• Geografická olympiáda - online

     • V stredu 24.11.2021 sa konalo online formou školské kolo Geografickej olympiády. Žiaci riešili online test na počítačoch v škole alebo doma. Všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Prví traja riešitelia z každej kategórie s najvyšším počtom bodov postupujú do okresného kola GO, ktoré by sa malo uskutočniť 17. februára 2022.

      Výsledková listina:

      Kategória G (5. ročník): 1. miesto - Michaela Ivanová

                                             2. miesto - Radoslav Jankových

                                             3. miesto - Tobiáš Šrámek

                                             ostatní súťažiaci - Boris Tomek a Alexander Pukančík

      Kategória F (6. - 7. ročník): 1. miesto - Aneta Pekárová

                                                   2. miesto - Laura Šrámková

                                                   3. miesto - Mojmír Šrámek

                                                   ostatní súťažiaci - Tereza Krajčová a Kristián Mareček

      Kategória E (8. a 9. ročník): 1. miesto - Petra Čobrdová

                                                    2. miesto - Tomáš Chalupa

                                                    3. miesto - Jakub Richta

                                                    ostatní súťažiaci - Marek Baňárek

      Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za účasť a snahu sa naučiť niečo navyše. Postupujúcim do okresného kola držíme palce a želáme veľa elánu pri príprave.                            

       

     • POZOR - zmeny v školskom semafore od 26.11.2021

     • Na základe vyhlášky hlavného hygienika žiaci majú povinnosť prekrytia dýchacích ciest rúškom počas celého vyučovania.

      Bezpríznakovosť Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma! Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      Domáce samotestovanie - Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

      - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich použitie je povinný hlásiť škole cez aplikáciu Edupage v časti Žiadosti/vyhlásenia.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 

     • Návšteva prvákov v Obecnej knižnici v Sobotišti

     • Ani tento školský rok nevynechali prváčikovia  návštevu knižnice. Vypočuli si niekoľko  krásnych detských rozprávok, všetci sa tešili z množstva kníh, ktoré si tu mohli popozerať.  O niekoľko mesiacov si obľúbené knihy budú čítať sami. Ďakujeme vedúcej knižnice pani Mrázkovej za príjemne strávené chvíle. 

      tr. učiteľky Mgr. Slováková, Mgr. Pavlovičová

     • Súťaž iBobor

     • iBobor je informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch používanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaže sa mohol zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka.

      Súťažné kategórie:

      Drobci: 2. - 3. ročník ZŠ

      Bobríci: 4. - 5. ročník ZŠ

      Benjamíni: 6. - 7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia

      Kadeti: 8. - 9. ročník ZŠ, tercia  a kvarta osemročného gymnázia

      Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa mohli žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test. Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole.

      V školskom roku 2021/2022 sa v našej škole do súťaže zapojilo 14 žiakov.

      Úspešnou riešiteľkou v kategórii Bobrík bola Michaela Ivanová z 5. ročníka s percentilom 82,19%. V kategórii Benjamín boli úspešné žiačky 6. ročníka Laura Šrámková s percentilom 89,64%, Anna Vachulová s 80,2% a Veronika Kollárová s 73,8%. Z najstarších žiakov z kategŕie kadet boli úspešné deviatačky Petra Čobrdová s percentilom 99,46% a Katarína Černáková s 87,8%.

      Úspešným riešiteľkám srdečne blahoželáme!

      Mgr. Peter Kovačič, koordinátor súťaže

     • ŠARKANIÁDA - Jeseň v našej škole

     • V mesiaci október prebehla v našej škole súťaž o najkrajšieho šarkana „ŠARKANIÁDA“.  Deti vytvorili šarkanov podľa vlastnej fantázie a z rôznych materiálov.  Tri najkrajšie šarkany vybrané hlasovaním všetkých žiakov a zamestnancov školy boli ohodnotené diplomami  a vecnými cenami. Všetci zúčastnení si odniesli pochvalný list a malú sladkú odmenu.

      Prvé miesto získala žiačka 5. ročníka Daniela Šrámková, na druhom mieste bola spoločná práca žiakov 7. ročníka a z tretieho miesta sa tešil žiak 3. ročníka Oliver Schultz.

      Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom za ich snahu a krásne výrobky.

     • Zvieratká našich lesov

     • Naše žiačky na hodinách výtvarného krúžku s radosťou a usilovnosťou pracovali na výtvarných dielach na súťaž Zvieratá v našich lesoch 2021. Ich šikovnosť a kreativita zožali úspech v podobe ocenení ich prác.

      V 2. kategórii (1. až 4. ročník ZŠ) bola ocenená Miriamka Kalková. 

      V 3. kategórii (5. až 9. ročník ZŠ) bola ocenená Miška Ivanová.

      Sme radi, že deti sa zaujímajú i o tematiku prírody a v nej žijúcich zvierat. Všetky dievčatá vytvorili krásne práce. Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Dopravné

     • Oznamujeme rodičom dochádzajúcich žiakov, že dopravné bude vyplácané až po prísune financií z ministerstva.

     • Rodič ľavou zadnou

     • Na školu prišla ponuka pre rodičov na vzdelávanie formou webinárov v novembria, ktoré budú prebiehať od 19:00 do 21:00. 

      Webináre v novembri:

      • 09.11. Čo spraviť, keď ma moje dieťa neposlúcha? - 15 €,
      • 16.11. Hry na zlepšenie pamäti - 15 €,
      • 24.11. Detská kresba - 16 €,
      • 30.11. Ako deťom prospešne nastaviť pravidlá pri používaní médií - 15 €.

      Viac info nájdete na:  https://rodiclavouzadnou.sk/