• ATTOMAT 2 - online individuálna matematická súťaž

     • - Termín súťaže je 21. 5. 2020 medzi 15:15 a 17:45.

      - Súťaž je určená hlavne pre druhý stupeň ZŠ a Prímu až Kvartu na OG. Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, pre ktorú je pripravená kategória OPEN. Do kategórie OPEN sa môže prihlásiť ktokoľvek.

      - Na súťaž je potrebné zariadenie s prístupom na internet, pero, papier a kalkulačka.

      - Prihlasovanie už beží TU a bude trvať do 19. 5. 2020 do 22:00

      - Vstupné je dobrovoľné.

      Ak Vás zaujíma, ako vyzeral ATTOMAT 1, tak TU nájdete zadania, vzorové riešenia aj výsledkové listiny.

      P-mat má dlhoročné skúsenosti s organizovaním matematických a fyzikálnych súťaží: Pikomat, Pikofyz, Matboj, MatX a Pikopretek. 

      V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte na [email protected].

     • Čo vieš o hviezdach

     • Dňa 16.4.2020 sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach online formou. 

      Základnú školu Sobotište reprezentovali žiaci: 

      3. ročník - Martina Černeková, Michaela Ivanová (3. miesto I. kategória), Tobiáš Šrámek,                     

      Samuel Štefeček (1. miesto I. kategória) 

      7. ročník - Marek Baňárek (1. miesto II. kategória) 

      9. ročník - Verena Pekarová (2. miesto II. kategória). 

      Žiaci, ktorí sa umiestnili, postupujú na spojené krajské a celoslovenské kolo Čo vieš o hviezdach, ktoré sa

      uskutoční v dňoch 20.-30. mája online formou. 

      Žiakov I. kategórie pripravovala Bc. Petra Štefečková, žiakov II. a III. kategórie pripravoval RNDr. Svetozár

      Štefeček. 

      Žiakom a ich učiteľom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce vo vyšších kolách

      súťaže!

     • ROZVRH HODÍN

     • Na základe usmernenia ministra školstva bol upravený rozvrh hodín tak, aby bol dodržaný rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov.

      Upravené rozvrhy hodín oznámia triedne učiteľky žiakom cez výučbový portál "Bez kriedy".

     • Hodnotenie žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020

     • Riaditeľka Základnej školy Sobotište oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a po prerokovaní a odporúčaní v pedagogickej rade rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.

      1. Predmety, ktoré budú na koncoročnom vysvedčení hodnotené slovom „absolvoval/a“, sú tieto:

      • Výtvarná výchova
      • Telesná a športová výchova
      • Hudobná výchova
      • Pracovné vyučovanie
      • Občianska náuka
      •  Technika
      •  Etická výchova
      •  Náboženská výchova

      2. Všetky predmety v 1. ročníku budú na koncoročnom vysvedčení hodnotené slovne.

      3.  V 2. – 9. ročníku budú ostatné predmety hodnotené na koncoročnom vysvedčení známkou.

      4. Získavanie podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania na školách získava učiteľ najmä:

      • z portfólia žiackych prác a  úrovne vypracovania úloh,
      • z aktívneho zúčastňovania sa na online vyučovaní,
      • z rozhovorov so žiakmi,
      • z konzultácií s rodičmi,
      • z projektov žiakov,
      • spoločne so zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov pri plnení jednotlivých úloh a zadaní a včasného posielania spätných väzieb s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      5. Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy aj polročné známky z uvedeného vyučovacieho predmetu, ako aj známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02. do 10.03.2020, počas riadneho vyučovania v škole, resp. aj v období od 16.03. do 06.04.2020, teda do vydania usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušilo známkovanie.

      6.  Žiakov ZŠ a ich rodičov upozorňujeme na kritériá postupu žiakov do vyššieho ročníka:

      • V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie tých žiakov ZŠ, ktorí si zo subjektívnych dôvodov neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahli neuspokojivé výsledky. Preskúšanie je možné uskutočniť najskôr dva mesiace po obnovení  vyučovania v školách najneskôr však do 31.8.2020 ak o preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.
      • V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dosiahli nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020 ak o preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

       

       

       

       

       

     • Online vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Sme si vedomí toho, že podmienky vyučovania v domácom prostredí sú náročné nielen pre rodičov, učiteľov, ale aj samotných žiakov. Snažíme sa túto situáciu vyriešiť k spokojnosti nás všetkých. Na vzájomnú komunikáciu využívame Edupage, portál „ zborovna/bezkriedy“, emailovú komunikáciu, messenger a Zoom. Všetko, aj posielanie študijných materiálov a úloh žiakom, využívanie spomínaných portálov je online vzdelávanie. Nenahradí to reálne vyučovanie so skutočnou interakciou s vyučujúcimi. Žiaci prvého stupňa komunikujú najmä so svojimi triednymi učiteľmi.

      Súčasná situácia je pre nás všetkých nová, nikto nebol na pripravený na takúto náročnú situáciu. Veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii, dôvere a podpore sa nám ju podarí zvládnuť.

      vedenie školy

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční dňa 15. apríla 2020 t.j. streda od 800 hod. do 1130 hod

      V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, dohodnite si náhradný termín na tel. čísle 0902 282 108 alebo mailovej adrese [email protected].

