• Hodnotenie

    • Základná škola, 906 05 Sobotište č. 317

      

      

      

     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

      

     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy je zameraný na oblasti:

      

     1. Hodnotenie žiakov

     2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

     3. Hodnotenie školy

      

      

      

     1. Hodnotenie žiakov

      

     1.1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

      

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie

     a klasifikáciu žiakov. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi

     a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,

     kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod,

     ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami

     a spôsobilosťami.

     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie

     do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

     Pri klasifikovaných predmetoch žiaci môžu byť na vyučovacích hodinách hodnotení priebežne známkami alebo percentuálne. Hodnotenie na konci polroka sa uvádza v známkach podľa platného školského zákona. Percentuálne hodnotenie musí mať aj priebežne svoj ekvivalent v známke.

     Na začiatku každého klasifikačného obdobia musia byť žiaci informovaní vyučujúcim o spôsobe hodnotenia. Všetky klasifikované predmety sa hodnotia aj slovne ako aktuálny výkon žiaka, v ktorom učiteľ zhodnotí klady a vysvetlí nedostatky. V závere jednotlivých klasifikačných období sa žiak hodnotí známkou v zmysle ods. 5 § 55 školského zákona. Žiaci musia byť oboznámení so stupnicou hodnotenia pre každý predmet. Jednotlivé predmetové komisie zápisnične stanovia platnú klasifikačnú stupnicu, ktorá zohľadňuje špecifické podmienky daného predmetu. Túto, predmetovou komisiou schválenú stupnicu uplatňujú všetci vyučujúci daného predmetu. Rodičia si môžu pozrieť klasifikačné stupnice na webovej stránke školy v časti „Školské dokumenty.“ Žiak má právo na príslušnú známku, ktorá zodpovedá percentuálnemu výkonu. Vyučujúci na jednej strane je povinný riadiť sa stupnicou určenou predmetovou komisiou, na druhej strane sa mu neodopiera právo pri komplexnom hodnotení žiaka posúdiť aj iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv

     na hodnotenie žiaka.

     Klasifikácia a hodnotenie žiakov školy vychádza z:

     -  Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, platného od 1. mája 2011,

     -  Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, príloha č. 2 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením.

      

     Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiaka na vysvedčení je vyjadrené klasifikačným stupňom, slovne alebo kombináciou oboch spôsobov. O spôsobe hodnotenia rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní

     v pedagogickej rade. Na základe prerokovanie v pedagogickej rade:

     -  V 1. - 9. ročníku sa predmety okrem ďalej uvedených hodnotia klasifikáciou.

     - Predmet Anglický jazyk sa v 1.ročníku neklasifikuje, žiakovi sa na vysvedčení uvedie:

        absolvoval/ neabsolvoval

     -  Predmet etická výchova a náboženská výchova na prvom a druhom stupni sa neklasifikuje, žiakovi sa

        na vysvedčení uvedie: absolvoval/ neabsolvoval.

     -  Predmety výtvarná výchova, technika a hudobná výchova sa na prvom aj druhom stupni neklasifikuje,   

         žiakovi sa na vysvedčení uvedie: absolvoval/ neabsolvoval.

     -  Podľa § 55, ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

        niektorých zákonov sa pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami učenia správania

        alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

      

     Učiteľ si vedie evidenciu hodnotenia žiaka a priebežne zaznamenáva hodnotenia do klasifikačného záznamu, žiackej knižky a elektronickej žiackej knižky, aby tak poskytol informácie žiakom a jeho zákonným zástupcom. Rodič má právo na aktuálne informácie, ktoré sa týkajú výchovno – vzdelávacích výsledkov jeho dieťaťa.

      

      

      

     Systém hodnotenia prospechu žiakov primárneho vzdelávania 1. – 4. ročník

      

     Slovenský jazyk a literatúra:

     Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov:

     Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku:

     počet: 1

     Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

     Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku:

     počet: 10

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

     2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

     3. Samohláska ä

     4. Dvojhlásky

     5. Tvrdé spoluhlásky

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Mäkké spoluhlásky

     8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

     9. Vety

     10. Opakovanie učiva z 2. ročníka

     Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ:

     počet: 10

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ

     2. Slová s l, ĺ, r, ŕ

     3. Vybrané slová po b

     4. Vybrané slová po m

     5. Vybrané slová po p

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Vybrané slová po r, s

     8. Vybrané slová po v, z

     9. Slovné druhy

     10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

     Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ:

     počet: 10

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

     2. Vybrané slová po b, m

     3. Vybrané slová po p, r

     4. Vybrané slová po s, v, z

     5. Spodobovanie

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Vlastné podstatné mená

     8. Ohybné slovné druhy

     9. Neohybné slovné druhy

     10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

     Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

     0 – 1 chyba = 1

     2 – 4 chyby = 2

     5 – 7 chýb = 3

     8 – 10 chýb = 4

     11 a viac chýb = 5

     Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

     Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:

     1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov

     2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

     3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov 4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

     Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

     Hodnotenie testov a samostatnej práce v každom ročníku:

     100% - 90% - 1

     89% - 75%   - 2

     74% - 50%   - 3

     49% - 25%   - 4

     24% - 0%     - 5

      

     Matematika

     Predmet je hodnotený známkou 1, 2, 3, 4, 5. Vstupné a výstupné testy sa hodnotia percentuálne. Polročná práca je hodnotená známkou. Kontrolná práca sa píše po každom tematickom celku a je hodnotená známkou. Päťminútovky sú tiež hodnotené známkou.

