• Čo je u nás nové?

     • Školské prostredie pozitívne vplýva na osobnosť žiaka, ovplyvňuje jeho konanie a myslenie. Preto sa aj my v našej škole snažíme vytvárať príjemné a estetické prostredie, aby sa škola stala pre žiakov "druhým domovom". Po postupnej úprave tried nasledovalo vynovenie spoločných priestorov. Farebne ožila chodba, kde sa vybudovala relaxačná zóna pre oddych a trávenie voľného času. Taktiež bola zrenovovaná prezuváreň zakúpením farebných skriniek a regálov.

      Vzhľad školy dotvára aj množstvo estetických doplnkov vytvorených žiakmi našej školy.

      Teší nás, že aj v tejto ťažkej dobe sa nám podarilo zútulniť priestory školy.

      Veríme, že deti po nástupe do školy budú príjemne prekvapené.

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Ak žiak alebo rodič potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

      Naša škola povolila elektronické potvrdenia o návšteve školy.

      Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí. 

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

      Viac informácií o tom, ako to funguje nájdete vo videu: Potvrdenie o návšteve školy

      Návod ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa nájdete na linku:  https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

     • Vyučovanie od 8.2.2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžu nastúpiť na prezenčné vzdelávanie od 8.2.2021 žiaci 1. - 4. ročníka pod podmienkou pretestovania aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka. Testovanie bude prebiehať pre školu prednostne v sobotu, 6.2.2021 v KD Sobotište od 8:00 do 12:00 hod. Zákonní zástupcovia žiakov z Podbranča majú možnosť testovať sa v Podbranči.

      Pri nástupe žiaka do školy bude potrebné, aby zákonný zástupca  predložil Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) - nájdete na linku:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/ , príloha 8a) a negatívny test, prípadne jeho kópiu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS- CoV2.

      Zo stanoviska ministra školstva aj ministra zdravotníctva  - dieťa, ktorého aspoň jeden rodič sa nedá otestovať, pokračuje vo vzdelávaní dištančnou formou. 

      V prevádzke bude aj ŠJ a ŠKD. Je potrebné žiaka prihlásiť, príp. odhlásiť z obedov na tel. čísle 034/6282113

      Upravené rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky oznámia žiakom triedni učitelia.

      Buďme zodpovední, chráňme deti, ale i zamestnancov školy.

       

      Informácie pre žiaka a zákonného zástupcu o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa nájdete v prílohe.

     • Základné princípy celkového hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie

     • Tento dokument vychádza z Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Rozhodnutia ministra zo 4.1.2021.

      Výsledné hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021 1. a 2. stupňa ZŠ sa uskutočnilo v riadnom termíne do 31. januára 2021:

      Prváci budú na polročnom výpise (vysvedčení) hodnotení slovne.

      Žiaci druhého až štvrtého ročníka budú na polročnom výpise (vysvedčení) hodnotení známkou. Výchovné predmety (náboženská výchova, etická výchova, telesná a športová výchova) budú hodnotené vo všetkých ročníkoch na prvom stupni slovom absolvoval/neabsolvoval. Správanie žiakov bude hodnotené známkou.

      2. stupeň ZŠ žiaci piateho až deviateho ročníka budú na polročnom výpise (vysvedčení) hodnotení známkou. Výchovné predmety (výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická výchova) budú hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval. Správanie žiakov bude hodnotené známkou. 

      Ak prišlo pri prechode z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú k zmene pedagóga v niektorom predmete alebo skupine, celkové hodnotenie žiakov za prvý polrok vykoná učiteľ, ktorý vzdelával žiakov dištančne (vzhľadom k tomu, že táto forma vzdelávania trvala dlhšie), avšak po dohode s učiteľom, ktorý vyučoval predmet alebo skupinu žiakov pred prechodom na dištančné vzdelávanie.

      O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodla pedagogická rada dňa 29. januára 2021. 

     • Hľadáme záujemcu na pracovnú pozíciu hlavný kuchár

     • Školská jedáleň pri Základnej škole v Sobotišti prijme od marca 2021 do pracovného pomeru kuchára - kuchárku, na plný úväzok.

      Podmienky:  Výučný list v odbore kuchár

                           Zdravotný preukaz

      Vedúca ŠJ vyžaduje zodpovednosť za čistotu a chod prevádzky pri príprave a výdaji stravy pre deti a zamestanancov ZŠ, dochvíľnosť, časovú flexibilitu, schopnosť a záujem učiť sa nové veci.

      Denne sa v ŠJ pripravuje okolo 130 porcií.

