• Online individuálna matematická súťaž Matboj - Attomat 5

     • Pre všetky zvedavé deti sme pripravili individuálnu online matematickú súťaž Matboj - Attomat 5.

      P-mat má dlhoročné skúsenosti s organizovaním matematických a fyzikálnych súťaží: Pikomat, Pikofyz, Matboj, MatX a Pikopretek. Budeme veľmi radi, ak súťaž Matboj - Attomat 5 odporučíte svojim žiakom.

      Dôležité informácie:* Termín súťaže je 27. 11. 2020 medzi 15:15 a 17:10.* Súťaž je určená hlavne pre druhý stupeň ZŠ a Prímu až Kvartu na OG.* Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, pre ktorých sme pripravili kategóriu OPEN. Do kategórie OPEN sa môže prihlásiť ktokoľvek.* Na súťaž je potrebné zariadenie s prístupom na internet, pero, papier a kalkulačka.* Prihlasovanie už beží TU a bude trvať do 26. 11. 2020 do 22:00* Vstupné je dobrovoľné.

      Ak Vás zaujíma, ako vyzerali predchádzajúce súťaže ATTOMAT, tak TU nájdete zadania, vzorové riešenia aj výsledkové listiny.

      V prípade akýchkoľvek otázok nám, prosím, napíšte na [email protected].

     • Učíme sa online

     • Dávame do pozornosti časopis TT SK  "Zdravá župa", ktorý si môžete prečítať na:

      https://zdravazupa.sk/wp-content/uploads/2020/11/KORONA_magazin_web.pdf?fbclid=IwAR0lm9Y-YpquksynYvKrHpsMah136nE7Fn8KUSkIUkvMphXYRSSfd0N5fBM

     • Dopravné

     • Oznamujeme rodičom dochádzajúcich žiakov, že dopravné bude vyplácané až po prísune financií z ministerstva.

     • Nové tlačivo! - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

     • Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že podľa usmernenia MŠVVaŠ SR musí žiak v prípade chýbania v škole viac ako 3 za sebou nasledujúce dni (vrátane soboty a nedele) odovzdať  pri nástupe dieťaťa do školy  vyplnené a podpísané tlačivo - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Nové tlačivo nájdete na linku:   https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf ,    

      alebo ho môžte poslať elektronicky cez Edupage pomocou návodu: https://help.edupage.org/sk/u1132  

      Všetci žiaci nastupujúci do školy po jesenných prázdninách 6.11. - 9.11. musia odovzdať uvedené tlačivo!                                                                                          

     • GESTO PRE MESTO - Záhrada, ktorá učí

     • Prinášame výbornú správu. 

      Naša škola bola zaradená do hlasovacej fázy výzvy gestopremesto.sk 

      Ciele projektu našej školy:

      V spolupráci s obcou, rodičmi, žiakmi a priateľmi Základnej školy Sobotište chceme vybudovať príjemné výučbové miesto v exteriéri školy. Ide o vybudovanie školskej bylinkovej záhrady, výsadbu ovocných a okrasných drevín, vytvorenie paletového sedenia, hmyzieho hotela, ježoviska a vtáčích búdok, o ktoré sa budú žiaci starať. Cieľom tohto projektu je viesť žiakov k ochrane prírody a živého tvorstva, podporiť environmentálnu výchovu, zdokonalovať životné prostredie, posilniť medzipredmetové vzťahy a zároveň zlepšiť manuálne zručnosti a schopnosť žiakov pracovať v tíme.

      Link na stránku, kde môžete hlasovať za náš projekt: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/senica 

      ĎAKUJEME

     • Základná škola oznamuje ...