     Hodnotenie známkou – kontrolné práce:

     100% - 90%  - 1

     89% - 75%    - 2

     74% - 50%    - 3

     49% - 25%    - 4

     24% - 0%      - 5

      

     Prvouka:

     Hodnotenie predmetu prebieha klasifikáciou. Hodnotenie má motivovať žiaka, usmerniť jeho osobnostný vývoj. Možno kombinovať so sebahodnotením. Používa sa ústna pochvala , ústne hodnotenie, motivačné pečiatky, razítka - smajlíky. Hodnotenie ústnych odpovedí, testov, písomných prác – známkou. Hodnotenie domácej prípravy – práca s internetom, s encyklopédiami. Hodnotenie projektov - známkou. Výstava projektov v triede, v priestoroch školy – prezentácia žiakov.

      

     Prírodoveda:

     Prírodoveda je hodnotená známkou. Každý tematický celok v jednotlivých ročníkoch je ukončený kontrolnou prácou, testom, prípadne inou písomnou formou overovania vedomostí žiakov. Tieto písomné práce sú bodovo ohodnotené percentuálnou škálou, ktorá rozhoduje o pridelenej známke.

     100 - 90% - známka 1

     89 - 75%   - známka 2

     74 - 50%   - známka 3

     49 - 25%   - známka 4

     24 - 0%     - známka 5

     Žiaci vypracovávajú projekty na témy: Vesmír, Živočíchy – živočíšne spoločenstvo, Rastliny – herbár liečivých rastlín.

      

     Vlastiveda:

     Vyučovací predmet bude hodnotený známkou na základe aktivity žiaka na hodine, ústnych odpovedí

     a písomných odpovedí, formou kvízov. Hodnotené budú i vypracované projekty. Pri písomnej odpovedi sa hodnotí na základe % stupnice:

     100 - 90% - známka 1

     89 - 75%  - známka 2

     74 - 50%  - známka 3

     49 - 25%  - známka 4

     24 - 0%    - známka 5

     Písomné práce sa píšu po prebratí každého tematického celku. Menšie písomné práce z posledných

     3 vyučovacích hodín sa píšu podľa potreby priebežne. V kvízoch žiaci pracujú v skupinách najviac

     po 4 žiakoch, hodnotí sa výsledok v kvíze, ale aj práca žiaka v skupine. Povinné projekty v jednotlivých ročníkoch: 3. ročník: Typy krajiny - Plán mojej izbičky - Lesy a ich živočíchy - Časová priamka môjho života - Slovensko kedysi a dnes - Európska únia a Slovensko.

                       4. ročník: Kde žijem – Trnavský kraj - Prechádzka po Bratislave, Košiciach - Zvyky a tradície podľa historických regiónov / Práce na vidieku v minulosti / Tradičné remeslá - Moje obľúbené mesto / oblasť Slovenska.

      

     Anglický jazyk:

     Žiaci 1.ročníka sa neklasifikujú, uvádza sa absolvoval(a)/ neabsolvoval(a). V počiatočnej fáze učenia sa anglického jazyka v primárnom vzdelávaní ( 2. ročník) má hodnotenie žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. Hodnotenie je realizované známkou. Obsah hodnotenia:

     Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti – rozlišovanie a porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie a základnej slovnej zásoby. Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie) - 1. a 2.

     ročník, dokresľovanie obrázkov podľa pokynov, číslovanie obrázkov podľa nahrávky, usporadúvanie poradia obrázkov podľa počutého sú vhodné pre 3. a 4. ročník.

     Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, zmysluplné. Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nehodnotia izolovane, ale majú byť vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii. Známka zodpovedá výpovednej hodnote prejavu, výpoveď môže mať drobné formálne a gramatické chyby.

     Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s porozumením). Čítanie hodnotíme známkou len vo vyšších ročníkoch a i to len u dobrých čitateľov ako motiváciu pre ostatných žiakov. U všetkých žiakov hodnotíme porozumenie a pochopenie čítaného textu.

     Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.). Písomné aktivity hodnotíme známkou v 4. ročníku.

     Spôsoby hodnotenia:

     Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: jeho cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah hodnotenia reflektujú skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).. Ovládanie učiva hodnotíme písomne prostredníctvom testov po ukončení každej lekcie Bodové hodnoty jednotlivých úloh zodpovedajú náročnosti, percentuálny rozsah na jednotlivé známky stupnice odrážajú náročnosť úloh a môžu byť pre jednotlivé testy rozdielne. Percentuálny rozptyl pre známku počítame podľa vzorca I = 100% - P x 2 kde P je percentuálna úspešnosť celej skupiny. 5

     Hodnotenie spolužiakmi: má motivačnú funkciu, vedie žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a učí ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.

     Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia.

      

     Hudobná výchova:

     Hudobnú výchovu nehodnotíme známkou (1. – 8. ročník).

     Učiteľ slovne hodnotí tým, že chváli, povzbudzuje, oceňuje snahu, aktivitu jednotlivých žiakov

     alebo zhodnotí prácu skupiny. Učiteľ hodnotí priebežne alebo na konci vyučovacej hodiny. Hodnotenie je aktuálne, motivačné a má povzbudiť k ďalšej činnosti.

     Výsledky žiaka sa hodnotia, namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovom:

     a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

     b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,

     c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

     Metódy hodnotenia: pochvala, uznanie, sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, odmena, pochvala

     do žiackej knižky.

      

     Pracovné vyučovanie :

     Pracovné vyučovanie nehodnotíme známkou. Pri hodnotení žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu

     s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Nehodnotíme však len výsledok činnosti (vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. Učiteľ slovne hodnotí tým, že chváli, povzbudzuje, oceňuje snahu, aktivitu jednotlivých žiakov alebo zhodnotí prácu skupiny. Učiteľ hodnotí priebežne alebo na konci vyučovacej hodiny. Hodnotenie je aktuálne, motivačné a má povzbudiť k ďalšej činnosti.

