• Otvorenie školského roka 2021/2022 - 2. septembra 2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 2. 9. 2021 o 8:00 hod. začíname nový školský rok 2021/22. 

      Základné informácie:   

      - žiaci 2.-9. ročníka - 7,45 - 8,00 h. príchod hlavným vchodom 

      - priniesť písacie potreby a prezuvky

      - rodičia žiakov do budovy školy nevstupujú

      - pri vstupe do budovy školy platí vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

      vyhlásenie o bezpríznakovosti priniesť vypísané , prípadne odoslané elektronicky cez Edupage (Edupage - štart - vyhlásenia)

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi - o 8,00 h. - sa pred vchodom rozdelia do jednotlivých tried a odchádzajú do nich spoločne s triednou učiteľkou

      - rodičia pri vstupe do budovy - vypísané tlačivo o bezpríznakovosti pre návštevy 

       

      Tlačivá o bezpríznakovosti nájdete na Edupage - O škole - Dokumenty na stiahnutie

     • Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • Zoznam pomôcok pre žiakov 1. stupňa

      1.ročník

       Aktovka (školská taška), zošity do dosiek: zošit č. 511b – 5 ks (s pomocnou linajkou), zošit č. 520 – 2 ks, zošit č. 513 – 3 ks, zošit č. 624 – 1 ks. Peračník (väčší): ceruza č. 2 – 2 ks, atramentové pero – 2 ks, guma mäkká – 1 ks, farbičky – 1 ks, strúhadlo na ceruzky. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      2. ročník

      Zošity: č. 512 – 5 ks, č. 513 – 5 ks, č. 520 – 2 ks, č. 624 – 1 ks, štvorčekový zošit s 1 cm štvorčekmi – 1 ks, notový zošit – 1 ks. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 a č. 6 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 a č. 10 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, náčrtník – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      3. ročník

      Zošity: č. 523 – 12 ks, č. 540 – 1 ks, č. 624 – 1 ks, štvorčekový zošit s 1 cm štvorčekmi – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), notový zošit – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), podložka do zošita – 2 ks. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      4. ročník

      Zošity: č. 523 – 6 ks, č. 544 – 2 ks, č. 540 – 2 ks, č. 624 – 1 ks, notový zošit – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), podložka do zošita – 2 ks. Kružidlo – 1 ks (najlepšie kovové). Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, temperové farby – 1ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, náčrtník – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

       

      Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 2. stupňa

      Matematika: č. 444 alebo č. 464, č. 440 alebo č. 460

      Informatika: č. 524

      Biológia: č. 540

      Geografia: č. 444

      Dejepis: č. 544

      Fyzika: č. 540

      Slovenský jazyk: č. 544 - 3ks, č. 424

      Etická výchova: č. 524

      Občianska výchova: č. 544

      Nemecký jazyk: č. 544, slovník

      Anglický jazyk: č. 544

      Hudobná výchova: notový zošit – môžu byť aj z minulého šk. roka

      Výtvarná výchova: farebné papiere – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks,

                                       štetec č. 8 a č. 4 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks,

                                       anilínové farby – 1 ks, temperové farby, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks,

                                       nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 30 ks,

                                       nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka,

                                       tričko,…) – všetko podpísané uložené vo vrecúšku, prípadne plastovej

                                       nádobe

      Telesná výchova: tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by  

                                     čierniť dlážku) – pomôcky treba dať do vrecúška a všetko podpísať

     • Oznam ŠJ

     • Platba stravného na školský rok 2021/2022:

      1. - 4. ročník ..... 1,15 eur/obed .... 23 eur/mesiac

      5. - 9. ročník ..... 1,23 eur/obec ....24,60 eur/mesiac

      Treba ju uhradiť do 15-teho mesiac vopred na potravinový účet ZŠ Sobotište:

      IBAN:  SK02 5600 0000 0092 0974 1003

      Prihlášky na stravovanie rozdá vedúca školskej jedálne žiakom, prípadne rodičom na začiatku šk. roka (2.9.).

      Odhlásiť/prihlásiť na stravu je možné najneskôr deň vopred do 1400 hod. na čísle: 034/6282113.

      Vedúca ŠJ

     • Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

     • Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

      Keďže test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

      Škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak, preto prosíme o vyjadrenie záujmu v hlasovacej akcii zverejnenej na Edupage (Tí rodičia, ktorí nemajú vytvorené rodičovské konto, mailom na [email protected]). Ďakujem

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (nájdete na - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/)

      Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     • Dodatok k poskytovaniu dotácií k strave ...

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR po komunikácii s MF SR požiadalo, aby zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, boli informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu, daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus.

      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov. A preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

     • Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

     • Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú právne úpravy nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, osoby bez zdaniteľného príjmu).
      • V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí dotácia sa poskytuje:
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus - 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

      Žiadosť o dotáciu predkladá obec, avšak na základe potvrdení alebo čestného vyhlásenia rodičov.

      Dôležité je, aby rodičia doručili doklady včas, t.j. v termíne do 9.8.2021, inak im nebude od 1.9.2021 poskytnutá dotácia na stravu.

      Bližšie info nájdete na stránke obce:

      https://www.sobotiste.sk/oznamy/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022-v-ms-zs/

      Ďalšie informácie k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 si môžete pozrieť: www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

     • Koniec školského roka 2020/2021

     • Dňa 30.6.2021 sme sa na školskom dvore slávnostne rozlúčili so školským rokom 2020/2021. Zavítal medzi nás pán starosta, Mgr. Dušan Horňák, ktorý odovzdal ocenenia žiakom úspešne reprezentujúcich našu školu.

