• Olympiáda v Anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval v kategórii 1B BORIS RECHTORÍK (9. ročník). Umiestnil sa na 1. mieste a postúpil do krajského kola. To sa uskutočnilo 8.2.2022. Boris bol úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 5. mieste.

      GRATULUJEME a ĎAKUJEME za úspešnú reperezentáciu školy!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Vo štvrtok 17. februára 2022 sa uskutočnilo na našej škole online okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej prví traja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole.

      Úspešným riešiteľom GO v okresnom kole v jednotlivých kategóriách sa stal žiak (žiačka), ktorý(á) dosiahol(a) minimálne 65 bodov zo 100 bodov.

      Úspešní riešitelia:

      - kategória G - Michaela Ivanová a Tobiáš Šrámek

      - kategória F - Mojmír Šrámek, Laura Šrámková a Aneta Pekárová

      - kategória E - Jakub Richta, Petra Čobrdová a Tomáš Chalupa

      Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu školy a GRATULUJEME!

     • 2% zo zaplatenej dane

     • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami zo zaplatenej dane. Pomáhate takto zveľadiť

      našu školu. 

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup kníh a pracovných zošitov,

      pomôcok pre 1. stupeň, darčekov k MDD, sladkostí na Mikuláša a odmien pre žiakov reprezentujúcich 

      našu školu.

      ĎAKUJEME !

      Potrebné tlačivo nájdete na linku:

      https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2021/2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf

      Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:

      IČO - 173196170931

      Obchodné meno - Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište

     • OBCHODNÁ AKADÉMIA SENICA

     • Rodičia a žiaci deviateho a ôsmeho ročníka môžu nájsť informácie o OA Senica na linku:

       https://oasenica.edupage.org/a/rozhodujes-sa-kam-na-strednu

      Ôsmaci sa môžu prihlásiť  na odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku, deviataci na klasickú obchodnú akadémiu i na bilingválne štúdium.

      V prípade priaznivej epidemiologickej situácie príde p. riaditeľka školu predstaviť osobne.

     • Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

     • Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám

      1. Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup

      Medzi klinické príznaky COVID-19 sa po novom zaraďujú:

      • zvýšená telesná teplota nad 37°C, 
      • kašeľ, 
      • nočné potenie, 
      • únava, 
      • bolesti hrdla, bolesti hlavy, 
      • dýchavičnosť, 
      • strata chuti alebo strata čuchu, 
      • črevné a zažívacie problémy, 
      • pocit upchatého nosa

      2. Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní

      • Domáca izolácia bude trvať 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť 
      • Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali.
      • Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško
      • Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. 

      3. Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu

      1. Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. 
      2. Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
      3. Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
      4. Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.
     • Prezenčné vzdelávanie od 10. januára ...

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v pondelok 10. januára. Od tohto termínu sa zároveň budeme opäť riadiť Školským semaforom. Škola sa plošne zatvárať nebude. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik. Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. 

      Pri nástupe žiakov do školy v pondelok je povinnosťou každého zákonného zástupcu žiaka, aby:

      - odovzdal "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (v papierovej forme alebo cez aplikáciu Edupage)

      - žiak mal prekryté horné dýchacie cesty rúškom 

      - v prípade obdržania AG-testov, vykonať test a jeho výsledok poslať cez aplikáciu Edupage

      Celá škola sa bude riadiť rozvrhom hodín platným od 1.11.2021.

     • OZNAM

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie, v ktorom s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje prezenčné školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni. Vyučovanie bude prebiehať online cez aplikáciu ZOOM, prípadne učitelia budú komunikovať cez stránky Bezkriedy alebo Edupage. Upravené rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie oznámili triedni učitelia žiakom. Dištančné vzdelávanie je povinné! Ospravedlniť žiaka môže iba zákonný zástupca.

      Prvý stupeň pokračuje v prezenčnom vzdelávaní s nezmeneným rozvrhom. Strava bude pre nich naďalej poskytovaná ŠJ. V prevádzke bude aj ŠKD.

     • Žiaci 1.A a 1.B v Habánskom mlyne v Sobotišti

     • Naši najmladší  žiaci sa s radosťou učia nielen čítať, písať a počítať, ale objavujú aj zaujímavé miesta vo svojej obci. Navštívili Habánsky mlyn, spoznali veľa zaujímavostí o tejto vzácnej historickej pamiatke.

     • Geografická olympiáda - online

     • V stredu 24.11.2021 sa konalo online formou školské kolo Geografickej olympiády. Žiaci riešili online test na počítačoch v škole alebo doma. Všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Prví traja riešitelia z každej kategórie s najvyšším počtom bodov postupujú do okresného kola GO, ktoré by sa malo uskutočniť 17. februára 2022.