     Výsledky žiaka sa hodnotia, namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovom:

     a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

     b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,

     c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

     Metódy hodnotenia: pochvala, uznanie, sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, odmena, pochvala

     do žiackej knižky.

      

     Výtvarná výchova:

     Výtvarnú výchovu nehodnotíme známkou. Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ poskytuje žiakovi citlivú veku primeranú, analyticky spätnú väzbu.

     Učiteľ slovne hodnotí tým, že chváli, povzbudzuje, oceňuje snahu, aktivitu jednotlivých žiakov alebo zhodnotí prácu skupiny. Učiteľ hodnotí priebežne alebo na konci vyučovacej hodiny. Hodnotenie je aktuálne, motivačné a má povzbudiť k ďalšej činnosti.

     Výsledky žiaka sa hodnotia, namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovom:

     a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

     b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,

     c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

     Metódy hodnotenia: pochvala, uznanie, sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, odmena, pochvala do žiackej knižky.

     Telesná a športová výchova / telesná výchova:

     Telesnú výchovu v každom ročníku hodnotíme slovne. Nie je nutné hodnotiť každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktorý výkon bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Žiaka hodnotíme z úloh v rámci tematických celkov a činností, aby bola vyváženosť výkonu nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť schopností žiakov. Učiteľ ma brať ohľad na individualitu žiaka, jeho rastový vývin. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa

     1. - 4. ročníka je pozitívne hodnotenie .

      

     Etická výchova – vo všetkých ročníkoch na prvom a druhom stupni:

     Etická výchova sa vo všetkých ročníkoch neklasifikuje. Učiteľ slovne hodnotí tým, že chváli, povzbudzuje, oceňuje snahu, aktivitu jednotlivých žiakov alebo zhodnotí prácu skupiny. Učiteľ hodnotí priebežne alebo

     na konci vyučovacej hodiny. Hodnotenie je aktuálne, motivačné a má povzbudiť k ďalšej činnosti. V etickej výchove nehodnotíme postoje žiakov mimo edukačného procesu, vyslovenie vlastného názoru. V etickej výchove hodnotíme prácu s pracovnými listami – priebežne a aktivitu na hodine. Výsledky žiaka sa hodnotia, namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovom:

     a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

     b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,

     c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

     Metódy hodnotenia: pochvala, uznanie, sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, odmena, pochvala do žiackej knižky.

      

     Náboženská výchova – vo všetkých ročníkoch na prvom a druhom stupni:

     Náboženská výchova sa vo všetkých ročníkoch neklasifikuje. Náboženská výchova je špecifický predmet, v ktorom sa neuskutočňuje klasické školské hodnotenie, ale žiak sám nachádza, spoznáva, cíti na základe zážitkového učenia. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Na vysvedčení sa uvádza „absolvoval /absolvovala“, neabsolvoval /neabsolvovala“.

      

     Informatika:

     Predmet je hodnotený známkou: 1, 2, 3, 4, 5. Používať budeme aj slovné hodnotenie žiakov, na povzbudenie a za zlepšenie v práci na vyučovacej hodine. Využívať budeme aj sebahodnotenie žiakmi a hodnotenie žiakov navzájom. Žiaci odovzdajú projekty. Tieto projekty budú hodnotené známkou.

      

      

      

      

     Systém hodnotenia prospechu žiakov nižšieho stredného vzdelávania

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     Slovenský jazyk je hodnotený klasicky klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5, slovne, bodovo.

     Predmet zahŕňa jazykovú zložku, slohovú zložku a literárnu zložku. Jazyková a slohová zložka

     nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka.

     Podľa vlastného uváženia a s ohľadom na podmienky danej triedy si učiteľ vyberá formy a metódy

     dosahovania cieľov: samostatná práca žiakov, skupinová práca, riadený rozhovor, demonštrácia, debata,

     reprodukcia, kreslenie, jazykové hry, práca s počítačom, internetom, doplňovačky, praktické činnosti,

     projekty, práca so slovníkom, orientácia v dennej tlači, film, televízia a práca s interaktívnou tabuľou.

     KONTROLNÉ DIKTÁTY

     Ročník

     Počet diktátov

     Zameranie diktátov

     5.

     4

     Opakovanie zo 4. ročníka

                                                                                                      Podstatné mená

                                                                                                      Prídavné mená

                                                                                                      Slovesá

     6. - 9.                                       4

     Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka,

     miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné. Písomné práce sú hodnotené známkou na základe

     percentuálnej stupnice podľa počtu dosiahnutých bodov

     PERCENTUÁLNA STUPNICA

     Percentá

     Známka

     100 % - 90 %

     1

     89 % – 75 %

     2

     74 % - 50%

     3

     49 % – 30 %

     4

     29 % – 0 %

     5

      

     Matematika:

     Matematika sa vo všetkých ročníkoch 2. stupňa klasifikuje. Predmet je hodnotený známkou 1, 2, 3, 4, 5.

     Na diagnostiku vstupných a výstupných vedomostí budú využívané vstupné a výstupné diagnostické testy zostavované predmetovou komisiou matematiky. Vstupné a výstupné testy sa hodnotia percentuálne.