      Nezabudnite so sebou priniesť potrebné doklady! Informácie sú zverejnené hore na lište pod názvom elektronická prihláška.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Všetky informácie a elektronická prihláška na zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené na hornej lište stránky školy pod názvom - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

     • Školská zrelosť

     • Milí rodičia, zákonní zastupcovia detí,

       v súčasnej   mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie  koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

      Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008  bude zápis do 1.roč. ZŠ  prebiehať v termíne  od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19   každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  ísť na zápis do 1.roč. ZŠ. 

      Medzi nimi  sú však aj deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, ako i o tom, či dieťa zvládne nároky školy. Preto týmto rodičom ponúkame možnosť objednať sa na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

      1. telefonicky  na čísle: 0911 316 150

                               alebo 

      2. mailom na adrese: [email protected] V objedávke mailom prosím uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uvediete ktorú.

                               alebo 

      3. prostredníctvom online formulára (https://form.jotform.com/200862302347044) - po rozkliknutí odkazu treba vyplniť požadované údaje, ktoré budú následne zaznamenané.

        

      Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.      Viac tu: https://cpppapse.webnode.sk/news/vysetrenie-skolskej-sposobilosti/

     • Rozhodnutie MŠ SR

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

      b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

      c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

      1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

      1.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

      1.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

      1.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

      1.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

      2. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

      3. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl,Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

      b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

      c) V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží.

      Odôvodnenie: Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.

     • Recitačná súťaž

     • Hurbanov pamätník 

       

      Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese  prózy a poézie „ Hurbanov pamätník“.   Z úst našich menších aj  väčších recitátorov zaznievajú umelecké texty. Niektoré smutné, iné zase veselé. Umelecké slovo prináša krásu do nášho života. Slovo má čarovnú moc, dokáže pohladiť, potešiť, prejaviť lásku. Dúfame, že láska k slovu bude rásť nielen v našich recitátoroch, ale nakazia ňou aj svojich spolužiakov.

      V piatok 6. marca 2020  sa žiačky našej školy zúčastnili obvodného kola súťaže Hurbanov pamätník a získali popredné umiestnenia. 

      1. Laura Kadlecová, 1. miesto v prednese prózy, I. kategória

      2. Laura Šrámková,  2. miesto v prednese poézie, I. kategória

      3. Aneta Pekárová,   1. miesto v prednese prózy,  II. Kategória

      4. Verena Pekarová,  1. miesto v prednese prózy, III. Kategória

       

      Vďaka patrí týmto dievčatám za krásnu a úspešnú  reprezentáciu našej školy, držíme im palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli.  

       

       

       

       

      .

       

       

     • Vianočná besiedka

     • Vianočná besiedka, v piatok 13. decembra, spríjemnila deťom aj ich blízkym adventný čas. Žiaci si pre rodičov i starých rodičov pripravili pestrý vianočný program, v ktorom ukázali svoju šikovnosť i nadanie.

      „Vianočné šalalí“ spievali všetky deti v záverečnej piesni a tešili sa zo svojho úspechu. Veď boli odmenené silným potleskom. Milé podujatie sa všetkým veľmi páčilo.

     • Cestovné

     • Oznamujeme rodičom dochádzajúcich žiakov, že cestovné za mesiace september - november 2019 bolo poukázané prevodom na účty dňa 9.12.2019.    

     • Vianočná besiedka - pozvánka

     • Základná škola Sobotište pozýva všetkých na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2019, t. j. v piatok o 1700 hod. v Kultúrnom dome.

     • Divadelné predstavenie Traja tučniaci

     • Dňa 5. 12. sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave.Pozreli si zábavný a pritom poučný príbeh o troch kamarátoch – tučniakoch, ktorí prežili potopu sveta. Na záver všetky deti čakalo milé prekvapenie. Prišiel Mikuláš a všetkých obdaroval balíčkami.

     • Exkurzia Skalica

     • Skalický trdelník, ako jeden z fenoménov Skalice, predstavuje pre jeho obyvateľov a návštevníkov prepojenie s históriou, tradíciou a vynikajúcim gastronomickým zážitkom. Skalický trdelník je sladký kysnutý pekárenský výrobok, ktorý je typický pre región Záhorie na Slovensku. Ako prvému pokrmu z prihlásených slovenských tradičných výrobkov sa mu podarilo získať ochranné zemepisné označenie registrované Európskou komisiou v rámci celej Európskej únie. Žiaci 4.,5. a 6. ročníka ZŠ Sobotište sa dňa 29.10.2019 vybrali do mesta Skalica pozrieť si ako sa táto pochúťka vyrába. Exkurziu sme si naplánovali v rámci vlastivedy a geografie. Pozreli sme si pečenie skalického trdelníka, ktorú sme spojili s ochutnávkou tohto chutného koláčika v tvare dutého valca.

     • Vyhodnotenie súťaže ŠARKANIÁDA

     • V mesiaci október bola vyhlásená školská súťaž o najkrajšieho šarkana. Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov. Práce žiakov boli vyhodnotené na základe tajného hlasovania všetkých žiakov a pedagógov našej školy.

      1. miesto – kolektívna práca žiakov 5. ročníka
      2. miesto – Nina Dobrucká
      3. miesto – Laura Kadlecová
      4. miesto – Tibor Klačan, Laura Šrámková