• Okresné kolo Matematickej olympiády a Pytagoriády

     • V stredu 31.3. sa konalo online okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6. - 8. ročníka. 

      Našu ZŠ reprezentovala žiačka ôsmeho ročníka Petra Čobrdová, ktorá získala 11 bodov a stala sa jedinou úspešnou riešiteľkou okresného kola vo svojej kategórii.

      Okrem Matematickej olympiády sa tento mesiac ešte uskutočnilo 13.4. a 14.4. okresné kolo Pytagoriády. Do okresného kola postúpili úspešní riešitelia školského kola v jednotlivých kategóriách:

      P3 - Jakub Klačan

      P4 - Radoslav Jankových a Tobiáš Šrámek

      P5 - Laura Šrámková, Mojmír Šrámek a Marek Kružík

      P6 - Tereza Krajčová, Aneta Pekárová a Dominik Zajac

      P7 - Jakub Richta

      V okresnom kole Pytagoriády boli úspešní žiaci 4. ročníka - Radko (19 bodov, 13. miesto) a Tobiáš (17 bodov, 19. miesto).

      Úspešným riešiteľom GRATULUJEME a ĎAKUJEME za účasť ostatným, ktorí sa pripravovali na školské i okresné kolo. 

       

     • 22. apríl - Deň Zeme

     • Milí žiaci, rodičia, pri príležitosti Dňa Zeme sa zapojte do víkendovej výzvy Sobotište bez odpadkov a vyčistime si svoje okolie. Síce sa nemôžme stretávať vo veľkom, ale ako rodiny v rámci vychádzky môžeme spraviť veľa pre našu prírodu.

      Vrecia aj rukavice si môžete vyzdvihnúť u p. Štefečkovej od štvrtka poobedia.

      O vývoz plných vriec sa postará obec Sobotište.

     • Obnovenie prezenčnej výučby v 8. a 9. ročníku od 19.4.2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 s účinnosťou od 19.04.2021 vám oznamujeme, že bude obnovená prezenčná výučba pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

      Podmienkou nástupu na prezenčnú formu vzdelávania je, na základe vyhlášky ÚVZ č. 132/2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2021, negatívny test žiaka aj jeho zákonného zástupcu (platnosť testu je 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU), alebo  potvrdenie o výnimke (po prekonaní ochorenia COVID alebo očkovanie) k nahliadnutiu.

      Pri nástupe do ZŠ je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete na linku:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/ , príloha 8a)

      Žiaci sú automaticky prihlásení na stravovanie. Iba v prípade nezáujmu, neúčasti na vyučovaní treba žiaka odhlásiť z obedov na tel. čísle 034 62 82 113.

     • Návrat detí do školy

     • Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa predpokladá, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto nám ponúklo možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým sme mali povinnosť zistiť predbežný záujem medzi zákonnými zástupcami o túto formu testovania cez školskú stránku Edupage hlasovaním zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ.

      Nakoľko iba 39% (30) zákonných zástupcov súhlasilo s podmienkami testovania kloktacími testami, prišlo k dohode so zriaďovateľom, že sa žiaci našej školy nebudú testovať kloktacími testami, ale pred nástupom do školy sa zúčastnia antigénového testovania v obci.

      Bližšie info zverejníme po veľkonočných prázdninách. Prosíme, sledujte pozorne stránku školy.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční v termínoch 12. apríla 2021 (pondelok) a 13. apríla 2021 (utorok) od 13:00 hod. do 17:00 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa a za účasti oboch zákonných zástupcov. 

      Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

      • Občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
      • Rodný list dieťaťa - možno pripojiť ako prílohu k elektronickej prihláške.
      • Elektronická prihláška na zápis (možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise).   

      Všetky informácie a elektronická prihláška na zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na hornej lište stránky školy pod názvom - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

     • 2% zo zaplatenej dane

     • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami zo zaplatenej dane. Pomáhate takto zveľadiť našu školu. 

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup:

      - interaktívna tabuľa do 4. ročníka (1500 eur)

      - gymnastický koberec (490 eur)

      - program finančná gramotnosť (217,96 eur)

      - knihy a pracovné zošity (815,18 eur)

      ĎAKUJEME !

     • Čo vieš o hviezdach

     • Dňa 22.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Čo vieš o hviezdach online formou, ktoré zabezpečovalo Záhorské osvetové stredisko v spolupráci s MO SZA Sobotište. 

