• Otvorenie školského roka 2021/2022 - 2. septembra 2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 2. 9. 2021 o 8:00 hod. začíname nový školský rok 2021/22. 

      Základné informácie:   

      - žiaci 2.-9. ročníka - 7,45 - 8,00 h. príchod hlavným vchodom 

      - priniesť písacie potreby a prezuvky

      - rodičia žiakov do budovy školy nevstupujú

      - pri vstupe do budovy školy platí vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

      vyhlásenie o bezpríznakovosti priniesť vypísané , prípadne odoslané elektronicky cez Edupage (Edupage - štart - vyhlásenia)

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi - o 8,00 h. - sa pred vchodom rozdelia do jednotlivých tried a odchádzajú do nich spoločne s triednou učiteľkou

      - rodičia pri vstupe do budovy - vypísané tlačivo o bezpríznakovosti pre návštevy 

       

      Tlačivá o bezpríznakovosti nájdete na Edupage - O škole - Dokumenty na stiahnutie

     • Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • Zoznam pomôcok pre žiakov 1. stupňa

      1.ročník

       Aktovka (školská taška), zošity do dosiek: zošit č. 511b – 5 ks (s pomocnou linajkou), zošit č. 520 – 2 ks, zošit č. 513 – 3 ks, zošit č. 624 – 1 ks. Peračník (väčší): ceruza č. 2 – 2 ks, atramentové pero – 2 ks, guma mäkká – 1 ks, farbičky – 1 ks, strúhadlo na ceruzky. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      2. ročník

      Zošity: č. 512 – 5 ks, č. 513 – 5 ks, č. 520 – 2 ks, č. 624 – 1 ks, štvorčekový zošit s 1 cm štvorčekmi – 1 ks, notový zošit – 1 ks. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 a č. 6 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 a č. 10 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, náčrtník – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      3. ročník

      Zošity: č. 523 – 12 ks, č. 540 – 1 ks, č. 624 – 1 ks, štvorčekový zošit s 1 cm štvorčekmi – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), notový zošit – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), podložka do zošita – 2 ks. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      4. ročník

      Zošity: č. 523 – 6 ks, č. 544 – 2 ks, č. 540 – 2 ks, č. 624 – 1 ks, notový zošit – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), podložka do zošita – 2 ks. Kružidlo – 1 ks (najlepšie kovové). Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, temperové farby – 1ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, náčrtník – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

       

      Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 2. stupňa

      Matematika: č. 444 alebo č. 464, č. 440 alebo č. 460

      Informatika: č. 524

      Biológia: č. 540

      Geografia: č. 444

      Dejepis: č. 544

      Fyzika: č. 540

      Slovenský jazyk: č. 544 - 3ks, č. 424

      Etická výchova: č. 524

      Občianska výchova: č. 544

      Nemecký jazyk: č. 544, slovník

      Anglický jazyk: č. 544

      Hudobná výchova: notový zošit – môžu byť aj z minulého šk. roka

      Výtvarná výchova: farebné papiere – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks,

                                       štetec č. 8 a č. 4 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks,

                                       anilínové farby – 1 ks, temperové farby, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks,

                                       nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 30 ks,

                                       nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka,

                                       tričko,…) – všetko podpísané uložené vo vrecúšku, prípadne plastovej

                                       nádobe

      Telesná výchova: tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by  

                                     čierniť dlážku) – pomôcky treba dať do vrecúška a všetko podpísať

     • Oznam ŠJ

     • Platba stravného na školský rok 2021/2022:

      1. - 4. ročník ..... 1,15 eur/obed .... 23 eur/mesiac

      5. - 9. ročník ..... 1,23 eur/obec ....24,60 eur/mesiac

      Treba ju uhradiť do 15-teho mesiac vopred na potravinový účet ZŠ Sobotište:

      IBAN:  SK02 5600 0000 0092 0974 1003

      Prihlášky na stravovanie rozdá vedúca školskej jedálne žiakom, prípadne rodičom na začiatku šk. roka (2.9.).

      Odhlásiť/prihlásiť na stravu je možné najneskôr deň vopred do 1400 hod. na čísle: 034/6282113.

      Vedúca ŠJ

     • Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

     • Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

      Keďže test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

      Škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak, preto prosíme o vyjadrenie záujmu v hlasovacej akcii zverejnenej na Edupage (Tí rodičia, ktorí nemajú vytvorené rodičovské konto, mailom na [email protected]). Ďakujem

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (nájdete na - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/)

      Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     • Dodatok k poskytovaniu dotácií k strave ...

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR po komunikácii s MF SR požiadalo, aby zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, boli informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu, daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus.

      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov. A preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.