• Výtvarná súťaž FARBY JESENE

     • Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy aj tento rok vytvárali krásne práce, z ktorých sme pár vybrali do súťaže organizovanej CVČ Beťárik Šaštín-Stráže. Ich podmienkou bolo, aby každá práca obsahovala aspoň jeden prírodný prvok. Kreativita bola ocenená u Veroniky Kollárovej z 8. ročníka, ktorá sa s „Jesennou vílou“ umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste.

      Tešíme sa z úspechu a gratulujeme!

     • CESTA DO VESMÍRU S POSÁDKOU 1.A

     • V piatok, dňa 24.11.2023, prebiehalo v 1.A integrované tematické vyučovanie.

      Bloková výučba prebiehala počas celého dopoludnia. Žiaci plnili rôzne tematické úlohy a aktivity, ktorými prepájali viac vzdelávacích oblastí: slovenský jazyk, matematiku, literatúru - čítanie s porozumením, etickú, environmentálnu výchovu, a tiež výtvarnú a hudobnú výchovu.

      Prváčikovia si hravou formou utvrdili získané vedomosti, naučili sa veľa zaujímavostí o vesmíre, o gravitácii a náročnej práci kozmonautov. Spoznali všetky planéty z našej slnečnej sústavy a ich povrch. Toto poznanie ich utvrdilo v tom, že naša planéta Zem, je z nich skutočne najkrajšia. Náučný príbeh zase rozvíjal u žiakov environmentálne cítenie a pripomenuli si, čo škodí a naopak prospieva našej Zemi. Spoločne sa naučili pieseň a ako pamiatku na túto špeciálnu výpravu si odniesli vyrobenú raketu, absolventský diplom a pekný zážitok.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Milí rodičia a žiaci!

      Dovoľujeme si Vás osloviť k zapojeniu sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, vďaka ktorému máme možnosť spoločne spájať generácie ľudí a vychovať uvedomelú mládež a v neposlednom rade priniesť veľa lásky a radosti neznámemu seniorovi.

      Spoločne vytvoríme krabičky plné lásky, budeme viesť deti k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci, kedy možno náš a Váš darček je ich jediným darčekom, žiaľ niekedy i tým posledným. Preto Vás srdečne pozývame zapojiť sa. Kto by sa chcel zapojiť, prosíme priniesť krabičky do 30.11.2023 do zborovne v našej škole.

      Ď A K U J E M E !

       

     • PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

     • Dňa 16.11.2023 žiaci 1. a 2. stupňa, počas prvých dvoch vyučovacích hodín, absolvovali prednášku od členov DHZ Sobotište: pána policajta Vladimíra Mešťánka a pána hasiča Petra Blanárika. Žiaci sa dozvedeli, ako sa zodpovedne a bezpečne správať ako účastníci cestnej premávky, či už v role chodca, ale aj ako cyklistu či kolobežkára. Naučili sa, z čoho sa skladá profesionálne policajné a hasičské vybavenie, a tiež ich špeciálny odev. Niektorí odvážlivci si ho mali možnosť aj vyskúšať. Žiaci si, okrem iného, pripomenuli aj dôležitosť reflexných prvkov na odeve. Ako pozornosť dostal každý žiak reflexný pásik. Ďakujeme ešte raz za venovaný čas a náučné informácie.

     • JESENNÁ VÝZDOBA ŠKOLY

     • Jesenná atmosféra je v plnom prúde, dôkazom sú aj diela našich šikovných malých aj väčších umelcov, ktorí ju zachytili a preniesli na výkres. Výtvarné práce z hodín výtvarnej výchovy i výtvarného krúžku skrášľujú priestory našej školy. Môžete vidieť množstvo techník, od zapúšťania farieb do mokrého podkladu, odtláčanie listov, cez koláž, prácu s temperovými, akvarelovými, voskovými či akrylovými farbami po monotypiu, kresbu či maľbu.