     V priebehu školského roka sa zrealizujú 4 štvrťročné písomné práce, ktoré budú tvoriť základ klasifikácie žiaka. Štvrťročná práca je hodnotená známkou. Kontrolná práca sa píše po každom tematickom celku

     a je hodnotená známkou. Ústne odpovede, rozcvičky, päťminútovky – písané podľa potreby a hodnotené známkou. Aktivita na vyučovaní – môže byť hodnotená známkou a zohľadnená vo výslednej známke. Domáce úlohy a pomôcky na vyučovanie – môžu byť hodnotené známkou a zohľadnené vo výslednej známke. Pri hodnotení štvrťročných a kontrolných prác zostavujeme stupnicu podľa nasledujúceho modelu:

     Známka

     Stupnica (v % tách)

     1

     100 – 90

     2

     Pod 90 - 75

     3

     Pod 74 - 50

     4

     Pod 49 - 30

     5

     Pod 30

     Pri prepočte na body sa riadime pravidlami zaokrúhľovania. Pri hodnotení čiastkových písomných prác

     a rozcvičiek určuje stupnicu vyučujúci vzhľadom na rozsah a náročnosť práce a množstvo preverovaných vedomostí. Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.

      

     Anglický jazyk:

     Anglický jazyk je hodnotený klasicky klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5, slovne, bodovo. Anglický jazyk sa klasifikuje. Hodnotenie žiakov je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe, pričom predmetom hodnotenia sú výstupy uvedené vo výkonovom štandarde. V rámci anglického jazyka sa klasifikuje:

     -  ústne skúšanie - individuálne podľa potreby

     -  krátke písomné práce - zaradí učiteľ podľa potreby

     -  kontrolné práce - spravidla po každom tematickom celku (lekcii)

     -  projekty- spravidla po každej lekcii

     Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka,

     miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné. Písomné práce sú hodnotené známkou na základe percentuálnej stupnice podľa počtu dosiahnutých bodov

     PERCENTUÁLNA STUPNICA

     Percentá

     Známka

     100 % - 90 %

     1

     89 % – 75 %

     2

     74 % - 50%

     3

     49 % – 30 %

     4

     29 % – 0 %

     5

      

      

      

     Nemecký jazyk:

     Nemecký jazyk je hodnotený klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5. Predmetom hodnotenia sú výstupy vzdelávania uvedené vo výkonovom štandarde. Hodnotenie žiakov je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu sa získavajú:

     -  sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,

     -  sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,

     -  ústnym skúšaním: opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie slovných spojení, krátkych viet,

     -  písomným skúšaním: preklad viet, gramatické cvičenia, didaktické testy po každom tematickom celku,

     -  analýzou výsledkov v rôznych činnostiach žiaka.

     Klasifikujú sa:

     -  ústne odpovede – individuálne podľa potreby,

     -  krátke písomné práce – zaradí učiteľ podľa potreby,

     -  testy – spravidla po každej lekcii,

     -  projekty,

     -  zabúdanie domácich úloh – za 3 zabudnuté úlohy známkou nedostatočný,

     -  aktivity na hodinách, didaktické hry, súťaže, kvízy, ...

     Krátke písomné práce a testy sú hodnotené podľa klasifikačnej stupnice:

     Percentá

     Známka

     100 % - 90 %   

     1

     89 % – 75 %

     2

     74 % - 50%

     3

     49 % –30 %

     4

     29 % – 0 %

     5

      

     Dejepis

     Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Dejepis je hodnotený klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5. Predmetom hodnotenia sú výstupy vzdelávania uvedené vo výkonovom štandarde. Hodnotenie je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe. Klasifikujú sa:

     -  samostatné práce žiakov po prebratom a zopakovanom tematickom celku, pri neprítomnosti žiaka   

        preskúšanie ústnou al. písomnou formou,

     -  dátumové a pojmové rozcvičky, 

     -  testy,

     -  projekty alebo referáty - hodnotené slovne, pri ústnej prezentácii sú žiaci hodnotení známkou,

     -  aktivita na vyučovaní hodnotená známkou výborný, zohľadnená pri záverečnom hodnotení,

     -  didaktické hry, tajničky

     Písomné práce a testy budú hodnotené podľa klasifikačnej stupnice: PERCENTUÁLNA STUPNICA

     Percentá

     Známka

     100 % - 90 %

     1

     89 % – 75 %

     2

     74 % - 50%

     3

     49 % –30 %

     4

     29 % – 0 %

     5

      

     Geografia:

     Geografia sa klasifikuje vo všetkých ročníkoch. Hodnotí sa klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5.

     Hodnotia sa:

     -  Písomné práce

     Po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu písomnú prácu v trvaní cca 30 min. Počet písomných prác za kvalifikačné obdobie je závislý od počtu tematických celkov. Termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámi. Otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť podľa počtu získaných bodov za správne odpovede známkou. Známka je stanovená podľa nasledovnej stupnice :

     Percentá

     Známka

     100 % - 90 %

     1

     89 % – 75 %

     2

     74 % - 50%

     3

     49 % – 30 %

     4

     29 % – 0 %

     5

     -  Ústne odpovede

     Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém – žiak musí mať minimálne jednu ústnu odpoveď za jeden polrok. Žiak bude hodnotený známkou 1 až 5 podľa presnosti, istoty vo vybranej téme, úrovne zvládnutia učiva a stupňa samostatnosti pri formulovaní odpovede.

     -  Práca s mapou

     Žiak preukáže svoje zručnosti pri orientácii a práci s mapou. Využívať prácu so slepou mapou, na ktorú žiaci vyznačujú rozličné geografické prvky súvisiace hlavne s polohou, povrchom ,vodstvom a inými prvkami fyzicko-geografickej sféry. Pri hodnotení využívať stupnicu ako pri písomných prácach.