       V II. kategórii súťažil len Marek Baňárek, pre ktorého bolo toto kolo len pro forma, no i napriek tomu dosiahol 56 bodov z celkového počtu 57, čím len potvrdil nadobudnuté vedomosti. Mareka pripravoval RNDr. Svetozár Štefeček. 

      V I. kategórii žiaci riešili vedomostný test s mapou, z ktorého mohli získať 48 bodov. Našu školu reprezentovali: 

      1. Samuel Štefeček 4.ročník (38 bodov) 

      2. Michaela Ivanová 4.ročník (35 bodov) 

      3. Tobiáš Šrámek 4. ročník (33 bodov) 

      4. Martina Černeková 4. ročník (18 bodov) 

      5. Kristína Černeková 5. ročník (15 bodov) 

      Súťažiaci I. kategórie boli pripravovaní Bc. Petru Štefečkovou.

      Prví traja z každej kategórie si zabezpečili postup do krajského kola, ktoré bude organizovať Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. 

      Vedomostný test ako aj slepú mapu hviezdnej oblohy pre I. aj II. kategóriu vypracovala a opravovala bývalá žiačka školy, Janka Švrčková, ktorá je v súčasnosti poslucháčkou na Karlovej univerzite v Prahe, o čom svedčila aj náročnosť úloh, s ktorými sa museli nádejní astronómovia popasovať. 

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, ale aj hvezdárne a želáme veľa šťastia v krajskom kole. 

     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

     • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

      Žiaci v základných školách – I. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

      Žiaci v základných školách – II. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

       

     • PRIPOMÍNAME - Dodatok k školskému poriadku

     • Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 musíme rešpektovať, že v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva  bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou na 2. stupni ZŠ.                                                                                                                                                                 

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

      • online vyučovacie hodiny,
      • prostredníctvom portálu EduPage, Bezkriedy
      • prostredníctvom sociálnych sietí,
      • prostredníctvom telefonickej komunikácie.
      • V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage, Bezkriedy), až potom ich začne realizovať - prieskum bol uskutočnený na začiatku školského roka formou dotazníka.

      Online hodiny sa organizujú  približne v čase, ktorý zodpovedá  rozvrhu hodín v škole.

      Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 7:30 do 15:00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

      • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
      • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
      • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
      • projekty na samostatnú prácu,
      •  iné (video, audio nahrávka a pod.).

      Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.

      Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

      Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.

       

      Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

      1. Pravidelne sleduješ EduPage, Bezkriedy alebo inú formu komunikácie, na ktorej ste s vyučujúcimi dohodnutí, kam Ti posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
      2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá tvojmu rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
      3. Online vyučovacie hodiny sú pre Teba povinné. Svoju neprítomnosť musíš Ty alebo Tvoj rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu.
      4. Na online hodinách pozorne počúvaš výklad vyučujúceho a aktívne pracuješ, po vyzvaní učiteľom si zapneš mikrofón a kameru.
      5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ Tvoju absenciu do triednej knihy.
      6. Následne si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania                      

      Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

      1. Pravidelne sleduje portál EduPage, Bezkriedy, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
      2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené. 
      3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
     • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

     • Vážení rodičia,

      Opäť Vám ponúkame možnosť pomôcť škole poukázaním 2% z dane na účet Rodičovského združenia pri ZŠ Sobotište. Ak ste nám poskytli 2% z dane už aj v uplynulých rokoch, ĎAKUJEME.

      Rodičia, ktorým ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ, si dajú tlačivá potvrdiť v mzdovej účtárni u svojho zamestnávateľa. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade alebo vrátiť do školy do 31. marca 2021.

      Právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ...“ a odovzdajte správcovi dane.

       

      Údaje o prijímateľovi:    Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište

                                            Sobotište, 906 05, č. 317, právna forma: občianske združenie

                                            IČO: 173196170931

       

                                                                                                                                                Rodičovské združenie

      Bližšie info nájdete na linku:   https://sobotiste.edupage.org/a/2-z-dane

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami zo zaplatenej dane. Pomáhate takto zveľadiť našu školu. 

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup:

      - farebné LCD tablety pre 1. stupeň

      - veľká stavebnica Morphun Junior 1000 ks 

      - hry Veľká rybačka a Malá rybačka

      Spolu v sume 674,10 eur.

