• ĎAKUJEME!

     • Počas letných prázdnin prebiehala na budove školy rekonštrukcia hlavného vchodu do budovy školy a potrebná bola aj prerábka učebne prírodovedných predmetov na triedu, v ktorej bola vymenená nevyhovujúca podlaha.  

      Radi by sme poďakovali za ochotu a pomoc viacerým rodičom a priateľom školy, ktorí sa pridali k našim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a vo svojom voľnom čase pomohli .

      VEĽKÉ VĎAKA patrí rodinám Zelenkovej, Eliášovej, Šrámkovej, Krčkovej, Čederlovej, Kuchtovej, pracovníkom Obecného úradu Sobotište a pánovi Alojzovi Jelínkovi.

     • Vzdelávacie poukazy - ponuka krúžkov na šk. rok 2023/2024

     • Čo je vzdelávací poukaz?

      Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávania školskými zariadeniami (krúžky) v hodnote 32 eur (3,2 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi.

      Poukaz je možné použiť u akéhokoľvek poskytovateľa záujmového vzdelávania, ktorý organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.

      Aj tento šk. rok si pre žiakov pani učiteľky a rodičia pripravili ponuku krúžkov, ktoré budú fungovať na našej škole.

      Takže milí žiaci, neváhajte a zapojte sa!