• Postup pri výskyte pedikulózy

    •  

     12.  OPATRENIA PRE PRÍPAD VÝSKYTU

            PEDIKULÓZY                                                                                                    

      

     Charakteristika ochorenia

     Pedikulóza je ochorenie, ktoré sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových  skupín, najviac však v detskom veku. Poznáme voš detskú, voš šatovú  a voš lonovú. Voš je malý bezkrídly hmyz. Je schopná parazitovať iba na človeku. Prežíva vo vlasovej časti hlavy, obočí, brade  alebo vo fúzoch.

     Prenos ochorenia

      

     Voš parazituje len na človeku a preto zdrojom nákazy je zavšivený človek. Vši  sa šíria priamym kontaktom v kolektíve /škola, rodina, ubytovne/, ale aj pri hre. Šíria  sa aj prostredníctvom rôznych predmetov/hrebeň, kefa, čiapka, osobná alebo posteľná bielizeň/. Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb, napr. v šatníkoch, šatniach a v spoločných skrinkách.     

     Diagnostika ochorenia

      

     Je dôležitá dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme vši a hnidy. Charakteristickým miestom nálezu hníd je najmä  časť hlavy za ušami a zátylku. Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej zavšivenosti je nález živých lezúcich vší. Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná  čistota a častá výmena  osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinnými dezinsekčnými prostriedkami).

     Preventívne opatrenia

      

        

     1. v kolektíve dôkladné vykonávanie ranného filtra /prehliadka vlasov/,
     2. zvýšenú pozornosť venovať pokrývkam hlavy, hrebeňom, kefám na vlasy, bielizni /posteľná, uteráky/ a ďalším predmetom, s ktorými prišla hlava do styku,
     3. každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných  pokrývok hlavy,

     Opatrenia pri výskyte pedikulózy

     1. pri výskyte vší okamžité informovanie rodiča / leták pre rodičov/  a riaditeľa školy, ošetrenie hlavy v domácnosti,
     2. odvšivenie je potrebné vykonať u všetkých postihnutých osôb naraz, aby sa zabránilo ich ďalšiemu šíreniu.
     3. kontrola vankúšov na postieľkach po spánku

      

     Zásady  odvšivenia

      

     Lezúce vši a hnidy je možné zneškodniť pomocou účinných dezinsekčných prostriedkov podľa ich návodu.

     Pre úspešnosť liečby je treba ju  po 7 – 10 dňoch  zopakovať, aby sa zlikvidovali prežívajúce hnidy a z nich vyliahnuté larvy.

     Osobnú a posteľnú bielizeň  je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.

     Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkami  na  lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramin, Persteril).