      ĎAKUJEME !

     • Vyučovanie od 8.3.2021

     • Od 8.3.2021 bude zachovaná prezenčná výučba žiakov 1. stupňa ZŠ tak ako doteraz.

      Aj naďalej platí, že pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie jeho zákonný zástupca predloží:

      - čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) - nájdete na linku:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/ , príloha 8a)

      - negatívny test, prípadne jeho kópiu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS- CoV2.

       

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR ak:

      - im bola nariadená karanténa/izolácia,

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. 

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

     • Čo je u nás nové?

     • Školské prostredie pozitívne vplýva na osobnosť žiaka, ovplyvňuje jeho konanie a myslenie. Preto sa aj my v našej škole snažíme vytvárať príjemné a estetické prostredie, aby sa škola stala pre žiakov "druhým domovom". Po postupnej úprave tried nasledovalo vynovenie spoločných priestorov. Farebne ožila chodba, kde sa vybudovala relaxačná zóna pre oddych a trávenie voľného času. Taktiež bola zrenovovaná prezuváreň zakúpením farebných skriniek a regálov.

      Vzhľad školy dotvára aj množstvo estetických doplnkov vytvorených žiakmi našej školy.

      Teší nás, že aj v tejto ťažkej dobe sa nám podarilo zútulniť priestory školy.

      Veríme, že deti po nástupe do školy budú príjemne prekvapené.

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Ak žiak alebo rodič potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

      Naša škola povolila elektronické potvrdenia o návšteve školy.

      Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí. 

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

      Viac informácií o tom, ako to funguje nájdete vo videu: Potvrdenie o návšteve školy

      Návod ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa nájdete na linku:  https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

     • Vyučovanie od 8.2.2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžu nastúpiť na prezenčné vzdelávanie od 8.2.2021 žiaci 1. - 4. ročníka pod podmienkou pretestovania aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka. Testovanie bude prebiehať pre školu prednostne v sobotu, 6.2.2021 v KD Sobotište od 8:00 do 12:00 hod. Zákonní zástupcovia žiakov z Podbranča majú možnosť testovať sa v Podbranči.

      Pri nástupe žiaka do školy bude potrebné, aby zákonný zástupca  predložil Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) - nájdete na linku:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/ , príloha 8a) a negatívny test, prípadne jeho kópiu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS- CoV2.

      Zo stanoviska ministra školstva aj ministra zdravotníctva  - dieťa, ktorého aspoň jeden rodič sa nedá otestovať, pokračuje vo vzdelávaní dištančnou formou. 

      V prevádzke bude aj ŠJ a ŠKD. Je potrebné žiaka prihlásiť, príp. odhlásiť z obedov na tel. čísle 034/6282113

      Upravené rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky oznámia žiakom triedni učitelia.

      Buďme zodpovední, chráňme deti, ale i zamestnancov školy.

       

      Informácie pre žiaka a zákonného zástupcu o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa nájdete v prílohe.

     • Základné princípy celkového hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie

     • Tento dokument vychádza z Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Rozhodnutia ministra zo 4.1.2021.

      Výsledné hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021 1. a 2. stupňa ZŠ sa uskutočnilo v riadnom termíne do 31. januára 2021:

      Prváci budú na polročnom výpise (vysvedčení) hodnotení slovne.

      Žiaci druhého až štvrtého ročníka budú na polročnom výpise (vysvedčení) hodnotení známkou. Výchovné predmety (náboženská výchova, etická výchova, telesná a športová výchova) budú hodnotené vo všetkých ročníkoch na prvom stupni slovom absolvoval/neabsolvoval. Správanie žiakov bude hodnotené známkou.

      2. stupeň ZŠ žiaci piateho až deviateho ročníka budú na polročnom výpise (vysvedčení) hodnotení známkou. Výchovné predmety (výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická výchova) budú hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval. Správanie žiakov bude hodnotené známkou. 

      Ak prišlo pri prechode z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú k zmene pedagóga v niektorom predmete alebo skupine, celkové hodnotenie žiakov za prvý polrok vykoná učiteľ, ktorý vzdelával žiakov dištančne (vzhľadom k tomu, že táto forma vzdelávania trvala dlhšie), avšak po dohode s učiteľom, ktorý vyučoval predmet alebo skupinu žiakov pred prechodom na dištančné vzdelávanie.