      No presvedčte sa sami, nemáme to šikovných žiakov?

     • SÚŤAŽ V ŠITÍ

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Na našej škole sa začala SÚŤAŽ vo výrobe tašky, v recyklovaní, v šití, v háčkovaní TAŠKY, VAKU, TAŠTIČKY, CROSSBODY, …

      Podmienky a informácie o súťaži:

      - deti si môžu TAŠKU vyrobiť doma úplne novú z novej látky (možno budú potrebovať pomoc Vás – rodičov),

      - na našej škole sa bude 1x týždenne konať WORKSHOP, (tí žiaci, ktorí nemajú doma šijací stroj, budú môcť prísť -  nahlásia sa a budú v škole spoločne s pani učiteľkou, ktorá bude viesť workshop, vyrábať svoju tašku),

      - žiaci však môžu tašku aj recyklovať zo starého trička, z riflí, zo starej koženej bundy, z mikiny, …

      - súťaž bude prebiehať do konca januára 2024,

      - odmenou budú nákupné poukážky, 3 najlepšie za 1. stupeň a 3 najlepšie za 2. stupeň,

      - avšak každý za svoju aktivitu v podobe výrobku bude odmenený.

      Tešíme sa na Vaše krásne kreatívne výrobky!


       

     • Informatická súťaž iBOBOR

     • V dňoch 6.-10.11.2023 sa v škole uskutočnila informatická súťaž iBOBOR.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaže sa zúčastnilo celkovo 37 žiakov.

      V kategórii Drobec boli z 11 súťažiacich 4 úspešní riešitelia: S. Zelenáková, N. Jastrábová, I.Hudec, D. Sládková.

      V kategórii Bobrík bolo z 10 súťažiacich 6 úspešných riešiteľov: K. Ivanová, S. Danihelová, L. Jastráb, L. Orgoníková, M. Babiaková, P. Zajac.

      V kategórii Benjamín bolo 8 súťažiacich.

      V kategórii Kadet bolo z 8 súťažiacich 6 úspešných riešiteľov: K. Černeková, S. Mizeráková, D. Zajac, L. Kaňová, V. Kollárová, L. Šrámková.


      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Náučný koncert

     • V piatok dňa 10. 11. sa konal v našej škole náučný koncert s témou ľudové hudobné nástroje. Koncert bol zameraný na prezentáciu ľudových hudobných nástrojov v postupnom vývoji. Koncertom nás sprevádzal profesionálny hudobník, multiinštrumentalista Matej Beňo. V priebehu koncertu nám predviedol svoje zázračné schopnosti v ovládaní viacerých hudobných nástrojov: rôzne druhy píšťal od koncovky po fujaru, citara, gajdy, husle, akordeón, drumbľa, ozembuch, trúbka. Vypočuli sme si viacero ľudových piesní, niektorí si vyskúšali ľudové tance, hru na ozembuchu, všetci si spoločne a s veľkým nadšením zaspievali známe pesničky. Koncert mal veľký úspech a deti odchádzali nielen s množstvom nových poznatkov, ale aj s výbornou náladou.

     • Jabĺčkový deň

     • Dňa 25.10.2023 si v triedach 1.A, 1.B a v triede 2. ročníka pripravili triedne učiteľky pre žiakov „Jabĺčkový deň“, ktorý bol zameraný na výchovno-vzdelávacie aktivity, spojené s konzumáciou jabĺk a jablkových výrobkov. Ochutnávka mala veľký úspech, ale nezaostávali ani ostatné aktivity: výtvarné práce, čítanie s porozumením, pracovné listy s jablkovou tematikou, výroba knižky o jablku a tiež súťaže a práca v skupinách. Naším cieľom bolo podporiť zdravý životný štýl, pripomenúť si Deň pôvodných odrôd jabĺk (21. október) a taktiež aj učiť sa pre radosť a život.