      Výsledková listina:

      Kategória G (5. ročník): 1. miesto - Michaela Ivanová

                                             2. miesto - Radoslav Jankových

                                             3. miesto - Tobiáš Šrámek

                                             ostatní súťažiaci - Boris Tomek a Alexander Pukančík

      Kategória F (6. - 7. ročník): 1. miesto - Aneta Pekárová

                                                   2. miesto - Laura Šrámková

                                                   3. miesto - Mojmír Šrámek

                                                   ostatní súťažiaci - Tereza Krajčová a Kristián Mareček

      Kategória E (8. a 9. ročník): 1. miesto - Petra Čobrdová

                                                    2. miesto - Tomáš Chalupa

                                                    3. miesto - Jakub Richta

                                                    ostatní súťažiaci - Marek Baňárek

      Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za účasť a snahu sa naučiť niečo navyše. Postupujúcim do okresného kola držíme palce a želáme veľa elánu pri príprave.                            

       

     • POZOR - zmeny v školskom semafore od 26.11.2021

     • Na základe vyhlášky hlavného hygienika žiaci majú povinnosť prekrytia dýchacích ciest rúškom počas celého vyučovania.

      Bezpríznakovosť Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma! Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      Domáce samotestovanie - Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

      - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich použitie je povinný hlásiť škole cez aplikáciu Edupage v časti Žiadosti/vyhlásenia.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 

     • Návšteva prvákov v Obecnej knižnici v Sobotišti

     • Ani tento školský rok nevynechali prváčikovia  návštevu knižnice. Vypočuli si niekoľko  krásnych detských rozprávok, všetci sa tešili z množstva kníh, ktoré si tu mohli popozerať.  O niekoľko mesiacov si obľúbené knihy budú čítať sami. Ďakujeme vedúcej knižnice pani Mrázkovej za príjemne strávené chvíle. 

      tr. učiteľky Mgr. Slováková, Mgr. Pavlovičová

     • Súťaž iBobor

     • iBobor je informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch používanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaže sa mohol zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka.

      Súťažné kategórie:

      Drobci: 2. - 3. ročník ZŠ

      Bobríci: 4. - 5. ročník ZŠ

      Benjamíni: 6. - 7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia

      Kadeti: 8. - 9. ročník ZŠ, tercia  a kvarta osemročného gymnázia

      Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa mohli žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test. Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole.

      V školskom roku 2021/2022 sa v našej škole do súťaže zapojilo 14 žiakov.

      Úspešnou riešiteľkou v kategórii Bobrík bola Michaela Ivanová z 5. ročníka s percentilom 82,19%. V kategórii Benjamín boli úspešné žiačky 6. ročníka Laura Šrámková s percentilom 89,64%, Anna Vachulová s 80,2% a Veronika Kollárová s 73,8%. Z najstarších žiakov z kategŕie kadet boli úspešné deviatačky Petra Čobrdová s percentilom 99,46% a Katarína Černáková s 87,8%.

      Úspešným riešiteľkám srdečne blahoželáme!

      Mgr. Peter Kovačič, koordinátor súťaže

     • ŠARKANIÁDA - Jeseň v našej škole

     • V mesiaci október prebehla v našej škole súťaž o najkrajšieho šarkana „ŠARKANIÁDA“.  Deti vytvorili šarkanov podľa vlastnej fantázie a z rôznych materiálov.  Tri najkrajšie šarkany vybrané hlasovaním všetkých žiakov a zamestnancov školy boli ohodnotené diplomami  a vecnými cenami. Všetci zúčastnení si odniesli pochvalný list a malú sladkú odmenu.

      Prvé miesto získala žiačka 5. ročníka Daniela Šrámková, na druhom mieste bola spoločná práca žiakov 7. ročníka a z tretieho miesta sa tešil žiak 3. ročníka Oliver Schultz.

      Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom za ich snahu a krásne výrobky.

     • Zvieratká našich lesov

     • Naše žiačky na hodinách výtvarného krúžku s radosťou a usilovnosťou pracovali na výtvarných dielach na súťaž Zvieratá v našich lesoch 2021. Ich šikovnosť a kreativita zožali úspech v podobe ocenení ich prác.

      V 2. kategórii (1. až 4. ročník ZŠ) bola ocenená Miriamka Kalková. 

      V 3. kategórii (5. až 9. ročník ZŠ) bola ocenená Miška Ivanová.

      Sme radi, že deti sa zaujímajú i o tematiku prírody a v nej žijúcich zvierat. Všetky dievčatá vytvorili krásne práce. Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Dopravné

     • Oznamujeme rodičom dochádzajúcich žiakov, že dopravné bude vyplácané až po prísune financií z ministerstva.

     • Rodič ľavou zadnou

     • Na školu prišla ponuka pre rodičov na vzdelávanie formou webinárov v novembria, ktoré budú prebiehať od 19:00 do 21:00. 

      Webináre v novembri:

      • 09.11. Čo spraviť, keď ma moje dieťa neposlúcha? - 15 €,
      • 16.11. Hry na zlepšenie pamäti - 15 €,
      • 24.11. Detská kresba - 16 €,
      • 30.11. Ako deťom prospešne nastaviť pravidlá pri používaní médií - 15 €.

      Viac info nájdete na:  https://rodiclavouzadnou.sk/

     • Nosenie rúšok v ZŠ od pondelka 4.10.2021

     • Žiaci na základných školách nemusia od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Vyplýva to z vyhlášky č. 250/2011 Úradu verejného zdravotníctva.  

      Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu, teda napríklad na chodbe, v šatni či na toaletách. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.