      Vedenie základnej školy ďakuje pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za prácu počas náročného školského roka 2020/21.

      Zamestnancom, študentom i rodičom školy želáme príjemné prežitie prázdnin v zdraví, radosti a pohode.

     • Zatmenie Slnka ...

     • Vo štvrtok 10.6.2021 sme sa stali svedkami prírodného úkazu - zatmenia Slnka. U nás síce iba čiastočného - bolo zakrytých len päť percent slnečného povrchu. Celé zatmenie, ktoré bolo prstencové, ste mohli sledovať len na severe Kanady, v Grónsku a na Sibíri. 

      Vzhľadom na to, že v areáli našej školy sa nachádza hvezdáreň, využili sme príležitosť zmeniť klasické vyučovanie na zážitkové. 

      Už o 12:00 sa žiaci s pani učiteľkami a učiteľmi našej školy začali zhromažďovať pred hvezdárňou, aby si mohli pozrieť slniečko cez ďalekohľad so špeciálnym filtrom. Takisto mohli sledovať začiatok aj koniec zatmenia cez špeciálne okuliare, tmavé sklíčka alebo živé premietnutie na obrazovku monitoru. To všetko preto, aby nedošlo k poškodeniu zraku. 

      Zatmením Slnka nás sprevádzali dobrovoľníci z hvezdárne - Marek Baňárek, ktorý je naším žiakom, Janka Švrčková - absolventka našej školy a Martina Sabová. 

      Veríme, že sa zážitkové vyučovanie žiakom páčilo a budeme si ho môcť zopakovať aj pri iných úkazoch. 

     • DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO (DUK)

     • Pre deti vo veku od 9 - 14 rokov je určená letná vzdelávacia aktivita DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO (DUK). Tento rok sa bude konať už jej 19-ty ročník. Ak si deti zvolia online formu DUK, štúdium je bezplatné. Partnerom a poskytovateľom DUK Online je IT spoločnosť DATALAN. 

      Kedy sa DUK Online koná? 7. júl - 25. august 2021 - každú stredu formou online prednášky (od štvrtka je potom pre deti sprístupnený online test z naučeného, ktorý treba vyplniť). 

      Čo deti čaká?     

      * 8 prednášok s vysokoškolskými profesormi,     

      * inšpiratívne workshopy,   

      * stovky nových spolužiakov a kamarátov,     

      * kopec zábavy a nových vedomostí pokojne aj z pláže či záhrady starej mamy.

      Ak Vás letná univerzita oslovila a myslíte si, že by bola zaujímavá aj pre Vaše deti, môžete ich prihlásiť na:

      https://www.duk.sk/sk/online-studium

       

     • Potvrdenie o bezinfekčnosti

     • Nakoľko sa naša škola nachádza v zelenej fáze školského COVID semaforu, zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Čo vieš o hviezdach?

     • Celoslovenské finále vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" sa uskutočnilo  6. mája 2021 online formou. V prvej kategórii súťažilo celkom 86 žiakov z celého Slovenska, našu školu reprezentovali Samko Štefeček (28. miesto), Miška Ivanová (37. miesto) a Tobiáš Šrámek (61. miesto). V druhej kategórii súťažil Marek Baňárek, ktorý sa umiestnil na 9. mieste z celkového počtu 75 súťažiacich. 

      Všetci boli úspešní riešitelia. GRATULUJEME a ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Čo vieš o hviezdach?

     • Gratulujeme našim žiakom k výbornému umiestneniu, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach online formou!

      1. kategória: 1. Samuel Štefeček 

                           3. Michaela Ivanová  

                           8. Tobiáš Šrámek - úspešný riešiteľ 

      2. kategória: 2. Marek Baňárek 

      Samko a Miška z 1. kategórie a Marek z 2. kategórie si týmto umiestnením zabezpečili postup do celoslovenského kola.

     • POZOR - zmena tlačiva o bezinfekčnosti!

     • Podmienkou vstupu všetkých žiakov do školy od 17.5.2021 je naďalej predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré môžete potvrdiť cez rodičovské konto v Edupage do nedele večera alebo papierovou formou, ktorú odovzdajú žiaci v pondelok ráno pri vstupe do školy:  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-13-5-2021/príloha 4

     • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní

     • Naďalej platia tie isté pravidlá pre vstup žiakov do vnútorných priestorov školy. Podmienkou vstupu všetkých žiakov je predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré môžete potvrdiť cez rodičovské konto v Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1995  alebo papierovou formou: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/, príloha 8.

      Prosíme rodičov o potvrdenie cez rodičovské konto Edupage do nedele večera.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Nástup 5., 6. a 7. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa od 3. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. 

      Žiaci nepotrebujú do škôl a školských zariadení test na COVID-19. Zmenu priniesla vyhláška č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Od 3. mája, t.j. pondelok sa bude vyučovať vo všetkých ročníkoch podľa pôvodného rozvrhu, ktorý pripomenú triedni učitelia.

      Podmienkou vstupu všetkých žiakov do školy je predloženie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré môžete potvrdiť cez rodičovské konto v Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1995  alebo papierovou formou: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/, príloha 8a)

     • Oznam

     • Vzhľadom na to, že okres Senica sa nachádza v III. stupni varovania (bordová farba) podľa školského covid automatu, od 26. apríla 2021 do 30. apríla 2021 pokračujú žiaci vo výučbe ako doteraz:

      I. stupeň (1. - 4. ročník) - prezenčné vyučovanie

      II. stupeň (8. a 9. ročník) - prezenčné vyučovanie

      II. stupeň (5., 6., 7. ročník) - dištančné vyučovanie

      Viac info nájdete na: https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/