     -  Projektové práce

     Žiak vypracuje projekt na tému vopred zadanú vyučujúcim. Projekt je niekedy možné vypracovať aj vo dvojici alebo v skupine. Táto možnosť je vopred daná. Žiak bude hodnotený známkou 1 až 5 podľa obsahovej a prezentačnej úrovne projektu.

      

     -  Celkové hodnotenie

     Výsledné hodnotenie bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Odrazí sa v nej aj aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa a účasť na geografickej olympiáde.

      

     Biológia:

     Biológia sa vo všetkých ročníkoch, v ktorých sa vyučuje klasifikuje. Predmetom hodnotenia sú výstupy vzdelávania uvedené vo výkonovom štandarde. Hodnotenie je založené na princípoch uvedených

     v školskom vzdelávacom programe. Klasifikujú sa:

     -  kontrolné práce spravidla po každom tematickom celku, rozsah 10-15 otázok, zaradí učiteľ podľa potreby

     -  ústne skúšanie - individuálne podľa potreby , na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom

     -   praktické cvičenia - hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh

     -  tvorba projektov- hodnotenie úrovne projektu, osobný prínos žiaka

     Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.

     Písomné práce a testy budú hodnotené podľa klasifikačnej stupnice: PERCENTUÁLNA STUPNICA

     Percentá

     Známka

     100 % - 90 %

     1

     89 % – 75 %

     2

     74 % - 50%

     3

     49 % –30 %

     4

     29 % – 0 %

     5

      

     Chémia:

     Chémia sa klasifikuje vo všetkých ročníkoch. Hodnotí sa klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5.

     Klasifikujú sa:

     -  kontrolné práce spravidla po každom tematickom celku, rozsah 10-15 otázok, zaradí učiteľ  

         podľa potreby,

     -  ústne skúšanie - individuálne podľa potreby,

     -  tvorba projektov - hodnotenie úrovne projektu,

     -  osobný prínos žiaka.

     Kontrolné práce hodnotíme podľa nasledujúceho modelu:

     Percentá                        Známka

     100% - 90%                      1

     89% - 75%                        2

     74% - 50%                        3

     49% - 30%                        4

     29% - 0%                          5

      

     Rozcvičky (značky, názvoslovie, ...) zostavujeme spravidla na maximálny počet bodov 10, prípadne 20.

      

     Pri prepočte na body sa riadime pravidlami zaokrúhľovania. Pri hodnotení čiastkových písomných prác

     a rozcvičiek určuje stupnicu vyučujúci vzhľadom na rozsah a náročnosť práce a množstvo preverovaných vedomostí. Laboratórne práce sú hodnotené slovne. Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok,

     do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.

      

      

     Fyzika:

     Fyzika sa vo všetkých ročníkoch, v ktorých sa vyučuje klasifikuje. Hodnotí sa klasifikačnou stupnicou

     známok 1 – 5. Hodnotenie sa uskutočňuje priebežne, ústnou a písomnou formou, praktickou činnosťou,

     pričom sa prihliada na individuálne schopnosti žiaka a systematickosť jeho práce.

     Klasifikujú sa:

     -  kontrolné práce - zaradí učiteľ podľa potreby,

     -  ústne skúšanie,

     -  tvorba projektov - hodnotenie úrovne projektu

     -  osobný prínos žiaka.

     Kontrolné práce hodnotíme podľa nasledujúceho modelu:

     Percentá                        Známka

     100% - 90%                      1

     89% - 75%                        2

     74% - 50%                        3

     49% - 30%                        4

     29% - 0%                          5

      

      

      

      

      

      

      

      

     Občianska náuka

     Občianska náuka sa vo všetkých ročníkoch klasifikuje klasifikačnou stupnicou 1 – 5. Učiteľ slovne hodnotí pochvalou, povzbudzuje žiakov, oceňuje snahu, aktivitu jednotlivých žiakov alebo zhodnotí prácu skupiny. Učiteľ hodnotí priebežne alebo na konci vyučovacej hodiny. Hodnotenie je aktuálne, motivačné a má povzbudiť k ďalšej činnosti. Má informačnú a komparatívnu funkciu. Slovné hodnotenie učiteľov je spätnou väzbou pre žiaka. Pri hodnotení učiteľ prihliada na osobnosť žiaka, jeho momentálnu dispozíciu, hodnotí objektívne. Nabáda k žiadanému cieľu, koriguje a usmerňuje. Hodnotí dieťa pozitívne, ale reálne, posilňuje silné stránky dieťaťa. Učiteľ hodnotí nadobudnuté poznatky, schopnosť vyhľadávať informácie, ich spracovanie, plnenie zadaní, schopnosť riešiť úlohy a zapájanie sa do aktivít, vypracovávanie projektov, referátov.

     V prípade písomných prác je hodnotenie nasledovné:

     100% - 90% = 1

     89% - 70% = 2

     69% - 50% = 3

     49% - 30% = 4

     29% - 0% = 5

      

      

      

      

      

      

      

      

     Hudobná výchova:

     Výsledky žiaka sa hodnotia, namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovom:

     a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

     b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne

     a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,

     c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti

     ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

     Metódy hodnotenia: pochvala, uznanie, sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, odmena, pochvala

     do žiackej knižky.

      

     Výtvarná výchova:

     Výtvarná výchova sa klasifikuje. Výsledky žiaka sa hodnotia klasifikačnými stupňami.

     Metódy hodnotenia: pochvala, uznanie, sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, odmena, pochvala

     do žiackej knižky.