      Platové ohodnotenie: 700 eur + osobný príplatok po zapracovaní

      Bližšie informácie u ved. ŠJ p. Skokovej na tel. čísle: 034 62 82 113  alebo  034 62 82 228

     • Rozvrh hodín od 11.1.2021 - dištančné vzdelávanie

     • OD 11.1.2021 je rozvrh hodín upravený na základe usmernenia o indikatívnej záťaži pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

      Upravené rozvrhy hodín oznámia triedne učiteľky žiakom cez výučbový portál "Bez kriedy", prípadne "Edupage".

     • Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Tieto Vianoce sa ZŠ Sobotište zapojila do celoslovenskej výzvy potešiť niekoho, kto nečaká darček. Táto krásna myšlienka vznikla vďaka Janke Galatovej, ktorá pred pár rokmi založila skupinu na Facebooku a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Naše deti vyrobili pre starkých vianočné pozdravy, ktoré do krabíc vložili zamestnanci DDS Harmonia v Senici. Pani učiteľky a žiaci dostali poďakovanie od Mgr. Veroniky Skalovej z Harmonie ZPS a DSS Senica. Potešili nás krásne fotografie, ktoré vyjadrujú radosť starkých.

     • Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie v roku 2021

     • V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu zverejneného na stránke školy najneskôr do 21.12.2020 do 12:00 hod.

      Jeho vyplnenie je podmienkou pre obnovenie prezenčného vyučovania na 2. stupni ZŠ.

      Hlasovať môžete po prihlásení rodičovským kontom na https://sobotiste.edupage.org

      Ďakujeme

     • Vyučovanie 2. stupňa na našej škole od 7. decembra 2020

     • V piatok 4. decembra 2020 vyšla vo Vestníku vlády SR v čiastke č. 20/2020 pod číslom 32 Vyhláška ÚVZ SR, ktorá upravuje podmienky k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie pred vstupom do priestorov škôl.  

      Žiakom 2. stupňa základných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov 2. stupňa základných škôl inak ako dištančne, s účinnosťou od 7. decembra 2020 nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyhláška v odseku 2 prvého paragrafu upravuje aj výnimky z tejto povinnosti (napr. prekonané ochorenie COVID-19, vyučovanie v malých skupinách, osoby s určitou diagnózou...).

      Minister školstva vydal a v nedeľu 6. decembra 2020 aktualizoval manuál s prílohami, ako majú základné školy postupovať v tejto novej situácii. Od 7. decembra 2020 ak tak rozhodne zriaďovateľ a ak to prevádzkové podmienky umožňujú, po splnení podmienok uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/20202 V. v. SR. V školách, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

      Škola urobila v priebehu minulého týždňa prieskum, v ktorom rodičia mohli vyjadriť svoj záujem, resp. nezáujem o prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa našej ZŠ. Hlasovania sa zúčastnilo len 27,6% rodičov. Bolo potrebné, aby hlasovalo minimálne 70% rodičov. Základná škola preto zatiaľ nespĺňa podmienky na obnovenie školského prezenčného vyučovania. Napriek celospoločenskej potrebe a želaniam časti školskej komunity, žiaľ nemôžeme zatiaľ obnoviť školské vyučovanie, a tak naša škola pokračuje od 7. decembra 2020 v zabezpečovaní dištančného vzdelávania ako dosiaľ.

      Oznam o povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a o výnimkách podľa vyhlášky 32/2020 bude umiestnený na všetkých vstupoch do školy. Škola môže požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); vyhlášky 32/2020, do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť. Ďakujeme za porozumenie.

     • Príspevok do RZ

     • Rodičovské združenie pri ZŠ Sobotište oznamuje, že príspevok do RZ pri ZŠ zostáva nezmenený:

      učebné pomôcky - 5 eur na žiaka + 5 eur na rodinu

      Ďakujeme za podporu!

      Príspevky z RZ boli výhradne použité na nákup učebných pomôcok, prípadne odmien pre úspešných žiakov ZŠ.

     • OZNAM

     • Dňa 23.11.2020 sa uskutočnila štvrťročná hodnotiaca porada. O výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov sa môžu rodičia informovať prostredníctvom triednych učiteľov. Rodičia žiakov, ktorí si neplnia povinnosti dištančného vzdelávania budú informovaní písomne.

     • GESTO PRE MESTO - Pohybovo-relaxačná zóna

     • Naša škola bola zaradená do hlasovacej fázy výzvy gestopremesto.sk 

      Ciele projektu našej školy:

      Cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj pohybových aktivít a trávenie voľného času detí v ŠKD, prípadne využitie pre žiakov na vyučovanie v prírode. Počas telesnej výchovy si môžu žiaci osvojiť motoriku prekonávaním prekážok, napr. vertikálne rebriny, pevný mostík, lezecká stena. Možnosť využitia pri súťažiach. Relaxačná časť (altánok) bude využívaná na oddych a aj na vyučovanie v prírode. Výhodou je priestranný školský areál pripravený na vybudovanie pohybovo-relaxačnej zóny.

