• Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

     • Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú právne úpravy nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, osoby bez zdaniteľného príjmu).
      • V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí dotácia sa poskytuje:
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus - 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

      Žiadosť o dotáciu predkladá obec, avšak na základe potvrdení alebo čestného vyhlásenia rodičov.

      Dôležité je, aby rodičia doručili doklady včas, t.j. v termíne do 9.8.2021, inak im nebude od 1.9.2021 poskytnutá dotácia na stravu.

      Bližšie info nájdete na stránke obce:

      https://www.sobotiste.sk/oznamy/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022-v-ms-zs/

      Ďalšie informácie k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 si môžete pozrieť: www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

     • Koniec školského roka 2020/2021

     • Dňa 30.6.2021 sme sa na školskom dvore slávnostne rozlúčili so školským rokom 2020/2021. Zavítal medzi nás pán starosta, Mgr. Dušan Horňák, ktorý odovzdal ocenenia žiakom úspešne reprezentujúcich našu školu.

      Vedenie základnej školy ďakuje pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za prácu počas náročného školského roka 2020/21.

      Zamestnancom, študentom i rodičom školy želáme príjemné prežitie prázdnin v zdraví, radosti a pohode.