      

     Technika

     Predmet sa hodnotí slovne, neklasifikuje sa. Na vysvedčení sa uvádza „absolvoval /absolvovala“, neabsolvoval /neabsolvovala“. Hodnotiť sa môže teoretická časť, praktická časť, projekt, účasť na technickej olympiáde. Žiak manuálnu prácu vykonáva zodpovedne primerane svojmu veku, fyzickým možnostiam. Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku záujem o pracovné činnosti, schopnosť spolupracovať pri kolektívnych prácach, aktivitu a postupne sa rozvíjajúci kladný prístup k práci.

     Stupeň hodnotenia absolvoval: žiak spĺňa kritériá, je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, alebo s pomocou učiteľa, tvorivo a pohotovo uplatňuje svoje zručnosti, vedomosti

     v úlohách. Stupeň hodnotenia neabsolvoval: žiak nespĺňa kritéria, nespolupracuje s učiteľom, nejaví záujem o predmet.

      

     Telesná a športová výchova:

     Telesná a športová výchova sa klasifikuje. Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení známkou:

     Stupeň 1 - výborný - žiak dosahuje výbornú úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, pohybová výkonnosť a zdatnosť majú stúpajúcu tendenciu, má kladný vzťah

     k pohybovým aktivitám, aktívne sa zapája do činností na hodinách ako aj mimo školy, reprezentuje školu v športových súťažiach, je disciplinovaný, dobre pripravený na hodinu TSV, osvojenie si teoretických poznatkov je na vysokej úrovni.

     Stupeň 2 - chválitebný - žiak dosahuje štandardnú úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, udržuje si pohybovú výkonnosť a zdatnosť, má kladný vzťah k pohybovým aktivitám, zapája do činností na hodinách ako aj mimo školy, je disciplinovaný, dobre pripravený

     na hodinu TSV, osvojenie si teoretických poznatkov je na dobrej úrovni.

     Stupeň 3 - dobrý - žiak dosahuje priemernú úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, neprejavuje záujem o zlepšenie či udržanie si pohybovej výkonnosti

      a zdatnosti, je pasívny k pohybovým aktivitám, nezapája sa do činností na hodinách ako aj mimo školy, je nedisciplinovaný, nie je pripravený na hodinu TSV, evidujú sa neodôvodnené absencie

     Stupeň 4 - dostatočný - žiakovi je ľahostajná úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, je ľahostajný k pohybovým aktivitám, je disciplinovaný, dobre pripravený

     na hodinu TSV, neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí, vynecháva aktívnu časť vyučovania. Stupeň 5 - nedostatočný - žiak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine,

     veľmi často vynecháva vyučovanie.

     Absolvoval/-a - žiak, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť obsahu vyučovania TSV, musí byť však prítomný na hodinách TSV. Učiteľ má právo udeliť žiakovi, ktorého z vážnych príčin nemôže klasifikovať vykonanie komisionálnej skúšky

     z predmetu TSV. Žiak, ktorý nie je spokojný so známkou z predmetu TSV, môže požiadať

     vedenie školy o následné preskúšanie.

      

      

      

     1.2. Hodnotenie správania žiakov

      

     Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

     -  1 – veľmi dobré,

     -  2 – uspokojivé,

     -  3 – menej uspokojivé,

     -  4 – neuspokojivé.

      

     Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka a prípravného ročníka základnej školy

     sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto:

     -  prospel,

     -  neprospel.

      

     Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy, sa na konci prvého

     a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

     -  prospel s vyznamenaním,

     -  prospel veľmi dobre,

     -  prospel,

     -  neprospel.

      

     Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

     Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší

     ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

     Žiak hodnotený slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako “dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je hodnotené

     ako „veľmi dobré“.

     Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší

     ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

     Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený

     ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

     Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

     Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

     Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných

     a dlhodobého pobytu v zahraničí.

     Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje/ nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikáciu náhradný termín,

     a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

     Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný

     aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

     Opravné skúšky

     Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

     Termíny opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali:

     -  za 2. polrok najneskôr do 31. augusta;

     -  žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno  

         povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra,

     -  žiakovi, ktorý bol hodnotený v náhradnom termíne za 2. polrok, najneskôr do 15. októbra

     -  žiakovi, ak mal na konci prvého polroka nedostatočný najviac z dvoch predmetov, ktoré sa vyučujú len

         v prvom polroku, najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

      

     Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

     Komisionálne skúšky

     Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky:

     -  ak je skúšaný v náhradnom termíne,

     -  ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

     -  ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

      -  ak vykonáva opravné skúšky,

     -  v prípade oslobodenia žiaka od povinnej dochádzky do školy,

     -  v štúdiu jednotlivých predmetov,

     -  pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

     -  pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24,

     -  vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 30 ods.

     Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu,

     ktorý je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorý je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady

      pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

     Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého

     a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy

     o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy o preskúšanie žiaka možno

     požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno,

     ak bol v klasifikačnom období z toho vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť

     prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

     Ukončovanie štúdia

     Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania

     pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku

     sa do doložky uvedie: „ Žiak získal primárne vzdelanie.“

     Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

     vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy žiak získa nižšie stredné vzdelanie poskytované

     základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „ Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“

     Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku,

     na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

     Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa

     do doložky uvedie: „ Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.

     Žiak skončí plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

     absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa zákona alebo dňom 31. augusta príslušného roka,

     v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku (§ 22, ods.1 zákona č.245/2008 p výchove a vzdelávaní).

      

     Opatrenia vo výchove

      

     Pochvaly a ocenenia

     Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu

     alebo iné ocenenie.