     • Základná škola Sobotište oznamuje, že od pondelka 26. 10. 2020  do 27. 11. 2020 prechádzajú žiaci 5. – 9. ročníka na dištančné vzdelávanie. Žiaci 1. – 4. ročníka zostávajú v škole na prezenčnom vyučovaní.  Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci druhého stupňa vrátiť  opäť do škôl.  Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej  výučbe.  Podľa dodatku školského poriadku sú žiaci povinní zapájať sa do dištančného vzdelávania podľa pokynov učiteľov. Úlohy, pokyny a študijný materiál budú učitelia zadávať cez Edupage alebo Bezkriedy. Hodiny budú prebiehať podľa časového harmonogramu ako v škole podľa upraveného rozvrhu. Všetci žiaci druhého stupňa budú počas dištančného vyučovania automaticky odhlásení z obeda.  

      Mení sa aj termín jesenných prázdnin.

      Jesenné  prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok).  Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie.

      Prosíme Vás, aby ste sledovali svoj Edupage, Bezkriedy a tiež webovú stránku školy, kde budú zverejňované aktuálne informácie.

     • PRIPOMÍNAME - Dodatok k školskému poriadku

     • Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 musíme rešpektovať, že v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva  bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou na 2. stupni ZŠ.                                                                                                                                                                 

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

      • online vyučovacie hodiny,
      • prostredníctvom portálu EduPage, Bezkriedy
      • prostredníctvom sociálnych sietí,
      • prostredníctvom telefonickej komunikácie.
      • V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage, Bezkriedy), až potom ich začne realizovať - prieskum bol uskutočnený na začiatku školského roka formou dotazníka.

      Online hodiny sa organizujú  približne v čase, ktorý zodpovedá  rozvrhu hodín v škole.

      Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 7:30 do 15:00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

      • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
      • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
      • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
      • projekty na samostatnú prácu,
      •  iné (video, audio nahrávka a pod.).

      Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.

      Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

      Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.

       

      Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

      1. Pravidelne sleduješ EduPage, Bezkriedy alebo inú formu komunikácie, na ktorej ste s vyučujúcimi dohodnutí, kam Ti posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
      2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá tvojmu rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
      3. Online vyučovacie hodiny sú pre Teba povinné. Svoju neprítomnosť musíš Ty alebo Tvoj rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu.
      4. Na online hodinách pozorne počúvaš výklad vyučujúceho a aktívne pracuješ, po vyzvaní učiteľom si zapneš mikrofón a kameru.
      5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ Tvoju absenciu do triednej knihy.
      6. Následne si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania                      

      Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

      1. Pravidelne sleduje portál EduPage, Bezkriedy, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
      2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené. 
      3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
     • Prevádzka školy od 12. októbra 2020

     • Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie a usmernení MŠVVaŠ SR bude škola fungovať v režime prísnejších opatrení. Pre všetkých žiakov je nosenie rúšok počas vyučovania (aj v ŠKD) povinné! Mimovyučovacie akcie, krúžky, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik budú do odvolania zrušené. Zakázaný je aj vstup do telocvične. Naďalej platí prísny zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy. Rodičom žiakov navštevujúcich ŠKD doporučujeme zvážiť návštevu ŠKD z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie a z dôvodu usmernení a odporúčaní MŠVVaŠ SR o nepremiešavaní žiakov.                                              Všetkým ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     • Plenárne a triedne rodičovské združenie

     • Plenárne a triedne rodičovské združenia sa z dôvodu rešpektovania hygienicko-epidemiologických opatrení neuskutočnia. Triedni učitelia budú komunikovať so zákonnými zástupcami žiakov podľa potreby individuálne cez portály Edupage a Bezkriedy, prípadne telefonicky v pracovnom čase od 700hod.- 1500hod. (Prosíme o rešpektovanie pracovného času!)

     • SOŠV vyzýva žiakov ZŠ, aby sa zapojili do prieskumu o olympijských hodnotách

     • Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) venuje už od svojho založenia zvláštny dôraz na výchovu mladej generácie k olympijským hodnotám. Vo svojom portfóliu má celý rad projektov a aktivít, ktorými sa usiluje prispievať budovaniu jej charakteru a morálnej výbavy.

