• Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 5. 9. 2021 o 9:00 hod. začíname nový školský rok 2022/23. 

      Základné informácie:   

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:45 - 9:00 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú

      - pri vstupe do budovy školy žiak nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. 

      vyhlásenie o bezpríznakovosti prinesie každý žiak vypísané (Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk), prípadne odoslané elektronicky cez Edupage (Edupage - štart - žiadosti/vyhlásenia - pridať žiadosť/vyhlásenie - písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti platné od 15.8.2022 - vybrať dátum - podať žiadosť/vyhlásenie)

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka       odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

      Tlačivá o bezpríznakovosti nájdete aj na Edupage - O škole - Dokumenty na stiahnutie - Potvrdenie o bezpríznakovosti​​​​​​

      Návod na poslanie ,,Vyhlásenia o bezpríznakovosti" nájedete na linku:

     • ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

     • Cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva:

      - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      - rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 

      - na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.