• Návrat detí do školy

     • Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa predpokladá, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto nám ponúklo možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým sme mali povinnosť zistiť predbežný záujem medzi zákonnými zástupcami o túto formu testovania cez školskú stránku Edupage hlasovaním zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ.

      Nakoľko iba 39% (30) zákonných zástupcov súhlasilo s podmienkami testovania kloktacími testami, prišlo k dohode so zriaďovateľom, že sa žiaci našej školy nebudú testovať kloktacími testami, ale pred nástupom do školy sa zúčastnia antigénového testovania v obci.

      Bližšie info zverejníme po veľkonočných prázdninách. Prosíme, sledujte pozorne stránku školy.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční v termínoch 12. apríla 2021 (pondelok) a 13. apríla 2021 (utorok) od 13:00 hod. do 17:00 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa a za účasti oboch zákonných zástupcov. 

      Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

      • Občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
      • Rodný list dieťaťa - možno pripojiť ako prílohu k elektronickej prihláške.
      • Elektronická prihláška na zápis (možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise).   

      Všetky informácie a elektronická prihláška na zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na hornej lište stránky školy pod názvom - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

     • 2% zo zaplatenej dane

     • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami zo zaplatenej dane. Pomáhate takto zveľadiť našu školu. 

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup:

      - interaktívna tabuľa do 4. ročníka (1500 eur)

      - gymnastický koberec (490 eur)

      - program finančná gramotnosť (217,96 eur)

      - knihy a pracovné zošity (815,18 eur)

      ĎAKUJEME !

     • Čo vieš o hviezdach

     • Dňa 22.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Čo vieš o hviezdach online formou, ktoré zabezpečovalo Záhorské osvetové stredisko v spolupráci s MO SZA Sobotište. 

       V II. kategórii súťažil len Marek Baňárek, pre ktorého bolo toto kolo len pro forma, no i napriek tomu dosiahol 56 bodov z celkového počtu 57, čím len potvrdil nadobudnuté vedomosti. Mareka pripravoval RNDr. Svetozár Štefeček. 

      V I. kategórii žiaci riešili vedomostný test s mapou, z ktorého mohli získať 48 bodov. Našu školu reprezentovali: 

      1. Samuel Štefeček 4.ročník (38 bodov) 

      2. Michaela Ivanová 4.ročník (35 bodov) 

      3. Tobiáš Šrámek 4. ročník (33 bodov) 

      4. Martina Černeková 4. ročník (18 bodov) 

      5. Kristína Černeková 5. ročník (15 bodov) 

      Súťažiaci I. kategórie boli pripravovaní Bc. Petru Štefečkovou.

      Prví traja z každej kategórie si zabezpečili postup do krajského kola, ktoré bude organizovať Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. 

      Vedomostný test ako aj slepú mapu hviezdnej oblohy pre I. aj II. kategóriu vypracovala a opravovala bývalá žiačka školy, Janka Švrčková, ktorá je v súčasnosti poslucháčkou na Karlovej univerzite v Prahe, o čom svedčila aj náročnosť úloh, s ktorými sa museli nádejní astronómovia popasovať. 

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, ale aj hvezdárne a želáme veľa šťastia v krajskom kole. 

     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

     • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

      Žiaci v základných školách – I. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

      Žiaci v základných školách – II. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

       

     • PRIPOMÍNAME - Dodatok k školskému poriadku

     • Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 musíme rešpektovať, že v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva  bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou na 2. stupni ZŠ.                                                                                                                                                                 

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

      • online vyučovacie hodiny,
      • prostredníctvom portálu EduPage, Bezkriedy
      • prostredníctvom sociálnych sietí,
      • prostredníctvom telefonickej komunikácie.
      • V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage, Bezkriedy), až potom ich začne realizovať - prieskum bol uskutočnený na začiatku školského roka formou dotazníka.

      Online hodiny sa organizujú  približne v čase, ktorý zodpovedá  rozvrhu hodín v škole.

      Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 7:30 do 15:00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

      • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
      • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
      • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
      • projekty na samostatnú prácu,
      •  iné (video, audio nahrávka a pod.).

      Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.

      Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

      Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.

       

      Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

      1. Pravidelne sleduješ EduPage, Bezkriedy alebo inú formu komunikácie, na ktorej ste s vyučujúcimi dohodnutí, kam Ti posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
      2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá tvojmu rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
      3. Online vyučovacie hodiny sú pre Teba povinné. Svoju neprítomnosť musíš Ty alebo Tvoj rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu.
      4. Na online hodinách pozorne počúvaš výklad vyučujúceho a aktívne pracuješ, po vyzvaní učiteľom si zapneš mikrofón a kameru.
      5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ Tvoju absenciu do triednej knihy.
      6. Následne si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania                      

      Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

      1. Pravidelne sleduje portál EduPage, Bezkriedy, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
      2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené. 
      3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
     • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

     • Vážení rodičia,

      Opäť Vám ponúkame možnosť pomôcť škole poukázaním 2% z dane na účet Rodičovského združenia pri ZŠ Sobotište. Ak ste nám poskytli 2% z dane už aj v uplynulých rokoch, ĎAKUJEME.

      Rodičia, ktorým ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ, si dajú tlačivá potvrdiť v mzdovej účtárni u svojho zamestnávateľa. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade alebo vrátiť do školy do 31. marca 2021.

      Právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ...“ a odovzdajte správcovi dane.

       

      Údaje o prijímateľovi:    Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište

                                            Sobotište, 906 05, č. 317, právna forma: občianske združenie

                                            IČO: 173196170931

       

                                                                                                                                                Rodičovské združenie

      Bližšie info nájdete na linku:   https://sobotiste.edupage.org/a/2-z-dane

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami zo zaplatenej dane. Pomáhate takto zveľadiť našu školu. 

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup:

      - farebné LCD tablety pre 1. stupeň

      - veľká stavebnica Morphun Junior 1000 ks 

      - hry Veľká rybačka a Malá rybačka

      Spolu v sume 674,10 eur.

      ĎAKUJEME !

     • Vyučovanie od 8.3.2021

     • Od 8.3.2021 bude zachovaná prezenčná výučba žiakov 1. stupňa ZŠ tak ako doteraz.

      Aj naďalej platí, že pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie jeho zákonný zástupca predloží:

      - čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) - nájdete na linku:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/ , príloha 8a)

      - negatívny test, prípadne jeho kópiu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS- CoV2.

       

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR ak:

      - im bola nariadená karanténa/izolácia,

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. 

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.