      Jedným z nich je aj program vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP), ktorý bol vytvorený Medzinárodným olympijským výborom, a ktorý SOŠV aplikuje na území Slovenska. V rámci prípravy aplikácie tohto programu nadviazal SOŠV spoluprácu s národným olympijským výborom Litvy, ktorý sa realizácii tohto programu venuje už niekoľko rokov.

      V rámci programu OVEP litovský NOV v spolupráci so svojou národnou olympijskou akadémiou spustil medzinárodný prieskum pre žiakov 5. a 6. ročníkov základných škôl o olympijských hodnotách. Jeho cieľom je preveriť u detí z rôznych európskych krajín ich znalosti o hodnotách olympizmu. Na ich vyhodnotení v rámci medzinárodného porovnania spolupracuje okrem SOŠV aj s Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove.

      SOŠV týmto vyzýva žiakov slovenských základných škôl, aby sa zapojili do tohto prieskumu, preverili si svoje znalosti, a prispeli tak šíreniu povedomia o dôležitosti budovania pozitívnych charakterových vlastností v duchu olympizmu. Jeho výsledky vytvoria lepší základ pre pochopenie úrovne vedomostí žiakov a budú podkladom pre skvalitnenie olympijského vzdelávania.

      Slovenská verzia prieskumu je k dispozícii na tejto internetovej stránke a vyplniť ho je možné do konca roka 2020 (http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1190006938/).

     • Základné odporúčania MŠVV a Š SR od 18.9.2020

     • Na základe špeciálneho usmernenia ministerstva školstva je povolený  vstup do budovy školy len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (730 - 1330) hodín sa odporúča využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.)

      Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Po prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom.

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/  -  príloha č. 4

     • Strom roka 2020

     • Celoslovenská anketa Strom roka 2020, ktorá slávi svoje 18. narodeniny, aj tento rok ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov. 

      Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká odmena v podobe výsadbového materiálu od jedného z partnerov ankety, Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu až 500 eur,

      V tejto ankete je prihlásená aj Lipa malolistá, ktorá rastie v našej lipnici Savarka - číslo stromu je 9.

      Súťaž spočíva v zbieraní hlasov za najobľúbenejšie stromy, ktoré súperia v tohtoročnej finálovej dvanástke a môže sa do nej zapojiť ktorákoľvek škola zo Slovenska.„Každý žiak môže svojim hlasom podporiť ktorýkoľvek strom“. Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré vyplnené odovzdajú žiaci triednym p. učiteľkám a vedenie školy ich pošle na adresu nadácie.

      Hlasovacie lístky dostanú žiaci od triednych p. učiteliek.

      Viac o podmienkach súťaže pre školy sa dočítate  na webe

     • Dotazníkový výskum

     • Vážení rodičia, týmto si Vás doktorant a školiteľka dovoľujú požiadať o pomoc pri realizácii dotazníkového výskumu z dôvodu realizácie dizertačnej práce s názvom Média ako nástroj formovania názorov u detí a mládeže“. V rámci dotazníkov  by radi získali nové údaje dotazníkovým výskumom ohľadom vytvorenia nového pohľadu v tom, ako presne média formujú a ovplyvňujú názory detí a mládeže, či už z pohľadu pedagógov alebo samotných žiakov, študentov a samozrejme ich rodičov.

      V dotazníkoch sú pridané aj otázky ohľadom vplyvu médií počas Corona krízy súvisiace s novým coronavírusom COVID 19, ktorá nás všetkých ovplyvnila a hlavne obmedzila vo všetkých sférach nášho života.

      Výsledky budú aj súčasťou vedeckého článku v medzinárodnom časopise, a samozrejme budú poskytnuté aj Vám ihneď ako bude výskum ukončený a spracovaný.

      Preto by chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka deťmi (II. stupňa v prípade ZŠ) a rodičmi školákov, ktorí navštevujú našu školu.