      O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodla pedagogická rada dňa 29. januára 2021. 

     • Hľadáme záujemcu na pracovnú pozíciu hlavný kuchár

     • Školská jedáleň pri Základnej škole v Sobotišti prijme od marca 2021 do pracovného pomeru kuchára - kuchárku, na plný úväzok.

      Podmienky:  Výučný list v odbore kuchár

                           Zdravotný preukaz

      Vedúca ŠJ vyžaduje zodpovednosť za čistotu a chod prevádzky pri príprave a výdaji stravy pre deti a zamestanancov ZŠ, dochvíľnosť, časovú flexibilitu, schopnosť a záujem učiť sa nové veci.

      Denne sa v ŠJ pripravuje okolo 130 porcií.

      Platové ohodnotenie: 700 eur + osobný príplatok po zapracovaní

      Bližšie informácie u ved. ŠJ p. Skokovej na tel. čísle: 034 62 82 113  alebo  034 62 82 228

     • Rozvrh hodín od 11.1.2021 - dištančné vzdelávanie

     • OD 11.1.2021 je rozvrh hodín upravený na základe usmernenia o indikatívnej záťaži pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

      Upravené rozvrhy hodín oznámia triedne učiteľky žiakom cez výučbový portál "Bez kriedy", prípadne "Edupage".

     • Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Tieto Vianoce sa ZŠ Sobotište zapojila do celoslovenskej výzvy potešiť niekoho, kto nečaká darček. Táto krásna myšlienka vznikla vďaka Janke Galatovej, ktorá pred pár rokmi založila skupinu na Facebooku a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Naše deti vyrobili pre starkých vianočné pozdravy, ktoré do krabíc vložili zamestnanci DDS Harmonia v Senici. Pani učiteľky a žiaci dostali poďakovanie od Mgr. Veroniky Skalovej z Harmonie ZPS a DSS Senica. Potešili nás krásne fotografie, ktoré vyjadrujú radosť starkých.

     • Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie v roku 2021

     • V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu zverejneného na stránke školy najneskôr do 21.12.2020 do 12:00 hod.

      Jeho vyplnenie je podmienkou pre obnovenie prezenčného vyučovania na 2. stupni ZŠ.

      Hlasovať môžete po prihlásení rodičovským kontom na https://sobotiste.edupage.org

      Ďakujeme

     • Vyučovanie 2. stupňa na našej škole od 7. decembra 2020

     • V piatok 4. decembra 2020 vyšla vo Vestníku vlády SR v čiastke č. 20/2020 pod číslom 32 Vyhláška ÚVZ SR, ktorá upravuje podmienky k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie pred vstupom do priestorov škôl.  

      Žiakom 2. stupňa základných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov 2. stupňa základných škôl inak ako dištančne, s účinnosťou od 7. decembra 2020 nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyhláška v odseku 2 prvého paragrafu upravuje aj výnimky z tejto povinnosti (napr. prekonané ochorenie COVID-19, vyučovanie v malých skupinách, osoby s určitou diagnózou...).

      Minister školstva vydal a v nedeľu 6. decembra 2020 aktualizoval manuál s prílohami, ako majú základné školy postupovať v tejto novej situácii. Od 7. decembra 2020 ak tak rozhodne zriaďovateľ a ak to prevádzkové podmienky umožňujú, po splnení podmienok uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/20202 V. v. SR. V školách, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

      Škola urobila v priebehu minulého týždňa prieskum, v ktorom rodičia mohli vyjadriť svoj záujem, resp. nezáujem o prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa našej ZŠ. Hlasovania sa zúčastnilo len 27,6% rodičov. Bolo potrebné, aby hlasovalo minimálne 70% rodičov. Základná škola preto zatiaľ nespĺňa podmienky na obnovenie školského prezenčného vyučovania. Napriek celospoločenskej potrebe a želaniam časti školskej komunity, žiaľ nemôžeme zatiaľ obnoviť školské vyučovanie, a tak naša škola pokračuje od 7. decembra 2020 v zabezpečovaní dištančného vzdelávania ako dosiaľ.

      Oznam o povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a o výnimkách podľa vyhlášky 32/2020 bude umiestnený na všetkých vstupoch do školy. Škola môže požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); vyhlášky 32/2020, do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť. Ďakujeme za porozumenie.