      Link na stránku, kde môžete hlasovať za náš projekt: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trnavsky-kraj 

      ĎAKUJEME, že si nájdete čas a zahlasujete za náš projekt!

     • Farebná jeseň v škole

     • Jesenné krásne farby, ktoré sú v prírode práve v tomto období, sa nám stali inšpiráciou k výtvarnému a kreatívnemu tvoreniu.

      Naši šikovní žiaci kreslili, maľovali, vyrábali z papiera a tvorili koláže. Výsledky nášho snaženia mohli potešiť aj ostatných, pretože sa stali súčasťou výzdoby našej školy. Veríme, že aj Vás potešia.

     • Slovenské múzeum máp

     • Slovenské múzeum máp spracovalo ďalší diel z novej série videí o geografii a kartografii, ktoré pomôže aj ŽIAKOM k dištančnej forme výučby.

      Zobrali si so sebou turistickú mapu a podľa nej sa orientovali priamo v teréne.

      Tak sa s nimi prejdite po turistickej trase, ktorá vedie na Selčiansky diel nad Banskou Bystricou.

      https://www.youtube.com/watch?v=rDq6e_Ib9zg

      Ako čítať z turistickej mapy vám pomôže nasledovné video:

      https://www.youtube.com/watch?v=xPiwPLxzIjE

     • Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu ...

     • Dňa 22.11. sa uskutočnia Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu základných a stredných škôl. Nakoľko súčasná situácia neumožňuje odohratie majstrovstiev klasickým spôsobom, tento rok sa odohrajú formou online, na šachovom serveri lichess.org . Žiaci alebo študenti, ktorí majú radi šach, informujte sa o tomto podujatí u tirednych učiteľov. Nie je podmienkou, aby ste boli registrovaní v šachovom klube. Zúčastniť sa teda môže naozaj každý. Bližšie informácie nájdete v prílohe na linku:

      https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=000000002a240002141804261893&idx=1.2&filename=Trnava-MSR-online-2020-ZS+S%C5%A0.pdf&r=15.761838665650018

     • Online individuálna matematická súťaž Matboj - Attomat 5

     • Pre všetky zvedavé deti sme pripravili individuálnu online matematickú súťaž Matboj - Attomat 5.

      P-mat má dlhoročné skúsenosti s organizovaním matematických a fyzikálnych súťaží: Pikomat, Pikofyz, Matboj, MatX a Pikopretek. Budeme veľmi radi, ak súťaž Matboj - Attomat 5 odporučíte svojim žiakom.

      Dôležité informácie:* Termín súťaže je 27. 11. 2020 medzi 15:15 a 17:10.* Súťaž je určená hlavne pre druhý stupeň ZŠ a Prímu až Kvartu na OG.* Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, pre ktorých sme pripravili kategóriu OPEN. Do kategórie OPEN sa môže prihlásiť ktokoľvek.* Na súťaž je potrebné zariadenie s prístupom na internet, pero, papier a kalkulačka.* Prihlasovanie už beží TU a bude trvať do 26. 11. 2020 do 22:00* Vstupné je dobrovoľné.

      Ak Vás zaujíma, ako vyzerali predchádzajúce súťaže ATTOMAT, tak TU nájdete zadania, vzorové riešenia aj výsledkové listiny.

      V prípade akýchkoľvek otázok nám, prosím, napíšte na [email protected].

     • Učíme sa online

     • Dávame do pozornosti časopis TT SK  "Zdravá župa", ktorý si môžete prečítať na:

      https://zdravazupa.sk/wp-content/uploads/2020/11/KORONA_magazin_web.pdf?fbclid=IwAR0lm9Y-YpquksynYvKrHpsMah136nE7Fn8KUSkIUkvMphXYRSSfd0N5fBM

     • Dopravné

     • Oznamujeme rodičom dochádzajúcich žiakov, že dopravné bude vyplácané až po prísune financií z ministerstva.

     • Nové tlačivo! - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

     • Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že podľa usmernenia MŠVVaŠ SR musí žiak v prípade chýbania v škole viac ako 3 za sebou nasledujúce dni (vrátane soboty a nedele) odovzdať  pri nástupe dieťaťa do školy  vyplnené a podpísané tlačivo - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Nové tlačivo nájdete na linku:   https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf ,    

      alebo ho môžte poslať elektronicky cez Edupage pomocou návodu: https://help.edupage.org/sk/u1132  

      Všetci žiaci nastupujúci do školy po jesenných prázdninách 6.11. - 9.11. musia odovzdať uvedené tlačivo!