca jedálne

      

     ŠJ a kuchyňa

     Eva Majerová

     Hlavná kuchárka

      

      

     Zuzana Halabrínová

     Kuchárka

      

      

     Martina Chovancová

     Pomocná kuchárka

      

      

      

     Údaje o počte žiakov

     Ročník:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     počet tried

     2

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     10

     počet žiakov

      34

     20

     24

      11

      23

      16

      20

      17

      13

     178

     z toho ŠVVP

      0

      0

      0

      0

      1

      1

      3

      1

      0

      6

     z toho v ŠKD

      28

      17

      19

      5

      1

      0

      0

      0

      0

     70

      

      

      

     Organizácia školského roka

     Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023.

     Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023.

     Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024.

     Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 25. januára 2024.

     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 a končí sa 28. júna 2024. Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 21. júna 2024.

     Zápis do 1. ročníka sa koná od 1. apríla do 30. apríla 2023

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl:

     1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 - 2023 sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024

      

     Prázdniny

     Termín prázdnin

     Nástup do školy

     jesenné

     30. október – 31. október 2023

     2. november 2023 (štvrtok)

     vianočné

     23. december 2023 – 7. január 2024

     8. január 2023 (pondelok)

     jarné

     4. marec – 8. marec  2024

     11. marec  2024 (pondelok)

     veľkonočné

     28. marec – 2. apríl 2024

     3. apríl 2024 (streda)

      

     Kalendár akcií školy

     Dátum

     Názov

     Organizuje (zodpovednosť)

     September 2023

     Otvorenie školského roka

     riaditeľka

      

     Zasadnutie rady školy a Rady rodičov

     predseda Rady školy

      

     Habánsky mlyn - exkurzia

     triedni učitelia

     Október 2023

      Múzeum holokaustu Sereď - 8., 9.roč.

      Sadloňová

      

     Súťaž o najkrajšieho strašiaka

     všetci

      

     Vystúpenie žiakov - Mesiac úcty k starším

     všetci učitelia

      

     Prezentácia stredných škôl

     Mgr. Iveta Sadloňová

      

     Púšťanie šarkanov

     Ľ. Havlová

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     November 2023

      Rodičovské združenie - 15.11.2023

      triedni učitelia

      

     Lampiónový sprievod

     Ľ.Havlová

       Múzeum Senica- Sokolovňa -5.-7.roč. Mgr. Iveta Sadloňová

      

     Múzeum S. Jurkoviča

     Mgr. Dagmar  Slováková

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     December 2023

      Mikuláš v škole

      

      

     Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu

     triedni učitelia

       Divadelné predstavenie - 8., 9.roč. Sadloňová

      

     Vianočné besiedky a dielničky

     triedni učitelia

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

       Vianočný koncert ZUŠ 1.-9.roč. triedny učitelia

     Január 2024

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Február 2024

      Lyžiarsky výcvik 7.-8.roč.

      Mgr. Trimlová

      

     Karneval

      

      

     Divadlo - anglické

     Mgr. Elena Zelenáková

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Marec 2024

     Zasadnutie rady školy a Rady rodičov

     predseda Rady školy

      

     Obecná knižnica 1.-4. roč,

     Triedne učiteľky

       Otvorená hodina pre predškolákov Mgr. Ivančíková, Mgr. Pavlovičová

      

     Dnes učíme my - Deň učiteľov

      
      

     Deň vody

     Mgr. Dana Hyžová

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Apríl 2024

     Zápis do prvého ročníka

      

      

     Svetový deň zdravia

     Triedne učiteľky

      

     Deň Zeme

     Mgr. Dana Hyžová

      

     Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú ozdobu

      

      

     Rodičovské združenie 

     triedni učitelia

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Máj 2024

     ČK – Mladý záchranár

     Mgr. Dana Hyžová

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

     Jún 2024

     Deň detí

     triedni učitelia

      

     ŠVP  3. – 4.roč.

     Mgr. Dagmar Slováková

      

     Zasadnutie rady školy a Rady rodičov

     predseda Rady školy

      

     Účelové cvičenia v teréne

     triedni učitelia

      

     Didaktické hry

      

      

     Rozlúčka s deviatakmi

     triedne učiteľky

      

     Súťaže a olympiády podľa kalendára

     všetci učitelia

      

     Slávnostné ukončenie školského roka

     Mgr. Jana Sukupčáková

     Plán exkurzií

      

      

     september - október

     Múzeum holokaustu Sereď

     Mgr. Iveta Sadloňová

     október

     Divadlo Trnava,Bratislava5.-6.roč., 8.-9.roč.

     Mgr. Iveta Sadloňová

       Brezová 5.-7.roč. triedne učiteľky
       Regionálna exkurzia z geografie 5. roč. Mgr. Viktória Čederlová

     november

     Prezentácia SŠ

      
     marec, apríl Divadelné predstavenie 6.-9.roč. Mgr. Sadloňová

     máj, jún

     Školské výlety

     triedne učiteľky

     máj, jún

     Dopravné ihrisko 1.-4.roč.