     Pochvala triednym učiteľom

     Udeľuje sa za:

     -  výborný prospech

     -  vzorné a príkladné správanie,

     -  vzornú dochádzku,

     -  reprezentáciu školy v olympiádach a školských súťažiach,

     -  za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

     Pochvala riaditeľom školy

     Udeľuje sa za:

     -  výborný prospech

     -  úspešnú reprezentáciu školy,

     -  prezentáciu školy na verejnosti,

     -  za záslužný alebo statočný čin,

     -  za verejné uznanie inou inštitúciou,

     -  iné prospešné konanie podľa uváženia RŠ.

      

     Sankcie za porušenie školského poriadku

     Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania

     Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie

     od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, ako aj udeliť zníženú známku zo správania.

     Napomenutie od triedneho učiteľa

     Udeľuje sa za:

     -  menej závažné porušenie školského poriadku aj po verbálnych upozorneniach,

     -  1 - 3 zápisy o menej závažnom porušení školského poriadku,

     -  1 - 3 neskoré príchody na vyučovanie,

     -  použitie vulgárneho a hrubého výrazu,

     -  porušovanie hygienických zásad neprezúvaním sa,

     -  bezdôvodné necvičenie na hodinách TSV, nenosenie si úboru, pomôcok a domácich úloh

         na vyučovanie,

     -  nesplnenie si povinnosti týždenníkov,

     -  nevhodné správanie voči spolužiakom.

     Pokarhanie od triedneho učiteľa

     Udeľuje sa za:

     -  opakované menej závažné porušenie školského poriadku aj po napomínaní triednym učiteľom,

     -  4 zápisy o menej závažnom porušení školského poriadku,

     -  1  neospravedlnenú vyučovaciu hodinu,

     -  vulgárne správanie voči iným žiakom, verbálne sexuálne obťažovanie,

     -  opakované vulgárne vyjadrovanie,

     -  nerešpektovanie pokynov pedagóga, zamestnanca školy, narúšanie vyučovania,

     -  opakované porušovanie hygienických zásad neprezúvaním sa po napomenutí triednym  

         učiteľom,

     -  bezdôvodné necvičenie na hodinách TSV, opakované nenosenie si úboru, pomôcoka domácich

         úloh  na vyučovanie,

     -  nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy,

     -  opakované manipulácie so zapnutým mobilným telefónom počas vyučovania,

     -  porušenie zákazu svojvoľne manipulovať s učebnými pomôckami, pracovným náradím

          a prístrojmi v špeciálnych učebniach.

     Pokarhanie od riaditeľa školy

     Udeľuje sa za:

     -  závažné porušenie školského poriadku,

     -  5 - viac zápisov o menej závažnom porušení školského poriadku,

     -  2 - 7 neospravedlnených vyučovacích hodín,

     -  fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských  

         priestoroch a na školských akciách,

     -  krádež,

     -  opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a učiteľom,

     -  prejav násilia voči spolužiakom,

     -  narúšanie vyučovania, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,

     -  preukázané nevhodné správanie sa mimo školy poškodzujúce dobré meno školy.

     Znížená známka zo správania na 2. stupeň

     Udeľuje sa za:

     -  opakujúce sa zápisy v triednej knihe

     -  8 - 12 vymeškaných neospravedlnených hodín,

     -  úmyselné poškodzovanie inventáru školy v jeho interiéri a exteriéri,

     -  prejav násilia a agresivity voči žiakom školy,

     -  krádeže menšieho rozsahu,

     -  hrubé, agresívne správanie voči zamestnancom školy, za vulgárne vyjadrovanie

        na adresu zamestnancov školy,

     -  opakované fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie

         v školských priestoroch a na školských akciách,

     -  používanie a nosenie omamných a toxických látok do školy,

     -  falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov,

     -  závažné porušenie ŠP.

     Znížená známka zo správania na 3. stupeň

     Udeľuje sa za:

     -  opakujúce sa zápisy v triednej knihe

     -  13 - 30 vymeškaných neospravedlnených hodín,

     -  opakujúce a závažné priestupky voči školskému poriadku,

     -  krádež závažného charakteru, opakované drobné krádeže,

     -  úmyselné ublíženie na zdraví,

     -  šikanovanie a vydieranie,

     -  vandalizmus,

     -  za zvlášť závažné porušenie ŠP.

     Znížená známka zo správania na 4. stupeň

     Udeľuje sa za :

     -  za viac ako 31 neospravedlnených vymeškaných hodín,

     -  za opakované závažné porušovanie školského poriadku,

     -  za spáchanie činu, ktorým je ohrozená bezpečnosť a výchova iných žiakov,

     -  spáchanie takého zločinu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov,

     -  spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov školy,

     -  za zvlášť závažné porušenie ŠP.

     Pri závažnom porušení ŠP môže byť žiak klasifikovaný zníženou známkou zo správania

     aj bez predchádzajúceho výchovného opatrenia.

     Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia udelené riaditeľom školy sa zaznamenávajú

     v triednom výkaze. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia udelené triednym učiteľom sa zaznamenávajú do žiackej knižky.

     Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze.

      

      

     2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

      

     Podľa § 52 zákona SR c. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí :

     uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia,

     priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka.

      

     O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Hodnotenie je podkladom pre:

     -  rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,

     -  vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,

     -  odmeňovanie.

     Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v pracovnom poriadku. Harmonogram kontroly a hodnotenia zamestnancov je súčasťou plánu práce školy a kolektívnej zmluvy.

     Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí profilu učiteľa.