      Dotazník by bolo ideálne vyplniť do konca septembra. 

      Dotazník pre deti a mládež

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwKfNlaUB-xTf-O9vB-lWDMkhtT6kBvK4F1pmm4sUNdVejRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

       

      Dotazník pre rodičov

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHX51J74QKKP04h4lrHSB5miJybtv4ujo1NL97Zs47sy1Mw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

       

      Veríme, že aj týmto pomôžeme zlepšiť výučbu našich žiakov a študentov.

       

     • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 7.9.2020

     • Riaditeľka Základnej školy Sobotište oznamuje, že z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v základnej škole bude dňa 7.9.2020 (pondelok) prerušená prevádzka Základnej školy Sobotište (vrátane školského klubu a školskej jedálne) od 1200 hod.

      Vyučovanie skončí pre všetkých žiakov 4. vyučovacou hodinou, t. j. 1115 hod. Obedy budú vydávané do 1145 hod. Žiaci stravujúci sa školskej jedálni budú odobedovaní postupne podľa časového harmonogramu z dôvodu epidemiologických opatrení. Školský klub bude v prevádzke len do 1200 hod. 

     • DIDAKTICKÉ HRY A ÚČELOVÉ CVIČENIA

     • V dňoch 3.9. a 4.9.2020 sa na našej škole uskutočnia didaktické hry (DH) pre žiakov 1.- 4. ročníka a účelové cvičenia (ÚC) pre žiakov 5.- 9. ročníka.

      1. - 4. ročník

      3.9. - pred DH sa realizuje príprava - teoretická časť, ktorá bude prebiehať  v triedach. Vyučovanie sa končí

              4. vyučovacou hodinou, 1115 hod.

      4.9. - piatok budú realizované DH v prírode, vyučovanie sa končí 4. vyučovacou hodinou, 1115 hod.

               Žiaci prídu do školy športovo oblečení, prinesú si desiatu a vodu.

      5. - 9. ročník

      3.9. - pred ÚC sa realizuje príprava - teoretická časť, ktorá bude prebiehať  v triedach. Vyučovanie sa končí

              5. vyučovacou hodinou, 1210 hod.

      4.9. - piatok budú realizované ÚC v prírode, vyučovanie sa končí 5. vyučovacou hodinou, 1210 hod.

               Žiaci prídu do školy športovo oblečení, prinesú si desiatu a vodu.

     • Programko - ponuka on-line vzdelávania

     • Radi by sme vám predstavili zaujímavú možnosť prihlásiť sa na kurzy programovania a informatiky. Kurzy sú určené najmä pre žiakov ZŠ a SŠ a realizované sú online formou. Na kurz sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí už s programovaním nejaké skúsenosti majú ale aj tí, ktorí to ešte nikdy neskúšali a radi by sa to naučili alebo si to aspoň skúsili. Portfólio našich kurzov je široké, máme záber na viacero oblastí a programovacích jazykov. Naši lektori sú buď študenti vysokých škôl s IT zameraním alebo absolventi týchto škôl pracujúci v IT sektore.

      Radi by sme žiakom ukázali, že informatika a programovanie nie je žiadny strašiak a že to môže byť zábava. Veríme, že ak v deťoch vzbudíme záujem o tento smer, tak aspoň časť z nich sa tomu bude aj reálne venovať a pomôže im to v budúcnosti uplatniť sa na pracovnom trhu a budú prínosom pre spoločnosť. Viac informácií nájdete na našej stránke: www.programko.sk.

      Tí žiaci, ktorí pri prípadnej registrácii uvedú, že sa o kurze dozvedeli zo školy, dostanú od nás 15% zľavu na akýkoľvek kurz našej ponuky.

      V rámci nášho portfólia sme vytvorili aj jazykové kurzy, ktoré sú tiež realizované online formou. Ich zoznam a obsahovú náplň nájdete na stránke www.loquerko.sk.