      

     máj, jún

     Exkurzia Rakúsko- krúžok

     Mgr. Elena Zelenáková


      

     Kalendár porád

     Pedagogická rada zasadá spravidla 6x ročne. Prerokúva dôležité dokumenty školy: plán práce, školský vzdelávací program, školský výchovno-vzdelávací program, vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov, školský poriadok a iné dôležité dokumenty školy. Pracovné porady sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla vždy prvú stredu v mesiaci. Operatívna porada vedenia školy sa schádza podľa potreby. Okrem vedúcich zamestnancov sú na ňu podľa potreby prizvaní: výchovný poradca, vedúci MZ a PK, administratívny zamestnanec, školník a ostatní pracovníci.

      

     SWOT analýza

     Silné stránky školy

     - vysoká kvalifikovanosť pedagogického zboru,

     - výsledky Testovania 5 a Testovania 9

     - záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie

     - veková vyváženosť zboru a kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,

     - realizácia škôl v prírode, dopravnej výchovy, plaveckých, lyžiarskych výcvikov,

     - dostatok záujmových útvarov,

     - dobrá spolupráca s Radou rodičov a Radou školy,

     Slabé stránky školy

     - vek budovy-z toho vyplývajúce opravy

     -potreba modernizácie počítačových učební

     - neodborné vyučovanie niektorých predmetov na druhom stupni,

     - nedostatočné vybavenie niektorých učební (technické práce,fyzika, chémia, hudobná výchova).

     - potreba opravy chodníka a oplotenie školského areálu

     Príležitosti

     - návrat k tradíciám školy -

     - optimalizácia organizačnej štruktúry školy a úväzkov zamestnancov.

     Hrozby

     - demografický pokles populácie,

     - nedostatok finančných prostriedkov na investície,

     - nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

     - pozastavenie projektov,

     - vandalizmus - areál školy,

     - odchod žiakov z piateho ročníka na osemročné gymnáziá a bilingválne gymnázium, OA z 8.roč.,

     - znižujúca sa vedomostná úroveň a študijné návyky žiakov.

      

      

     Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

     V rámci spolupráce riaditeľka školy úzko spolupracuje s nasledovnými orgánmi:

     Rada školy

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. V prípade potreby je riaditeľ školy prizvaný na jej zasadnutia. Rada školy pracuje podľa vlastného štatútu a plánu práce.

     Rodičovská rada

     Členmi rodičovskej rady sú zvolení rodičia. Rodičovské združenie je registrované ako občianske združenie. Pomáha finančne pri rôznych akciách školy a pri materiálnom a technickom vybavení školy.

     Výbor ZO OZ

     Je najvyšším orgánom odborovej organizácie zamestnancov Základnej školy v Sobotišti. Zamestnávateľ s výborom ZO OZ vystupujú ako partneri pri rokovaní a uzatvorení kolektívnej zmluvy. Kolektívna zmluva upravuje všeobecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, podrobnejšie určuje práva, záväzky a podmienky v oblasti odmeňovania, sociálnej oblasti, v oblasti starostlivosti o zamestnancov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kolektívna zmluva je základný dokument, ktorý upravuje partnerské vzťahy zamestnávateľa a zamestnancov.

      

     Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

     Pravidelne kontrolovať zverený majetok, aktualizovať inventár školy.

     Zabezpečovať nákup učebných pomôcok podľa finančných možností školy, hľadať sponzorov na podporu školy.

     Šetriť energiami, účelne využívať finančné prostriedky z rozpočtu školy.

     Pravidelne sa starať o areál školy (kosenie, hrabanie, postreky,...) a zabezpečiť práce spojené s údržbou školy.

     V stanovených termínoch zabezpečovať včasnú a úplnú vybavenosť školy učebnicami, tlačivami a potrebami k chodu školy, zabezpečiť stojany na bicykle, prekrytie.

      

     Projekty

     Názov projektu: Infovek, Big Sk- At, GLOBE....

     Cieľ: .....

     Zodpovedná osoba: ..Mgr. Elena Zelenáková

     Termín: .....

      

     Ďalšie vzdelávanie učiteľov

     Typ vzdelávania

     Pedagóg

     Termín od-do

     Poskytovateľ

     Funkčné

      1

      

      

     Adaptačné

      

      

      

     Aktualizačné

      18

      

      

     Inovačné

      

      

      

     Špecializačné

      

      

      

     Kvalifikačné

      

      

      

     Kontinuálne

      

        

     Atestačné

          

      

     Záver

     Vypracovala: Mgr. Viktória Čederlová

     V Sobotišti, 1.9. 2023

      

     Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 30. 8. 2023