      

     V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. zamestnávateľ hodnotí:

     výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:

     o motivácia žiakov k učeniu,

     o vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov,

     o rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov,

     o rozvíjanie sociálnych zručností žiakov,

     o prínos pre zamestnávateľa - propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,

     o organizovanie mimoškolských aktivít

     kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:

     o rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti,

     o individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu,

     o práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi,

     o dodržiavanie a využívanie pracovného času,

     o plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,

     o dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi,

     o správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.

     náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:

     o využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce,

     o spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov,

     o zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia,

     o vykonávanie špecializovaných činností,

     o vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v školskej integrácii,

     o iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovnovzdelávacieho procesu,

     o zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií.

     mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ alebo OZ:

     o rozpoznanie individuálnych výchovno - vzdelávacích potrieb žiakov,

     o stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania

     o tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,

     o absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia,

     o uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,

     o zvyšovanie svojho právneho vedomia.

      

     U vedúcich PZ a OZ je možné hodnotiť aj:

     -  kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce,

     -  ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy   

        platné pre rezort školstva,

     -  využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných zdrojov,

     -  dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu,

     -  manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok

         pre zamestnancov).

      

     O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam. Záznam sa vyhotovuje v troch exemplároch,

     z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa založí do osobného spisu zamestnanca.

     Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy používame tieto metódy:

     -  pozorovania (hospitácie), hospitačný záznam,

     -  hodnotiaci rozhovor,

     -  výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, olympiády, výsledky didaktických  

         testov),

     -  hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných  

         pomôcok, mimoškolskej činnosti apod.,

     -  hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,

     -  vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a otvorené hodiny),

     -  analýza záznamov učiteľa o žiakoch,

     -  analýza plánov, dokumentácie.

      

     Hodnotenie zamestnancov uskutočňujeme:

     -  priebežne - pochvaly na pracovných poradách, vyhodnotenie uskutočnenej akcie, napomenutia

     -  štvrťročné - hodnotenie plnenia mimoriadnych úloh za štvrťrok spojené s finančným ohodnotením

     -  výročné - komplexné hodnotenie zamestnancov za prácu počas školského roka.

      

     Toto hodnotenie má motivačný charakter a jeho cieľ je hľadanie silných stránok učiteľa a podpora

     do budúcnosti. Súčasťou tohto hodnotenia je aj autoevalvácia učiteľa pomocou špecializovaných autoevalvačných dotazníkov. Tieto spoločne s hodnotiacim listom sú súčasťou portfólia učiteľov.

     V nich sa vedú všetky hodnotenia učiteľa a jeho aktivity.

     Celkový výsledok hodnotenia sa stanoví porovnaním hodnotiaceho hárku vyplneného samotným pedagogickým zamestnancom a priamym nadriadeným pracovníkom, pričom záver hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom:

     PZ alebo OZ dosahuje:

     -  Mimoriadne dobré výsledky

     -  Veľmi dobré výsledky

     -  Štandardné výsledky

     -  Čiastočne vyhovujúce

     -  Nevyhovujúce výsledky

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. Hodnotenie školy

      

     Cieľom hodnotenia školy je dať žiakom a ich rodičom dostatočné a hodnoverné informácie o tom,

     ako zvládajú požiadavky na ne kladené a dať aj verejnosti informácie, ako škola dosahuje ciele,

     ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.

     Dôraz kladieme na konštatovanie úrovne stavu, na zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

     Vlastné hodnotenie školy je zameriame na:

     -  ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy, v školskom vzdelávacom  

         programe, v pláne práce školy a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,

     -  posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,

     -  podmienky a priebeh výchovy a vzdelávania,

     -  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,

     -  oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky vrátane návrhov a opatrení.

      

     Kritériom pre nás je:

     -  spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,

     -  kvalita výsledkov.

      

     Nástroje na hodnotenie kvality školy sú:

     -  dotazníky pre žiakov a rodičov, pre absolventov školy,

     -  dotazníky pre učiteľov,

     -  previerky, zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov,

     -  hospitácie: vedenia školy, vzájomné hospitácie uvádzajúcich a začínajúcich učiteľov,

        predsedov predmetových komisií u členov týchto komisií, vzájomné hospitácie na hodinách  

        ktorýchkoľvek členov zboru,

     -  analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka,  

         prijímacích skúškach na stredné školy,

     -  plnenie vzdelávacích štandardov, plánu práce školy,

     -  rozhovor s učiteľmi, rodičmi, žiakmi a ďalšími sociálnymi partnermi školy,

     -  porovnávanie s inými školami,

     -  úroveň práce so žiakmi so ŠVVP a zo sociálne znevýhodneného prostredia

     -  efektivita výchovného poradenstva,

     -  ponuka záujmovej činnosti,

     -  sledovanie profesijného rastu učiteľov,

     -  SWOT analýza,

     -  pozorovanie prevádzky školy, jej priestorového a materiálneho vybavenia,

     -  analýza písomných materiálov (správa o výsledkoch výchovno - vzdelávacieho procesu,

        zápisnice zo zasadnutí pedagogických rád, pracovných porád, zápisnice zo zasadnutí rady školy,

        zo zasadnutí triednych rodičovských združení, hodnotenie prospechu a správania žiakov,

        plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy, záznamy o úrazoch),

     -  správy školskej inšpekcie o vykonaných kontrolách,

     -  prezentácia školy v médiách.

      

     Výstupom pri hodnotení školy je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za príslušný školský rok. Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci.

      

      

      

      

     Systém hodnotenia bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 30.8.2023

      

      

      

     Mgr.  Viktória Čederlová, riaditeľka ZŠ Sobotište